PBLs høringssvar om Storberget-utvalget: Kan ikke støtte modell som svekker kvaliteten og mangfoldet

Eirik Husby er styreleder i PBL.

PBLs høringssvar om Storberget-utvalget: Kan ikke støtte modell som svekker kvaliteten og mangfoldet

PBL har levert sitt høringssvar om Storberget-rapporten. Her redegjør organisasjonen for hvorfor det ikke er mulig å støtte flertallets forslag til ny finansieringsmodell.

Publisert:

Sjelden har PBL opplevd et så stort engasjement fra medlemsbarnehagene som i saken om Storberget-rapporten.

–  Mange medlemsbarnehager har jobbet med problemstillingene i rapporten. Mange har lest rapporten grundig, og konklusjonene deres er de samme som konklusjonene våre: Flertallets finansieringsmodell vil gi redusert kvalitet på tilbudet til barna. Den vil svekke mangfoldet som preger sektoren, og den vil svekke forutsigbarheten både for familier, ansatte og eiere i private barnehager. En slik modell kan vi ikke støtte, sier styreleder Eirik Husby i PBL.

Storberget-rapporten ble offentliggjort 16. juni og sendt på høring 29. juni. Det er høringsfrist 1. oktober, og PBL har nå levert sitt høringssvar etter at saken nylig var til behandling i styret.

Forutsigbarhet og langsiktighet

I høringssvaret understreker PBL betydningen av forutsigbarhet og langsiktighet for å kunne drive gode barnehager, gjennom å:

  • tiltrekke seg og beholde kvalifiserte ansatte,
  • ivareta kvaliteten på leke- og oppholdsarealer og
  • utvikle høyere og jevnere kvalitet i sektoren, til beste for barna i barnehagene.

Skal langsiktighet kunne ivaretas, må det være mekanismer i finansieringssystemet som sikrer barnehagene forutsigbare rammer.

Mye av det som i dag finnes av slike mekanismer, er foreslått fjernet av flertallet i Storberget-utvalget. Det er PBL sterkt kritisk til.

Private barnehager er god velferd

I dag utgjør private barnehager om lag 50 prosent av barnehagesektoren. Alle typer private barnehager har i årene etter barnehageforliket gjort en betydelig innsats i en av de mest vellykkede velferdsreformer i moderne tid.

Det finnes i dag ingen indikasjoner på at private barnehager gir barna og familiene et tilbud av lavere kvalitet enn det som kommunale barnehager gir. Tvert imot.

At prinsippet om økonomisk likeverdig behandling er lovfestet, har vært en vesentlig suksessfaktor i oppbyggingen og utviklingen av barnehagesektoren. Dette, understreker PBL i høringssvaret, må vi bygge videre på, ikke bryte ned.

Peker på Kvalitets- og mangfoldsmodellen

PBL ønsker en barnehagesektor preget av forskningsbasert kunnskap, og med høy og jevn kvalitet. Det bør også være et mål at sektoren fortsatt skal være en stor og fargerik flora av ulike tilbud som foreldre kan velge mellom.

Et godt tilbud til barna må være det grunnleggende premiss for fremtidens offentlige finansiering av barnehagene.

Men skal gode intensjoner ha reell verdi, må sektoren rammes inn på en måte som styrer mot satsing i stedet for sparing – og som gir alle typer gode barnehager forutsetninger for bærekraftig drift.

Det danner Kvalitets- og mangfoldsmodellen det beste utgangspunktet for, konkluderer PBL i sitt høringssvar.

PS! PBL oppfordrer medlemsbarnehager som ønsker det, til å delta i høringen. På denne siden finner du et utkast til høringssvar som kan danne utgangspunkt for ditt svar. Også ansatte og foreldre som ønsker det, kan levere egne høringssvar.