Revidert nasjonalbudsjett: PBL ber om kompensasjon for høy lønns- og prisvekst

Revidert nasjonalbudsjett: PBL ber om kompensasjon for høy lønns- og prisvekst

PBL ber regjeringen og Stortinget justere tilskuddssatsene til private barnehager. Regjeringens tidligere anslag for lønns- og prisvekst har vist seg å være altfor lave. Dette påfører i 2023 den private delen av barnehagesektoren en underfinansiering på mellom 700 og 800 millioner kroner. 

Publisert:

I et innspillsnotat til Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2023, argumenterer PBL for at endrede forutsetninger bør føre til endrede tilskuddssatser. 

For 2022 og 2023 vil lønns- og prisstigningen samlet bli på mellom to og tre prosentpoeng høyere enn det som regjeringen la til grunn i fjor høst. 

PBL har beregnet at samlet driftstilskudd til private barnehager ville vært 780 millioner kroner høyere i 2023 dersom riktig lønns- og prisvekst hadde vært lagt til grunn i satsberegningen. 

– Fra før vet vi at fire av ti private barnehager gikk med underskudd i 2021, og samlet årsresultat for sektoren var 532 millioner kroner. I en slik situasjon er det liten tvil om at en underfinansiering i denne størrelsesorden vil utfordre mange barnehagers forutsetninger for å levere kvalitet i tråd med nasjonalt lovfestede krav, sier administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup. 

Kommunene får kompensasjon 

Det er allerede kjent at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett vil kompensere offentlig sektor for at lønns- og prisveksten er blitt høyere enn de forutsetningene som lå til grunn for rammefinansieringen. 

PBL gir i innspillsnotatet uttrykk for å være tilfreds med at regjeringen sørger for økt finansiering av offentlige virksomheter i denne situasjonen. Likeledes forventer PBL at riktig lønns- og priskompensasjon også kommer ut til private barnehager allerede i 2023. 

«Såpass store oppjusteringer i lønns- og prisvekst for både 2022 og 2023 som det her er snakk om, vil medføre både en dramatisk underfinansiering av private barnehager og tiltakende forskjellsbehandling i 2023, dersom kun kommunesektoren og kommunale barnehager kompenseres for oppdatert lønns- og prisvekst», skriver PBL i innspillsnotatet. 

Konkret foreslår PBL at regjeringen pålegger kommunene å – allerede nå – gjennomføre en etterjustering av tilskuddssatsene for 2023 hvor de oppdaterte lønn- og prisvekstanslagene benyttes. 

Dekning av pensjonskostnader 

I innspillsnotatet ber PBL dessuten Kunnskapsdepartementet avklare at barnehager som følger tariffavtalen som PBL har med fagforeningene i sektoren, skal få pensjonskostnader ut over det de får gjennom driftstilskuddet, dekket etter søknad. 

Om lag 800 barnehager fikk i 2022 ikke sine reelle pensjonskostnader dekket gjennom pensjonspåslaget. Flere kommuner og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark anser PBLs pensjonsavtalen til å være «for ny» til å være omfattet av søknadsordningen. PBLs krav om at Statsforvalterens vedtak skal anses som ugyldig, er nylig avvist av Kunnskapsdepartementet. 

«Underdekning av pensjonskostnader for så mange barnehager rokker ved barnehagenes forutsetninger for, også i fremtiden, å kunne innfri regjeringens målsettinger i Hurdalsplattformen, og Stortingets intensjoner, om at private barnehager skal tilby lønns- og arbeidsvilkår minst på linje med det som gjelder for ansatte i offentlige barnehager,» heter det i PBLs innspillsnotat.