Flere endringer i lovverket trer i kraft ved nyttår

Flere endringer i lovverket trer i kraft ved nyttår

Ved nyttår vil flere av endringene som Stortinget vedtok sist sommer, tre i kraft. Dette gjelder blant annet meldeplikt ved salg eller nedleggelse, forbud mot at barnehager skal drive annen virksomhet og kravet om at hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.

Publisert:

– Vi heier på gode tiltak som kan bidra til enda bedre åpenhet i en allerede gjennomregulert barnehagesektor. Noen av regjeringens lovforslag er fornuftige, mens andre forslag tvinger barnehager til å bruke mer penger på administrasjon og byråkrati, uten at effekten av tiltakene står i samsvar med kostnadene.

Det sa PBLs administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup etter at regjeringen i april i år la frem lovforslagene som snart trer i kraft.

I juni i år ble endringene vedtatt av Stortinget. Et forbud mot at private barnehager tar opp lån andre steder enn i banken ble innført allerede 1. juli. Nå ved nyttår vil flere av de andre lov- og forskriftsendringene tre i kraft.

Dette gjelder:

Hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt

Hver private barnehage skal være registrert som et eget rettssubjekt i Enhetsregisteret, med eget styre og levere fullstendig regnskap.

Kravet gjelder ikke ordinære barnehager med til sammen færre enn 30 barn, familiebarnehager med færre enn ti barn og virksomheter med én åpen barnehage.

Kommunen blir tilsynsmyndighet.

Forbud mot at barnehager eier eller driver annen virksomhet

Barnehager har som hovedregel ikke drive annen virksomhet enn det som er regulert i barnehageloven. Det er gitt noen unntak:

 • Utleie av barnehagelokalene og barnehagens uteområde utenfor barnehagens åpningstid.
 • Utleie av barnehagens driftsmidler utenfor barnehagens åpningstid eller utenfor barnehagens område.
 • Kurs og veiledning.

Kravet gjelder ikke for eiere av små barnehager (til sammen færre enn 30 barn), familiebarnehager og én åpen barnehage.

Meldeplikt for private barnehager

Private barnehager skal melde fra til kommunen og Utdanningsdirektoratet hvis barnehagen skal legge ned, skifte eier eller gjør andre organisatoriske endringer. Barnehagen må melde fra før endringen skal skje.

Følgende endringer skal meldes inn:

 • Endring av foretaksnavn, forretningsadresse, formål/aktivitet/bransje, organisasjonsform, innehaver av enkeltpersonforetak, deltaker i ansvarlig selskap og selskap med delt ansvar og vedtekter etter barnehageloven
 • Fisjon, fusjon, varsel om tvangsavvikling, sletting, nyregistrering eller overdragelse eller overtakelse eller sletting av underenhet

Barnehagens lokaler og utearealer skal være samlet

At barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet, vil si at lokalene og utearealene skal ligge på samme sted eller at det skal være liten avstand mellom de ulike delene. Kravet gjelder med mindre særlige hensyn tilsier at de er på ulike steder.

Kravet gjelder ikke for eiere av små barnehager (til sammen færre enn 30 barn), familiebarnehager og én åpen barnehage.

Ny økonomiforskrift

En ny økonomiforskrift til barnehageloven ble kunngjort onsdag 20. desember 2022. Her gis det utfyllende regler for hvordan de nye lovparagrafene skal forstås og anvendes.

Forskriften regulerer:

 • Tillatt tilleggsvirksomhet
 • Regnskap og bokføring for barnehager som er pålagt å være selvstendig rettssubjekt
 • Regnskap og bokføring for barnehager som er unntatt fra kravet om å være selvstendig rettssubjekt
 • Avtaler med nærstående
 • Revisjon
 • Rapportering
 • Oppbevaring av dokumentasjon i ti år etter regnskapsårets slutt
 • Meldeplikt