Revidert nasjonalbudsjett: Foreslår kutt i kapitaltilskudd andre halvår

Finansminister Jan Tore Sanner (H).

Revidert nasjonalbudsjett: Foreslår kutt i kapitaltilskudd andre halvår

Regjeringen foreslår å kutte i kapitaltilskuddet til private barnehager med i overkant av 120 millioner kroner andre halvår 2021. – Ulogisk og urimelig, sier PBL-direktør Anne Lindboe som på ny vil ta opp kampen for å beholde tilskuddene på dagens nivå.

Publisert:

Når regjeringen fryser kapitaltilskuddet samtidig som den beslutter å sette ned et hurtigarbeidende utvalg som skal foreta en helhetlig utredning av finansieringen av private barnehager, er det merkelig at den samme regjeringen foretar grep i finansieringen en måned før utvalget har lagt frem sitt arbeid, forklarer Anne Lindboe.

Det er andre gang på under ett år at regjeringen foreslår å kutte i kapitaltilskuddene til private barnehager. Bakgrunnen for forslaget er beregninger av rentekostnader og avskrivinger i sektoren basert på forventet rentenivå i Husbanken samt forventet prisvekst. Kapitaltilskuddet er satt ned begrunnet i forventet lav rente og forventet lav prisvekst, delvis på grunn av covid-19-pandemien.

Fikk reversert kutt i høst

En reduksjon på 245 millioner kroner i kapitaltilskudd ble i fjor høst først vedtatt av regjeringen, men senere reversert for første halvår 2021 etter forhandlingene om statsbudsjettet med Fremskrittspartiet.

I beregningene som lå til grunn for kuttforslaget er det ikke tatt høyde for hvor treffsikkert finansieringssystemet som helhet er for de private barnehagene. Derfor argumenterte vi for at kuttet skulle stoppes i påvente av mer kunnskap, sier Anne Lindboe.

Anne Lindboe er administrerende direktør i PBL.

Hurtigarbeidende utvalg

Samtidig som Fremskrittspartiet og regjeringen ble enige om å fryse kapitaltilskuddet for første halvår, ble det bestemt at det skulle settes ned et hurtigarbeidende utvalg som skal utrede fordeler og ulemper med dagens finansieringssystem og legge frem konkrete forslag til endringer.

  1. juni skal det hurtigarbeidende utvalget legge frem sitt arbeid. En måned før dette er reduksjonen i kapitaltilskuddet på bordet igjen.

I regjeringenes forslag til revidert nasjonalbudsjett med tilleggsbevilgninger og omprioriteringer for resten av 2021, skriver regjeringen:

«Regjeringen mener at justeringer i satsene for kapitaltilskuddet bør gjenspeile endringer i barnehagenes kapitalkostnader. Regjeringen vurderer at det ikke har skjedd endringer det siste året som tilsier at dette prinsippet bør fravikes. (…) Det foreslås derfor at satsene for andre halvår 2021 fastsettes i tråd med satsene som opprinnelig ble beregnet av Telemarksforsking.»

Dårlig tidspunkt

Kapitaltilskuddet utbetales med et beløp per barn med plass i barnehagen. Beløpet avtar i takt med barnehagens alder.

Reduksjonen vil, dersom den blir vedtatt, innebære et kutt i tilskuddene for andre halvår på mellom 650,- og 2.900,- kroner per barn i barnehagene, alt etter godkjenningsåret for barnehagen.

Det kan høres lite ut. Men for mange barnehager kan dette innebære at de blir dårligere i stand til for eksempel å sette inn vikar ved fravær. Når vi vet at en av tre barnehager hvert år går i minus, og når vi også vet at veldig mange barnehager har ekstra kostnader knyttet til covid-19 uten at de får ekstra midler fra kommunene sine, er dette et ekstra dårlig tidspunkt å foreta et slikt kutt, sier Anne Lindboe.

På PBLs faktanettsted barnehagemonitor.no kan du se hva satsene for 2021 blir dersom regjeringens forslag blir vedtatt. Dersom forslaget blir stoppet, er det 2020-satsene som gjelder.

  • I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen for øvrig inn 2,7 milliarder kroner for å kompensere for merutgifter og inntektsbortfall i kommunene som følge av pandemien i andre halvår 2021. Dette skal sette kommunene i stand til å håndtere pandemien, slik at det ikke skal være nødvendig å redusere tjenestetilbudet for øvrig, herunder tilbud til sårbare grupper, barnehager, skole eller eldreomsorg. I dette forslaget ligger den ingen form for øremerking.
  • Etter planen vil behandlingen av revidert nasjonalbudsjett være ferdig innen 18. juni.