PBL om flertallet i Storberget-utvalget: Oppsiktsvekkende brudd med barnehageforliket

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

PBL om flertallet i Storberget-utvalget: Oppsiktsvekkende brudd med barnehageforliket

– Flertallet har lagt frem et forslag som i realiteten er et angrep både på barnehageforliket, prinsippet om likebehandling av barn, og på foreldrenes rett til å velge den barnehagen de ønsker for sine barn. Det kan ikke PBL støtte.

Publisert:

Det sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL etter at det regjeringsoppnevnte Storberget-utvalget onsdag overleverte sin rapport om finansiering av private barnehager til kunnskapsminister Guri Melby.

I rapporten foreslår utvalgets flertall, bestående av Virke, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, KS og utvalgsleder Knut Storberget, en rekke lov- og regelverksendringer som vil gi kommunene verktøy til å forskjellsbehandle kommunale og private barnehager.

Forslaget bryter etter PBLs oppfatning med det meste som har gjort utviklingen i barnehagesektoren de siste 15 årene til en suksess, til beste for barn, foreldre, ansatte og samfunnet som helhet.

Oppsiktsvekkende

Anne Lindboe mener forslaget truer barnehagetilbudet til 140.000 barn i private barnehager og det store mangfoldet som er bygget opp i sektoren gjennom flere tiår.

–  Likebehandling av barn, uansett om de går i en privat eller kommunal barnehage, har vært helt avgjørende for at vi i dag har full barnehagedekning og så mange gode barnehager som barn og foreldre er glade i. Et system som river ned dette, kan PBL aldri være med å støtte, sier Anne Lindboe og legger til:

–  Vi synes det er svært oppsiktsvekkende at fagforeningene og Virke er villige til å fjerne den lovfestede retten til likebehandling – som sikrer barn i private barnehager et likeverdig tilbud med barn i kommunale barnehager.

Spillerom til å kutte

Blant annet vil flertallet gi kommunene spillerom til å:

  • Nedprioritere nivåene på driftstilskudd til private barnehager.
  • Fastsette lokale nivåer på kapitaltilskudd til private barnehager.
  • Tidsbegrense tilskuddsavtaler med private barnehager.
  • Avvikle barnehageplasser som foreldre vil ha, for i stedet å tilby dem barnehageplasser som kommunen mener de bør ha.
  • Gi ulikt tilskudd til ulike barnehager, utfra individuelle vurderinger.
  • Pålegge private barnehager som skal selges, til å selge dem til kommunen.
  • Pålegge barnehageeiere som legger ned virksomheten til å overføre balanseverdiene i selskapet (med fratrekk av eiers innskutte kapital) til kommunen.

– Flertallet vil også kutte i pensjonspåslaget og tallfester dette kuttet alene til 950 millioner kroner i året. Når de hevder at dette skal kompenseres på andre områder, blir det bare fagre ord. Modellforslaget inneholder ingen mekanismer som forplikter kommunene til å sørge for bærekraftig finansiering av private barnehager, sier Anne Lindboe.

PBL vil ha kvalitet og mangfold

PBL utgjorde utvalgets mindretall og har levert en egen modell for finansiering, nemlig Kvalitets- og mangfoldsmodellen.

PBLs modell tar sikte på å jevne ut de økonomiske forskjellene i sektoren gjennom å etablere et grunntilskudd til å sikre finansiering av de nasjonale kravene alle barnehager skal innfri.

Kommunene skal få verktøy til å kunne ha ambisjoner ut over de nasjonale minstekravene. Og private barnehager som ikke oppfyller nasjonale eller lokale krav, eller som ikke har ordnede lønns- og pensjonsvilkår for sine ansatte, skal få avkortning i tilskuddene.

I tillegg mener PBL det er riktig å differensiere tilskuddene noe slik at både små og store barnehager skal ha muligheter for å jobbe med langsiktig kvalitetsutvikling.

–  Flertallet i utvalget er enige med oss i at private, akkurat som kommunene, er avhengige av forutsigbarhet og langsiktighet for å kunne drive gode barnehager. Likevel legger flertallet frem forslag som fjerner all forutsigbarhet og langsiktighet. Det virker ikke som de har skjønt konsekvensene av det de har gått inn for, sier Anne Lindboe.