Feil i tilskuddsberegninger – noen eksempler

Feil i tilskuddsberegninger – noen eksempler

Bare i 2019 har kommunene feilberegnet tilskudd for over 100 millioner kroner. Her er noen eksempler på hvor galt det kan gå!

Publisert:

Helt siden de private barnehagene fikk endret finansieringssytemet i 2011 fra øremerkede tilskudd til rammefinanisering, har PBL erfart at kommunene gjør omfattende feil i beregningene av tilskuddssatser. 

Bare i 2019 er det feilberegnet for over 100 millioner kroner. PBL har samlet noen eksempler på hvor galt det kan gå når kommunene skal beregne tilskudd med dagens finansieringssytem. 

Mandal: Liten feil ga stort utslag

Høsten 2018 har Mandal kommune i sine beregninger plassert noen av barna i de kommunale barnehagene i feil alderskategori. Dette har betydning ettersom små barn krever tettere bemanning enn store barn.

I sitt første vedtak om tilskudd til private barnehager, fra oktober, ble driftstilskuddet for små barn (0-2 år) satt til 211.114 kroner. Tilskuddet er nå justert opp til 221.900 kroner.

Justeringen utgjør totalt 4,2 millioner kroner mer i i tilskudd til de private barnehagene. For noen av barnehagene ville feilen utgjort en forskjell mellom én og to heltidsstillinger.

Åmot: 17 prosent feil

Kommunen hadde blant annet beregnet feil gjennomsnittlig aktivitet i de kommunale barnehagene.

Etter at PBL oppdaget feilene, ga det en økning på 1,3 millioner kroner (17 prosent) i tilskuddene til de private barnehagene.

Steinkjer holdt unna kostnader

Steinkjer kommune har holdt en rekke kostnader – blant annet til brøyting og renhold i enkelte kommunale barnehager – utenfor beregningsgrunnlaget.

Tilskuddene er nå justert opp med 3,5 millioner kroner.

Sandefjord trakk for mye foreldrebetaling

Sandefjord kommune trakk fra 12 måneder med foreldrebetaling i tilskuddsgrunnlaget, mens foreldre betaler for 11 måneder.

Økningen i tilskudd utgjør 5,4 millioner kroner.

Fem feil i Karmøy

De private barnehagene i Karmøy ville trolig fått cirka tre millioner kroner mindre i tilskudd enn de har krav på dersom ikke PBL hadde oppdaget feilene og sendt klage.

Kommunen innrømmer å ha gjort feil på fem punkter:

  • Det er gjort feilføringer av kostnader i kommunale barnehager.
  • Felleskostnader for de kommunale barnehagene var utelatt fra beregningsgrunnlaget
  • Reduksjon av tilskuddsgrunnlag knyttet til videreutdanningsmidler fra Utdanningsdirektoratet var dobbelt så stort som det skulle være.
  • Karmøy kommune har lagt til grunn ti ganger høyere sykelønnsrefusjon enn det var dokumenterte kostnader på området.
  • Det var feil i posten for «andre driftskostnader» vedrørende Vormedal barnehage.

De nye satsene er henholdsvis 2.335 og 1.298 kroner høyere for hvert barn under 3 år og over 3 år enn i det opprinnelige vedtaket.

Voss: Trakk foreldrebetalingen to ganger

Voss kommune måtte sist høst justere opp tilskuddene til private barnehager i 2019 med nærmere 11,3 millioner kroner.

Bakgrunnen er at kommunen gjorde en grov feil da den fastsatte og sendte ut vedtak om tilskuddssatser for 2019.

Da tilskuddsvedtaket fra Voss ble sendt ut til barnehagene i kommunen, oppdaget barnehager at satsene var betydelig lavere enn året i forveien. Ved gjennomgang av tallene oppdaget PBL at kommunen hadde trukket fra foreldrebetalingen fra kommunale barnehager to ganger i stedet for én da tilskuddsgrunnlaget skulle regnes ut.

Samme dag som PBL sendte e-post til medlemsbarnehagene i Voss om feilen, ble tilskuddssatsene av kommunen hevet med 33.464 kroner per heltidsplass.

Forskjellen på det første og det andre vedtaket vil for en barnehage med 75 barn utgjøre om lag 2,5 millioner kroner i inntekter.

Også for 2018 gjorde Voss betydelige feil i tilskuddsberegningen.

Bærum: 11,3 millioner kroner ekstra

Bærum kommune må betale 11,3 millioner kroner mer i tilskudd til private barnehager i 2019 enn det kommunen først forutsatte.

Kommunen har funnet feil i sitt egen beregningsgrunnlag for tilskuddssatsene. Feilen ble oppdaget etter at PBL hadde klaget på andre forhold i tilskuddsberegningen.

I arbeidet med å regne seg frem til faktisk forbruk i 2017, hadde Bærum kommune utelatt arbeidsgiveravgift på pensjon.

Tilskuddssatsen for barn under 3 år er nå justert opp fra 205.352 kroner til 209.374 kroner. Oppjusteringen vil totalt beløpe seg til cirka 11 millioner kroner.

Ulstein regnet feil i flere år

Ulstein kommune vedtok i januar at den skal betale de private barnehagene 9,4 millioner kroner etter at kommunen har beregnet feil tilskudd i flere år fra 2012. Det dreier seg om feil i tilskuddsgrunnlaget.

– Vi beklager at saken har tatt tid å behandle. De første kravene kom i 2013 og 2014. Det som har vært krevende, er at barnehagemyndighetene har endret regelverket, samtidig som vi har fått klager om mange forskjellige forhold. Nå har vi funnet ut at vi bør gi barnehagene medhold på alle punkter, sier rådmann Einar Vik Arset til Kommunal Rapport.

Eigersund etterbetaler 18,7 millioner etter seks års konflikt

Ti private barnehager i Eigersund fikk sommeren 2018 etterbetalt tilskudd for flere år, etter en konflikt som strekker seg helt tilbake til 2012. Eigersund har regnskapsført for lave lønnskostnader på ordinær drift, og for høye kostnader på lønn knyttet til barn med særskilte behov.

Ettersom de ordinære lønnskostnadene i kommunen er en del av grunnlaget for tilskuddsberegning til private barnehager, og kostnader knyttet til barn med særskilte behov ikke er det, har feilen ført til at de private barnehagene har fått for lite utbetalt.

Se også: Enige etter seks år - kommunen etterbetaler 18,7 millioner til private barnehager