Storberget-utvalget: Dette mener kommunene om forslaget om «lokal samhandlingsmodell»

Storberget-utvalget: Dette mener kommunene om forslaget om «lokal samhandlingsmodell»

Tre av ti kommuner som har ytret seg, er kritiske til utvalgsflertallets forslag til ny finansieringsmodell for private barnehager. Det viser en gjennomgang av høringen om Storberget-rapporten.

Publisert:

Det er 67 kommuner som har valgt å avgi høringssvar i høringen om Storberg-utvalgets rapport om fremtidig finansiering av private barnehager.

Mange kommuner er kritiske til forslagene fra KS og resten av flertallet i utvalget. Om lag 20 kommuner støtter enten PBLs modell eller er nøytrale eller kritiske til lokal samhandlingsmodell.

 – Det er naturlig at et flertall av kommunene støtter forslagene fra deres egen interesseorganisasjon. Men det er verdt å merke seg at det også er et ganske stort mindretall av kommunene som støtter deler av PBLs kritikk av flertallsforslaget eller som støtter PBLs forslag, kvalitets- og mangfoldsmodellen», sier administreredne direktør Anne Lindboe i PBL.

Ikke godt nok konsekvensutredet

Flere kommuner er blant annet kritiske til at lokal samhandlingsmodell ikke er godt nok konsekvensutredet. Av kommunene som støtter flertallet i Storberget-utvalget, er det flere som tar forbehold.

–  Vi har forståelse for kritikken om manglende utredning. At flest kommuner likevel støtter lokal samhandlingsmodell handler muligens blant annet om et ønske om mer kontroll og styringsmulighet. Det kan fra et kommuneadministrativt ståsted være forståelig, men det er også grunn til å spørre om noen av disse kommunale høringssvarene på tilstrekkelig vis har vektlagt familiers valgfrihet, eller på en god nok måte klarer å skille sin rolle som barnehageeier og myndighet, sier Lindboe. 

Utdrag fra høringssvar

Her er utdrag fra høringssvar fra kommuner som i større eller mindre grad støtter PBLs syn, eller er kritiske til flertallets modell, i denne saken:

«Modellen gjev eit finansieringssystem for private barnehagar som sikra likebehandling innafor sektoren og sikrar at både store og små barnehagar har samme utgangspunkt for vidare drift.»
Øygarden kommune

«I høringen til Storberget-utvalgets innstilling støtter Nordre Follo kommune en justert Kvalitets- og mangfolds modell. Det er avgjørende at en ny modell sikrer et mangfold av tilbud innen barnehagesektoren i kommunene. Det er viktig å understreke at et slikt mangfold også gir maktspredning. Fortsatt levedyktige private barnehager er et viktig korrektiv til offentlige barnehager både for å sikre mangfold og effektiv drift.»
Nordre Follo                                                     

«Sandnes kommune mener at mindretallets modell, også kalt Kvalitets- og Mangfoldsmodellen, er den foretrukne modellen med en forutsetning av fullfinansiering. Modellen gir størst forutsigbarhet for sektoren som helhet og vil gi en likestilling mellom privat og offentlige aktører hvor barnet og kvalitet er i fokus.»
Sandnes Kommune

«Private Barnehagers Landsforbund, som representerer mindretallet i Storberget-utvalget, har som sin oppfatning at kommunal styring vil gjøre det mer uforutsigbart å drive privat barnehage. BUK mener det er et viktig prinsipp å ta til grunn oppfatningen til de organisasjonene (representert av PBL) som forslaget hovedsakelig påvirker. Storberget-utvalgets flertallsforslag virker ikke å legge til grunn de private barnehagers interesser (…). Det er enhver barnehageeiers valg ut fra foreldres etterspørsel å avgjøre om drift av barnehagen bør opprettholdes. Det skal ikke avgjøres politisk.»
Porsgrunn kommune

«Randaberg kommune gir høringssvar som støtter Kvalitet og Mangfoldsmodellen. Vi mener at denne modellen gir størst forutsigbarhet for sektoren som helhet, og vil gi en likestilling mellom private og kommunale barnehager hvor barnet og kvalitet er i fokus».
Randaberg kommune

«Vi vil understreke nødvendigheten av at private og kommunale barnehager får en likeverdig behandling, og er uenige i flertallets forslag om at kommunen skal kunne vedta nedleggelse av private barnehager der søkertallene går ned. Det er dessuten viktig at foreldres valgfrihet ivaretas i en endring av finansieringsmodell.»
Asker kommune

«Arendal bystyret mener departementet bør gå videre med mindretallets forsalg til finansieringsmodeller.»
Arendal kommune

«Innføring av felles nasjonale satser (mindretallets modell) vil være forutsigbart for kommunen og de private barnehagene. En slik ordning vil bidra til å redusere de administrative ressursene ved beregning av tilskudd til private barnehager.»
Aurskog-Høland  

«Kommunestyret mener derfor at mindretallets forslag bedre ivaretar likebehandling av kommunale og private barnehager og gir en nødvendig forutsigbarhet, og derfor må legges til grunn for ny finansieringsordning. Samtidig ser kommunestyret behov for å legge begrensninger på uttak av utbytte for store private eiere for å hindre av barnehagesektoren brukes som investeringsobjekt.»                                                                       Froland kommune

«Horten kommune besvarer høringen med å gi sin støtte til innføring av Kvalitets- og mangfoldsmodellen.»
 Horten Kommune

«Kommunestyret i Lillehammer kommune støttet ikke kommunedirektørens innstilling om å støtte flertallet i Storberget-utvalgets forslag.»                               
Lillehammer kommune

«Flertallet i Storberget-utvalget foreslår at kommunene skal få mulighet til å fastsette lokale forskrifter for finansiering av private barnehager. Kristiansand kommune støtter ikke dette.»
Kristiansand kommune

«Grimstad kommune ber departementet om å lytte til PBL sine innspill til modellen og etablere en finansieringsmodell hvor muligheten for forskjellsbehandling faller bort.»
Grimstad kommune

«Askøy kommune ønsker en nasjonal finansieringsmodell, med tydelige nasjonale regler og retningslinjer, som er enkel for private barnehageeiere og kommuner å forholde seg til.»
Askøy kommune

«Modellen vil slik me ser det føra til administrativt meirarbeid noko som ikkje kjem godt nok fram i høyringa.»
Fitjar kommune

«Vi opplever både flertallets og mindretallets forslag som lite og mangelfullt utredet og mener at vi med utgangspunkt i de forslagene som foreligger, ikke kan gi støtte til noen av dem.»
Kongsberg kommune

«Et fast statlig tilskudd per barn direkte utbetalt fra Utdanningsdirektoratet til de private barnehagene vil være den beste modellen for finansiering av private barnehager: (...)».
Tinn kommune

«Bodø kommune støtter KS sin høringssuttalelse, men opplever både flertallets og mindretallets forslag som lite og mangelfullt utredet og mener at det må gjøres grundigere og mer omfattende utredninger før en ny modell til finansiering av private barnehager kan vedtas.»
Bodø kommune

«Trondheim kommune vil ikke ta stilling til forslagene om kommunal forkjøpsrett og tilbakeføring av verdier til kommunen ved nedleggelse uten nærmere utredning av konsekvenser for kommunene og de private barnehagene. Kommunal forkjøpsrett må blant annet ses i sammenheng med forslag om at kommunene i lokal forskrift skal kunne bestemme omfang og varighet av finansieringen av private barnehager, noe som vil ha påvirkning på markedsprisen. Kommunens dobbeltrolle som myndighet og eier kan her være et tema.»
Trondheim kommune