Dette skiller de ulike finansieringsmodellene

Dette skiller de ulike finansieringsmodellene

Både flertallets og PBLs forslag til ny finansieringsmodell inneholder mekanismer for økt lokalpolitisk styring av kvaliteten i barnehagene, samt høyere tilskudd til små barnehager og en enda tydeligere måte å sikre ordnede lønns- og pensjonsvilkår.

Storberget-utvalget, som ble nedsatt av regjeringen i februar og som leverte sin rapport 16. juni, kom ikke til enighet om en felles anbefaling om ny modell for finansiering av private barnehager.

Flertallet (KS, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Virke og utvalgsleder Knut Storberget) har lansert én modell (Lokal samhandingsmodell), mens PBL har lansert én modell (Kvalitets- og mangfoldsmodellen).

Både flertallet og PBL mener at vi har løsninger for problemområdene som oftest er tatt opp i forbindelse med private barnehager og økonomi.

Men mens PBL mener kvalitet og mangfold i sektoren best oppnås gjennom å knytte finansieringen opp mot nasjonale og lokale kvalitetskrav, ønsker flertallet å la hver enkelt kommune styre innretningen, varigheten og nivået på finansieringen av de private barnehagene.

Her er en skjematisk sammenligning av prinsippene i dagens finansieringsmodell, Kvalitets- og mangfoldsmodellen og Lokal samhandlingsmodell (Leser du saken på mobil? Vær oppmerksom på at det er tre kolonner i sammenligningen der alle vil være synlig om du snur mobilen sidelengs.).

Kvalitets- og mangfoldsmodellen - PBLs forslag til nytt system for finansiering. 

Lokal samhandlingsmodell - forslag til nytt system fra KS, Virke, Utdanningsforbundet og Fagforbundet.