Regjeringsplattformen: PBL ser frem til konstruktiv dialog

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Regjeringsplattformen: PBL ser frem til konstruktiv dialog

PBL mener den påtroppende regjeringen gir flere viktige signaler om sin satsing på barnehager den kommende fireårsperioden. Samtidig påpeker administrerende direktør Anne Lindboe betydningen av at den nye regjeringen må ta høringsinnspillene om Storberget-utvalget på alvor.

Publisert:

– Vi ser frem til konstruktiv dialog med den påtroppende regjeringen og den nye politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet, både om de tingene vi er enige om og i spørsmålene der vi har ulikt utgangspunkt, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Onsdag klokken 14.00 la partilederne Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem regjeringsplattformen som den kommende mindretallsregjeringen er enige om å styre etter.

– Regjeringen legger opp til mange gode satsinger, blant annet om høyere pedagogandel og krav om lønns- og arbeidsvilkår for ansatte. Skal dette la seg gjennomføre, må den nye regjeringen aller først skrote den avtroppende regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, der private barnehagers muligheter for fortsatt å levere tilbud med høy kvalitet og stort mangfold, blir kraftig svekket. Det går ikke an å kutte i pensjonstilskuddet med flere hundre millioner kroner og samtidig skjerpe kravene og øke forskjellsbehandlingen ytterligere i de private barnehagenes disfavør, sier Lindboe og legger til:

–  Påtroppende regjering må levere på den helheten de har kritisert Solberg-regjeringen for å mangle, blant annet i arbeidet med nye reguleringer og ny finansiering av barnehagene. Det bidrar vi i PBL gjerne til.

Vil styrke normene

Ifølge regjeringsplattformen vil den nye regjeringen gjennomføre følgende på barnehageområdet:

 • Redusere maksprisen i barnehagen til prisnivået fra barnehageforliket i 2003. Dette skal skje i løpet av 2022.
 • Gjøre barnehagen gratis fra tredje barn en har som går i barnehagen samtidig.
 • Styrke pedagognormen ved å stille krav om at minst 50 prosent av de ansatte er barnehagelærere og øke delen fagarbeidere med mål om 25 prosent.
 • Forbedre bemanningsnormen slik at den sikrer barna nok ansatte. Dette skal skje blant annet ved å stille krav til vikarbruk, krav til stedlig leder, gjennomgå oppgaver som tar ansatte bort fra barna, og gjennomgå finansieringa av normen.
 • Styrke kompetanseutviklingstilbudet for barnehageansatte og legge til rette for at flere kan ta fagbrev på jobb.
 • Styrke satsingen på barnehage i områder med integrerings-, språk- og levekårsutfordringer, og gjennomgå og forbedre de behovsprøvde moderasjonsordningene.
 • Ikke innføre en generell plikt til kartlegging av språkferdighetene til alle barn før skolestart.

Vil stille krav om lønns- og arbeidsvilkår

Særskilt for private barnehager vil regjeringen blant annet:

 • Stramme inn regelverket for å sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling går til barnehagedrift. I dette ligger det også å regulere kjøp og salg av barnehage strengere, og vurdere innføring av meldeplikt og kommunal forkjøpsrett.
 • Gi kommunene muligheter til å prioritere små privateide barnehager og barnehager med ideell organisasjonsform.
 • Innføre krav om at ansatte i private barnehager skal ha lønns- og arbeidsvilkår på linje med ansatte i offentlige barnehager.
 • Gi kommunene større mulighet til å styre finansiering og krav til private barnehager.

Ikke overrasket

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL kjenner igjen de nye regjeringspartienes standpunkter i regjeringserklæringen og er ikke veldig overrasket over det som er blitt lagt frem.

- Vi er helt enige med den påtroppende regjeringen i at det skal stilles tydelige kvalitetskrav og at ansatte i private barnehager skal ha gode og ryddige lønns- og arbeidsvilkår. Alle PBL sine medlemmer har tariff som enten er på høyde med eller bedre enn de kommunale ordningene. Samtidig vil vi komme med en oppfordring om at når de nå signaliserer at de vil arbeide med videre med anbefalingene fra Storberget-utvalget, at de også lytter til de over 1.000 høringsinnspillene fra foreldre, ansatte og eiere. Det er også svært viktig at barnehager blir målt på den kvaliteten de leverer, og ikke på hvem som eier dem. Vi trenger alle gode barnehager og barnehageeiere i arbeidet med å utvikle denne sektoren videre, uavhengig av organisasjonsform og størrelse, sier Anne Lindboe.

Nå ser hun frem til å inngå dialog med den nye politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet, for å bidra til gode løsninger både for barn, ansatte, barnehager og samfunnet som helhet.

-  Vi har hatt en ryddig dialog med den sittende kunnskapsministeren, selv om vi har vært kritiske til flere av forslagene som angår private barnehager. Vi forventer å ha en like ryddig og konstruktiv dialog med den kommende statsråden. Vår viktigste oppgave er å bidra til økt kvalitet i våre 2.100 medlemsbarnehager. Og det har PBL tradisjoner for å få til under vekslende politiske flertall, sier Anne Lindboe.

En sektor med stort potensial

PBL mener Norge har potensial til å utvikle en barnehagesektor som kan stå som et forbilde for resten av verden.

Og akkurat som utbyggingen etter barnehageforliket – dette klarer ikke samfunnet uten at også de private barnehagene spiller en viktig rolle.

- Private barnehager gir i dag mye velferd for skattepengene. Men vi er enige om at vi i fremtiden må bruke offentlige midler enda smartere. Dette må skje uten at det går på bekostning av kvaliteten på tjenestene og lønns- og pensjonsvilkårene til de ansatte. Derfor er det viktig at kommunene og staten skal kunne stille tydelige vilkår for at barnehager skal kunne ha krav på fullt tilskudd. Dette er også noe vi raskest mulig ønsker å formidle når vi møter den nye ledelsen i Kunnskapsdepartementet, sier Anne Lindboe.