Betaler tilbake tilskudd etter økonomisk tilsyn

Overrasket.  Styreleder i PBL og eier av Økernly barnehage, Eirik Husby, er overrasket over Fylkesmannens avgjørelse, men tar saken til etterretning og betaler tilbake pengene.

Overrasket. Styreleder i PBL og eier av Økernly barnehage, Eirik Husby, er overrasket over Fylkesmannens avgjørelse, men tar saken til etterretning og betaler tilbake pengene.

Betaler tilbake tilskudd etter økonomisk tilsyn

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har avslått klage på vedtak om tilbakebetaling av tilskudd. Økernly barnehage i Oslo, der PBLs styreleder Eirik Husby er medeier, må dermed betale tilbake 800.000 kroner til kommunen.

Publisert:

Saken gjelder vedtak om tilbakebetaling av tilskudd som barnehagen mottok i 2014.

Fylkesmannen mener barnehagen, som ligger i bydel Bjerke i Oslo, har hatt for lave personalkostnader per heltidsplass, sammenlignet med kommunens egne barnehager.

– Tar avgjørelsen til etterretning

– Vi er oppriktig overrasket over Fylkesmannens avgjørelse og vi er også uenige i vurderingene som de har gjort i saken. Samtidig tar vi avgjørelsen til etterretning og vil selvsagt betale tilbake pengene, kommenterer Eirik Husby, barnehageeier og styreleder i PBL.

Reglene for bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling er hjemlet i § 14 i barnehageloven og i forskrift om regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale barnehager.

Formålet med regelverket er å sørge for at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode. Erfaringene med tidligere tilsynssaker er at regelverket er vanskelig å forstå, både for barnehager og myndighetene. De fleste tidligere sakene er kjent ugyldige på grunn av feil lovforståelse av kommunen.

Vedtaket kan ikke påklages

Bydel Bjerke i Oslo fattet vedtak om tilbakebetaling av tilskudd fra 2014 i oktober i fjor. Vedtaket har vært påklaget. Nylig kom avgjørelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

– Alle disponeringene som vi har gjort, er gjort i god tro. Vi mente vi drev godt innenfor gjeldende regelverk, men må bare ta til etterretning at kommunen og nå også Fylkesmannen mener noe annet. Det er veldig beklagelig at måten barnehagen har brukt midlene på ikke var i tråd med regelverket, kommenterer Eirik Husby.

Han påpeker at barnehagen selvsagt hele tiden har vært medlem av PBL og dermed hatt lønns- og arbeidsvilkår, inkludert pensjonsordning, for de ansatte i tråd med PBLs hoved- og hovedtariffavtale. Ettersom barnehagen åpnet så sent som i 2011, hadde barnehagen i 2014 ansatte med lavere ansiennitet enn gjennomsnittet i Oslo kommune, noe som har stor innvirkning på personalkostnadene. 

PBL: Skal komme barna til gode

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL understreker at alle private barnehager har et stort ansvar for å drive innenfor gjeldende regelverk.

– Tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. I de tilfellene der enkeltbarnehager har brukt midler i strid med regelverket, er PBL glad for at det kommer frem og blir ryddet opp, sier Lindboe.

Hun er glad for at Økernly barnehage nå vil betale tilbake midlene. PBL er samtidig opptatt av at det må ryddes opp i uklarheter i dagens regelverk som skaper utfordringer både for kommuner og private barnehager.

– Barnehagene trenger forutsigbarhet, ikke et system der viktige avklaringer om hvordan regelverket skal forstås kommer først flere år etterpå. En sak om tilbakebetaling av midler som er brukt i strid med regelverket rammer ikke bare den aktuelle barnehagen, men kan påvirke omdømmet til hele bransjen, sier Lindboe.

Saken om Økernly barnehage i Oslo kan få konsekvenser for økonomiske tilsyn i andre private barnehager. PBL mener det er forhold ved Fylkesmannens lovanvendelse i saken som er problematiske og som PBL derfor vil følge opp overfor myndighetene.