PBL i høring om stedlig leder: «Riktig at tilstrekkelig fleksibilitet opprettholdes»

PBL er av den oppfatning at god og stedlig ledelse er av avgjørende betydning for kvaliteten i barnehagene. Samtidig peker PBL på at lovgivers behov for regulering må balanseres mot barnehageeiers frihet til å organisere sin virksomhet på en god måte.

PBL i høring om stedlig leder: «Riktig at tilstrekkelig fleksibilitet opprettholdes»

PBL støtter i all hovedsak regjeringens forslag til bestemmelse om stedlig ledelse i barnehagene.

Publisert:

«Det er svært viktig at den fleksibiliteten som sektoren kjenner i dag reflekteres i forskriftsforslaget. PBL mener at nøkkelen til god kvalitet og drift av den enkelte barnehage ligger i en god balansegang mellom lovgivers behov for klar regulering, og barnehageeiers frihet til å organisere sin virksomhet på en ønsket måte,» heter det i PBLs høringssvar.

I svaret heter det også:

«PBL støtter i all hovedsak forslaget til ny bestemmelse om krav til styrer, da forslaget anses å stadfeste dagens praksis, og dermed gjeldende rett.»

Slik PBL leser forslaget, vil den nye forskriftsteksten derfor ikke ha noen større realitetsendring for barnehageeier. PBL skriver:

«PBL mener det er riktig at tilstrekkelig fleksibilitet opprettholdes gjennom den nye bestemmelsen.»

«Tilstrebe styrerressurs i full stilling»

Det var 12. desember i fjor at forslaget til ny bestemmelse om krav til styrer i barnehager ble lagt ut på høring.

Gjennom en endring av «Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager» foreslås en hovedregel om at hver barnehage skal ha en styrer og at barnehageeier bør tilstrebe styrerressurs i full stilling.

I forskriftsforslaget reguleres dessuten vilkårene for når det kan gjøres unntak fra hovedregelen.

Høringsfristen er nå gått ut, og det er kommet inn totalt 69 svar, de fleste fra kommuner, organisasjoner og barnehager.

Regulering vs. vurdering

PBL er av den oppfatning at god og stedlig ledelse er av avgjørende betydning for kvaliteten i barnehagene. Dette gjelder både for private og kommunale barnehager.

Samtidig peker PBL i sitt høringssvar på at lovgivers behov for regulering må balanseres mot barnehageeiers frihet til å organisere sin virksomhet på en god måte, blant annet ut fra lokale forhold.

For eksempel gjelder dette i vurderingen av om to barnehager som deler styrerressurs er i hensiktsmessig avstand fra hverandre.

«Her er det svært viktig at man unngår å åpne opp for at kommunene overfor private barnehager skal kunne definere hensiktsmessigheten i antall kilometer eller andre måltall. Her må den enkelte barnehageeiers handlefrihet ligge til grunn av hensyn til fleksibilitet og sikring av kvalitet,» skriver PBL.