PBL advarer mot forskjellsbehandling: Disse punktene er det viktig at barnehagene svarer på i høringen

PBLs administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup sier det er svært viktig at medlemsbarnehagene sier ifra dersom de deler PBLs oppfatning om at regjeringens forslag vil svekke likebehandlingen av barn og barnehager.

PBL advarer mot forskjellsbehandling: Disse punktene er det viktig at barnehagene svarer på i høringen

Regjeringens forslag til nye forskrifter kan svekke likebehandlingen og den økonomiske bærekraften i barnehagesektoren. Når saken nå er på høring, er det særlig to spørsmål PBL oppfordrer medlemsbarnehagene til å engasjere seg i.

Publisert:

Forslaget til ny økonomiforskrift og endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager er på høring, med høringsfrist 13. oktober 2022.

PBL oppfordrer medlemmene til å svare på høringen, særlig på de to forslagene i kapittel 3.

Lenger ned i artikkelen viser vi deg hvordan du kan gå frem.

Rett til å forskjellsbehandle

Forslagene PBL advarer sterkest imot, handler å gi kommunene mulighet til å holde enkelte kommunale barnehager utenfor tilskuddsgrunnlaget.

– Departementet ønsker å gi kommunene ‘stor handlefrihet’ til å prioritere barn i kommunale barnehager foran barn i private barnehager. Dette er et klart brudd med prinsippet om likebehandlingen av barn, og en utvikling vi vil advare sterkt mot. Vi oppfordrer alle medlemmer til å svare på høringen og si klart nei til økt forskjellsbehandling, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Les PBLs høringssvar her.

Vil gi nye kutt

Dersom kommunene får anledning til å holde enkeltbarnehager utenfor tilskuddsgrunnlaget, vil tilskuddet til mange private barnehager kunne reduseres. Hvor mye tilskuddene vil gå ned, har ikke departementet kartlagt.

Ettersom det er begrenset innsyn i kommunenes regnskap på barnehagenivå, er det heller ikke på generell basis mulig for PBL å anslå hvordan tilskuddsnivået vil bli påvirket.

PBL har imidlertid gjort undersøkelser av effekten i noen av kommunene hvor satsgrunnlaget har gjort dette mulig:

Kommune Antall komm. barnehager 20 % dyrere enn snittet Endring sats små/store barn Reduksjon i prosent Inntrekk i kroner
A 2 av 10 -19.540/-10.800 8-9 % -4.649.220
B 2 av 6 -13.642/-7.821 5-6 % -3.385.400
C 2 av 7 -14.740/-8.215 6-7 % -2.893.835
D 2 av 52 -3.171/-1.171 1-1,5 % -9.961.120
E 1 av 12 -2.397/-1.387 1 % -1.445.802
F 1 av 8 -6.402/-3.557 3-3,5 % -2.334.563

PBL-direktøren er bekymret for konsekvensene ytterligere kutt i tilskudd vil ha for sektoren.

– Det er uforståelig at departementet, i en situasjon der mange private barnehager allerede har en krevende økonomi, legger frem forslag som vil svekke rammevilkårene ytterligere. Kommunene trenger insentiver til å satse mer på barnehager, ikke mindre – slik forslagene legger opp til, sier PBL-direktøren.  

Forslagene er ment å gi kommunene mulighet til ensidig å satse ekstra på kommunale barnehager i utkanter eller i levekårsutsatte områder.

– PBL mener slike lokale satsinger må komme barna til gode uavhengig av om det er kommunen eller en privat aktør som eier barnehagen. Forslagene ivaretar ikke tilbudet til barna i private barnehager som ligger i levekårsutsatte områder eller ute i distriktene, sier Schjelderup.

Valgfritt å likebehandle

Også kommunale barnehager som har driftsutgifter som private barnehager ikke har, skal kunne holdes utenfor tilskuddsberegningen ifølge departementets anbefalinger. Private barnehager kan få økt tilskudd, men bare dersom kommunene mener det er nødvendig.

– Vi reagerer sterkt på at det legges opp til økt bruk av skjønn, og mener dette i praksis gjør det valgfritt for kommunene å likebehandle kommunale og private barnehager. Slik kan ikke systemet være, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

– Dermed legger regjeringen opp til at finansieringen av private barnehager, og dermed også likebehandlingen av barn, svekkes bit for bit, legger han til.

Ingen konsekvenser kartlagt

PBL-direktøren reagerer også på at forslagene om endringer i tilskuddsberegningen kommer løsrevet fra det øvrige arbeidet med endringer i finansieringssystemet som regjeringen er i gang med. Han viser også til at konsekvensene av forslagene overhodet ikke er kartlagt, og advarer mot å gjøre endringer i finansieringssystemet før helheten er ivaretatt.

PBL har også innvendinger mot enkelte av de andre forslagene i høringen, som ligger i forslag til ny økonomiforskrift. Les høringssvaret fra PBL her.

Dette kan medlemsbarnehagene også gjerne la seg inspirere av.

– Men aller viktigst er det at medlemsbarnehager som er enig med oss, benytter denne ene muligheten til å si tydelig ifra om det i spørsmålene som omhandler likebehandling, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Slik svarer du på høringen

 1. Gå til elektronisk høringsskjema: https://hoering.udir.no/Hoering/v2/2218
 2. Scroll ned til ønsket kapittel. PBL anbefaler medlemmene å svare særlig på forslagene i kapittel 3.3
 3. Trykk X NEI dersom du ikke støtter forslaget.

 1. Legg inn ønsket kommentar. Det beste er om dere bruker egne ord på å forklare hvorfor dere ikke støtter forslagene.

PBL mener hovedargumentene mot forslaget om at kommunene skal kunne holde barnehager som har 20 prosent høyere driftsutgifter enn gjennomsnittet utenfor tilskuddsgrunnlaget er:

 • Forslaget bryter med likebehandlingen, og gir kommunene mulighet til å prioritere kommunale barnehager foran private.
 • Forslaget vil føre til nedgang i tilskudd, som vil kunne være kritisk i en situasjon hvor pensjonskutt og realnedgang i sektoren gjør at mange private barnehager ikke har en bærekraftig drift.
 • Forslagets konsekvenser er ikke kartlagt. Manglende innsyn i kommunenes enhetskostnader gjør det også vanskelig å kontrollere tilskuddsgrunnlaget.
 • Forslaget bygger ikke på en helhetlig forståelse av finansieringssystemet, men kommer løsrevet fra det øvrige arbeidet som regjeringen har satt i verk.
 1. Gå til neste spørsmål

 1. Trykk X NEI dersom du ikke støtter forslaget.
 2. Legg inn ønsket kommentar. Det beste er om dere bruker egne ord på å forklare hvorfor dere ikke støtter forslagene.

PBL mener hovedargumentene mot dette forslaget er de samme som mot forslaget om en 20 prosent-grense. Men de negative konsekvensene for de private barnehagene vil trolig bli enda større, fordi:

 • Private barnehagers forutsetninger for å levere gode tilbud svekkes fordi nedgangen i tilskudd trolig vil kunne bli enda større.
 • Risikoen for at kommunen skal kunne holde barnehager utenfor tilskuddsberegningen, som har et tilbud som ikke vesentlig skiller seg fra de andre, er større.
 • Begrenset innsyn i kommunale enhetskostnader gjør det vanskelig å kontrollere tilskuddsberegningen.
 • Mulighetene for kommunalt bruk av skjønn, og risikoen for at kommunen gjør tilpasninger til regelverket, vil være betydelig.
 • Forskjellsbehandlingen av barn i kommunale og private barnehager vil trolig bli enda større.

PBL mener endringer i finansieringssystemet må sørge for at lokale satsinger kan komme barna både i de private og de kommunale barnehagene til gode. Forslagene som ligger til høring, sikrer ikke dette.

 1. Trykk LAGRE OG SEND INN
 2. Fyll inn navn og kontaktinformasjon i skjema, trykk LAGRE OG SEND INN