Foreldreundersøkelsen fra Udir: Fortsatt høy tilfredshet med barnehagene

Foreldreundersøkelsen fra Udir: Fortsatt høy tilfredshet med barnehagene

Foreldre i norske barnehager er veldig fornøyde med tilbudet til sitt barn og koronasituasjonen slår lite ut på tilfredsheten. Og igjen viser den nasjonale undersøkelsen at foreldre i private barnehager er litt mer fornøyde enn foreldre i kommunale barnehager.

Publisert:

Onsdag ble Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse for 2020 publisert. Og konklusjonen er den samme som i tidligere års undersøkelser: Foreldres totale tilfredshet med barnehagetilbudet holder seg stabilt. Og aller mest fornøyd er foreldre med barn i private barnehager. 

På spørsmålet «Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage?», gir norske foreldre sin barnehage scoren 4,5 av 5 oppnåelige. Kommunale barnehager får scoren 4,4, mens private barnehager får 4,6, akkurat slik den har vært de siste årene.

Foreldre er spesielt fornøyd med barnets trivsel og trygghet på personalet. Over 97 prosent av foreldrene oppgir at deres barn trives og er trygg på personalet i barnehagen. 95 prosent opplever at de ansatte er engasjerte i barnet og tar hensyn til barnets behov.

Undersøkelsen viser blant annet at:

 • 93 prosent er svært eller ganske fornøyde med barnehagen.
 • det er spesielt stor tilfredshet med barnets trygghet og trivsel i barnehagen (97 prosent)
 • 16 prosent av foreldrene er misfornøyde med bemanningstettheten, på nivå med 2019.
 • foreldre med barn i små barnehager er i litt større grad fornøyde enn foreldre som har barn i store barnehager.
 • Mer enn 1 av 10 foreldre er misfornøyde med mattilbudet i barnehagen.

Trekker frem god hygiene

Koronasituasjonen ser ikke ut til å påvirke tilfredsheten mye, men foreldre er litt mer fornøyde med hygienen i barnehagen enn tidligere år. Foreldrenes tilfredshet med hygienen har økt, fra omtrent 80 prosent i 2019 til 88 prosent i 2020. Det er grunn til å tro at dette kan skyldes smitteverkstiltakene som barnehagene har innført i løpet av 2020. 

En undersøkelse Udir gjennomførte vinteren 2020 viser også at foreldrene er veldig fornøyde med barenhagens håndtering av pandemien. 

De er ikke like tilfredse med mattilbudet, hvor de kommunale barnehagene får 3,4 poeng av 5 mulige, mens private får 4,1 poeng. Ifølge Udir kan dette sees i sammenheng med at et betydelig antall flere barnehager har kuttet matserveringen under pandemien. Tall fra BASIL viser at det er 571 barnehager som har 0 kroner i kostpenger per 15.12.2020. Det er en økning på 408 barnehager fra 2019.

Fornøyde med bemanningen

De siste årene er det også spurt om foreldrenes tilfredshet med bemanningstettheten i barnehagen. Andelen foreldre som ikke er tilfredse med bemanningstettheten gikk ned fra 19 prosent i 2019 til 16 prosent i 2020. Den generelle tilfredsheten med bemanningstettheten er noe bedre i de private enn i de kommunale barnehagene.

Videre viser undersøkelsen at tilfredsheten med bemanningstettheten er størst i de minste barnehagene (1-25 barn) med 83 prosent, og at den er lavest i de største barnehagene (76+ barn) med 73 prosent.

Foreldre til de yngste barna er litt mer tilfredse med bemanningstettheten enn foreldrene til de eldste barna. 79 prosent av foreldrene til barn under 3 år er helt eller delvis enig i at bemanningstettheten er tilfredsstillende, mens andelen er 72 prosent for barn over 3 år.

Private litt bedre

Foreldrene har svart på totalt 29 spørsmål innenfor ni ulike tema. På 26 av disse oppnår de private barnehagene en litt høyere poengsum enn de kommunale. På de øvrige er tilfredsheten helt lik.

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) roser eiere, ledere og andre ansatte i barnehagene for den jobben som gjøres i barnehagene hver dag.

– Det ligger mye hardt arbeid bak tallene, og spesielt i 2020 som har vært et utfordrende år for barnehagene på grunn av den pågående pandemien. Det er imponerende at barnehagene til tross for dette, klarer å levere et så godt tilbud til foreldrene. Det er bare å gratulere med resultatet.  

Systematisk forskjell

Resultatene fra foreldreundersøkelsen bygger for øvrig opp under alle andre kjente foreldreundersøkelser 11 år tilbake i tid.

– Vi ser igjen at de private barnehagene gjør det bra på foreldreundersøkelser. Forskjellen på tilfredsheten med de private og de kommunale er ikke nødvendigvis så stor, men den er systematisk, og den står seg over tid, sier Anne Lindboe.


Fakta om Foreldreundersøkelsen

 • Foreldreundersøkelsen i barnehagen ble gjennomført for femte gang høsten 2020.
 • Det var i 2020 rekordhøy deltakelse med 127.879 foreldre.
 • 181 av 5.621 barnehager har deltatt. Av disse er 1.710 private og 1.479 kommunale.
 • 61 prosent av alle ordinære barnehager har deltatt.
 • På alle spørsmål svarer foreldrene på en 5-punkts skala fra helt enig til helt uenig, og svært fornøyd til svært misfornøyd. Man kan også svare vet ikke.
 • Undersøkelsen har 29 spørsmål, fordelt på ni hovedområder. Det er et eget spørsmål om hvor tilfredse foreldre er med barnehagetilbudet totalt sett.