Ber medlems-barnehager om å svare på høring: Frykter ytterligere nedgang i tilskudd og angrep på likebehandlingen

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL frykter at likebehandlingen blir ytterligere svekket dersom regjeringens forslag blir vedtatt.

Ber medlems-barnehager om å svare på høring: Frykter ytterligere nedgang i tilskudd og angrep på likebehandlingen

En rekke forslag til endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager og ny økonomiforskrift til barnehageloven er på høring. Høringsfristen er utsatt til 13. oktober 2022, og private barnehager bør engasjere seg.

Publisert:

PBL oppfordrer medlemsbarnehagene til å svare på særlig én del av høringen. Dette gjelder forslagene om å gi kommunene mulighet til å holde enkeltbarnehager utenfor beregningsgrunnlaget for tilskudd til private barnehager.

Se informasjon fra Kunnskapsdepartementet om høringen her.

PBL vil i løpet av september publisere et helhetlig høringssvar, som medlemsbarnehager og andre kan se til og la seg inspirere av. I denne artikkelen redegjør vi for noen av våre overordnende synspunkter.

PBL advarer sterkt mot å innføre regler som vil øke forskjellsbehandlingen av barn i kommunale og private barnehager, slik regjeringens forslag vil gjøre.  

Dersom kvaliteten i norske barnehager skal bli høyere og jevnere, må finansieringen være likeverdig og bestemmes ut fra tilbudet som gis, og ikke bero på hvilket eierskap barnehagen har.

PBL mener forslagene som nå er på høring er i strid med prinsippet om økonomisk likeverdig behandling av kommunale og private barnehager, og at konsekvensen vil bli nedgang i tilskudd for mange private barnehager.

Dette vil for mange være dramatisk i en situasjon hvor én av tre private barnehager drifter med underskudd.

Et angrep på likebehandlingen

Prinsippet om økonomisk likeverdig behandling av offentlige og private barnehager har ligget til grunn for barnehagepolitikken siden barnehageforliket i 2003. Prinsippet er nylig stadfestet av Høyesterett, og skal sikre barnehager likeverdig finansiering for likeverdig tilbud. Forslagene som nå er på høring, strider mot dette.

Regjeringen ønsker å legge til rette for at kommunene skal kunne gi ekstra ressurser til utvalgte kommunale barnehager, uten at tilskuddet øker for de private barnehagene. Eksempler som trekkes frem er at kommunene slik skal kunne opprettholde et barnehagetilbud i distriktene eller øke satsingen på barnehager i levekårsutsatte områder.

PBL mener det er positivt at regjeringen ønsker å legge til rette for at alle barn skal få et godt barnehagetilbud. Problemet med forslagene som nå er på høring, er at de kun løfter tilbudet til barn i kommunale barnehager.

Forslagene er innrettet slik at de kommunale satsingene kun vil komme barna i den kommunale delen av barnehagesektoren til gode. Barn som går i private barnehager som ligger i distriktet eller i levekårsutsatte områder vil dermed ikke ha rett til å få ta del i de lokale satsingene.

Nedgang i tilskudd

I tillegg til kun å ivareta den kommunale delen av sektoren, vil forslagene ha en direkte negativ konsekvens for de private barnehagene, og for barn og ansatte i disse barnehagene.

Forslagene legger til rette for at kommunene skal kunne bruke mindre penger på private barnehager, enn tilfellet er i dag. Dette fordi konsekvensen av at enkelte kommunale barnehager kan holdes utenfor beregningsgrunnlaget, er lavere tilskudd for de private barnehagene.

PBL mener dette er uforsvarlig. Sektoren trenger stabilitet, forutsigbarhet og en finansiering som gir alle barnehager mulighet til å levere et tilbud i tråd med nasjonale krav til kvalitet. Det siste sektoren trenger er nye kuttrunder og ytterligere usikkerhet om fremtidige rammevilkår.

Ukjent omfang av konsekvensene

Både alternativ 1 og alternativ 2 vil gi reduksjon i tilskuddet for mange private barnehager. Reduksjonen vil bli størst ved innføringen av alternativ 2, ettersom dette alternativet gir kommunene mulighet til å unnta flere barnehager fra tilskuddsgrunnlaget. Departementet har ikke gjort beregninger av hvor stor nedgangen i tilskudd vil bli.

PBL er svært kritisk til at regjeringen sender forslag på høring uten en gang å ha gjort forsøk på å beregne konsekvensene forslagene vil ha for finansieringen av private barnehager. Det er uansvarlig å foreslå slike endringer uten å kunne redegjøre for konsekvensene.

Heller ikke PBL har per i dag gjort eksakte beregninger av tilskuddsutviklingen. Dette er et krevende arbeid ettersom tallgrunnlaget for enhetskostnader i kommunale barnehager er mangelfullt.

Må sikre helheten i systemet

Regjeringen er i gang med en større gjennomgang av finansieringen og reguleringen av private barnehager. PBL er svært kritisk til at forslagene som nå er sendt på høring kommer løsrevet fra det øvrige arbeidet med endringer i finansieringssystemet.

Den økonomiske bærekraften i sektoren er svekket etter kuttet i pensjonstilskudd, og PBL frykter konsekvensene ytterligere nedtrekk vil ha.

PBL advarer sterkt mot å gjøre endringer i finansieringssystemet som gir mer forskjellsbehandling av barn i kommunale og private barnehager, og som i tillegg vil svekke bærekraften for den private delen av sektoren.

Regjeringen må i stedet arbeide for endringer som sikrer forutsigbare rammevilkår, og som også sikrer private og kommunale barnehager like gode forutsetninger for å gi et tilbud av høy kvalitet.  

PBL mener forslagene til endringer som nå er på høring må legges vekk. Regjeringen bør heller komme tilbake med helhetlige forslag til endringer i systemet for finansiering og regulering av private barnehager.

Forslagene må innrettes slik at lokale satsinger kommer barna til gode, uavhengig av om barnehagens eierskap er kommunalt eller privat.