Vil åpne for fullmakter fra andre kommuner

Foreslår endring i vedtektene. Styret i PBL med leder Eirik Husby (t.v.), Harald Berge Breistein, Ragnhild Finden, Torstein Johannessen, 2. vara Trude Moen Sydtangen, Therese Børke, Linda Fraurud, Marit Lambrechts og 1. vara Kjetil Hopen foreslår å endre vedtektene for å åpne for at medlemsbarnehager også kan velge å la seg representere av landsmøtedeltakere fra andre kommuner enn sin egen.

Foreslår endring i vedtektene. Styret i PBL med leder Eirik Husby (t.v.), Harald Berge Breistein, Ragnhild Finden, Torstein Johannessen, 2. vara Trude Moen Sydtangen, Therese Børke, Linda Fraurud, Marit Lambrechts og 1. vara Kjetil Hopen foreslår å endre vedtektene for å åpne for at medlemsbarnehager også kan velge å la seg representere av landsmøtedeltakere fra andre kommuner enn sin egen.

Vil åpne for fullmakter fra andre kommuner

På landsmøtet i slutten av måneden foreslår styret i PBL å åpne for at medlemsbarnehager også kan velge å la seg representere av landsmøtedeltakere fra andre kommuner enn sin egen.

Publisert:

– Styret har brukt mye tid på å vurdere ulike sider ved vedtektene i PBL. Foran dette landsmøtet har vi også involvert medlemmene i dette arbeidet i større grad enn tidligere. Styret foreslår endringer i vedtektenes paragraf 3 om landsmøtet fordi vi mener dette vil bidra til å gjøre PBL til en enda bedre og mer demokratisk organisasjon, sier styreleder Eirik Husby.

Ønsker størst mulig direkte demokrati

I henhold til PBLs vedtekter bør dagsorden og saksdokumenter til landsmøtet være sendt representantene senest 14 dager før landsmøtet, hvilket i år betyr innen 13. mai.

Se program og meld deg på landsmøtet

Styret velger nå å orientere medlemmene om styrets eget forslag til endringer i vedtektenes bestemmelse om hvordan en medlemsbarnehage kan velge å la seg representere på landsmøtet av en landsmøtedeltaker fra en annen medlemsbarnehage.

– Styret ønsker størst mulig direkte demokrati ved at eiere av PBLs medlemsbarnehager selv deltar på landsmøtet, og slik er med og bestemmer hva PBL skal være og hva vi skal jobbe for. Samtidig forstår vi at det for en del er vanskelig å delta selv, og derfor ønsker styret å videreføre en ordning med indirekte demokrati ved fullmakter. Slik kan medlemsbarnehager som ikke selv har anledning til å være til stede på landsmøtet, la seg representere av en representant fra en annen medlemsbarnehage, sier styreleder Eirik Husby.

I § 3 om landsmøtet i dagens PBL-vedtekter åpnes det for at en medlemsbarnehage kan la seg representere av en deltaker fra samme kommune:

«En medlemsbarnehage som ikke møter i landsmøtet selv kan, med personlig fullmakt, la seg representere av én landsmøtedeltaker fra samme kommune som medlemmet.»

– Riktig modernisering av vedtektene

Styret i PBL ønsker å videreføre muligheten for å la seg representere av en representant fra en annen medlemsbarnehage.

Imidlertid vil styret på landsmøtet foreslå å åpne for at en medlemsbarnehage kan velge å la seg representere av en annen landsmøtedeltaker, uavhengig av om vedkommende representerer en medlemsbarnehage i samme kommune eller ikke.

Styret i PBL foreslår derfor å erstatte ovennevnte tekst med nytt avsnitt:

«En medlemsbarnehage som ikke møter i landsmøtet selv kan, med personlig fullmakt, la seg representere av én landsmøtedeltaker. Én landsmøtedeltaker kan ikke representere mer enn ti medlemsbarnehager med slik fullmakt.»

– Styret mener dette vil være en riktig modernisering av PBLs vedtekter. For styret er det viktig at alle medlemsbarnehagene har en reell mulighet til å la seg bli representert gjennom en personlig fullmakt, dersom de selv ikke har anledning til å delta på landsmøtet. Mange av våre medlemmer har i dag sterke interessefellesskap med PBL-medlemmer i andre kommuner og kan ha et ønske om å la en barnehageeier i en annen kommune representere barnehagens interesser på landsmøtet. Derfor foreslår vi dette, sier Husby.

Vil gi alle medlemmer like muligheter

Det er i dag 64 kommuner der PBL kun har én medlemsbarnehage. En enkeltstående barnehage i disse kommunene vil med dagens vedtekter ikke ha mulighet til å la seg representere av en annen medlemsbarnehager. I 39 kommuner har PBL kun to medlemsbarnehager.

– Hvis noen av medlemmene i disse kommunene av ulike grunner ikke selv kan møte på landsmøtet, er dagens vedtekter til hinder for at de kan la sin stemme bli hørt på landsmøtet gjennom en personlig fullmakt. Vi foreslår å endre vedtektene slik at alle medlemmer skal ha like muligheter til å la sin stemme bli hørt, sier Husby.

Samtidig som styret ønsker å fjerne dagens begrensning når det gjelder kommuner, foreslår styret at én landsmøtedeltaker ikke kan representere mer enn ti medlemsbarnehager gjennom personlig fullmakt.

– Frihet til fritt å velge hvem som skal representere egen barnehage er viktig og beskyttelsesverdig. Men et totalt frislipp av fullmakter vil kunne føre til aksjons- og fraksjonsvirksomhet som styret mener kan være uheldig for PBL. Derfor foreslår styret samtidig at én landsmøtedeltaker kan representere maksimalt ti andre medlemsbarnehager gjennom personlig fullmakt, kommenterer PBLs styreleder.

Helhetlig gjennomgang av vedtektene

Det er vedtektene i PBL som blant annet regulerer hvordan landsmøtet skal gjennomføres, inkludert regler for fullmakter, stemmegiving og andre forhold.

Etter at det på PBLs forrige landsmøte i 2017 ble stilt spørsmål ved demokratiet på landsmøtet i PBL, besluttet PBL-styret å ha en større og helhetlig gjennomgang av vedtektene i forkant av landsmøtet i 2019.

Foruten evalueringer av dette i administrasjonen og i styret, har PBL hatt temaet oppe på medlemsmøter rundt omkring i store deler av landet. Medlemmene ble også invitert til å sende skriftlige innspill til styret, i tillegg til at alle medlemmer innen fristen 27. februar kunne komme med egne endringsforslag.

– Styret har fått enkelte innspill fra medlemmer i denne prosessen og noen har også valgt å sende inn egne forslag til endringer i vedtektene i forkant av landsmøtet. Styret er glad for de innspill som er kommet til styret og for egne forslag som er sendt inn. Det er nå opp til landsmøtet å avgjøre hvilke endringer som eventuelt skal gjøres i vedtektene til PBL, påpeker styreleder Eirik Husby.

PS! Forslag til vedtektsendringer fra medlemmer, og andre saker fra medlemmer som skal behandles på landsmøtet, vil senest bli kunngjort sammen med landsmøtepapirene. I henhold til PBLs vedtekter bør dagsorden og saksdokumenter være sendt representantene senest 14 dager før landsmøtet.