Høye strømkostnader i private barnehager – PBL ber kommunene forskuttere tilskudd

Høye strømkostnader i private barnehager – PBL ber kommunene forskuttere tilskudd

De ekstraordinært høye strømprisene i deler av landet rammer også mange private barnehager hardt. Likevel treffer tiltakspakken, som regjeringen la frem fredag, i liten grad de private barnehagene. PBL intensiverer derfor arbeidet for å sikre forskuttering av tilskudd i flest mulig av de aktuelle kommunene.

Publisert:

– Mange medlemsbarnehager tar kontakt om de høye strømprisene og tilskudd som for mange barnehager nå ikke strekker til. Vi mener kommunene bør sørge for samtidig finansiering ved å følge opp den felles anbefalingen som er laget av PBL og KS, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup.

PBL sendte nytt brev til kommunene

Fredag sendte PBL et eget brev til alle kommunene med private barnehager, der oppfordringen om å sikre samtidig finansiering blir gjentatt. I brevet skriver PBL blant annet:

«Det toårige etterslepet i regelverket for tilskudd gjør at private barnehager først i 2024 vil få tilskudd som tar høyde for økte strømkostnader i 2022. Dette er svært krevende for mange barnehager som fra før er i en utfordrende økonomisk situasjon.

PBL erfarer at noen kommuner allerede er i gang med å forskuttere tilskudd til de private barnehagene. Vi ber imidlertid alle kommuner om å kartlegge og dokumentere eventuelle netto merkostnader i kommunale barnehager som følge av de høye strømprisene og forskuttere eventuelle netto merkostnader i 2022 i tråd med anbefalingen fra KS og PBL.»

PBL har flere ganger tidligere orientert medlemmene om anbefalingen om forskuttering av tilskudd som PBL og kommunenes organisasjon KS har gått sammen om.

La frem tiltakspakke for bedrifter fredag

PBL ber samtidig medlemsbarnehagene være oppmerksomme på at ulike effektiviserings- og innsparingstiltak i mange kommuner vil kunne korrigere ut deler av merkostnadene på grunn av prisøkninger på strøm og andre områder. Det er også verdt å merke seg at enkelte kommuner innfører egne energieffektiviseringstiltak med mål om å få ned både forbruket og kostnadene.

Fredag la regjeringen frem en tiltakspakke for næringslivet for å bøte på problemene med høye strømpriser i store deler av landet. Ordningene antas å kunne hjelpe om lag 20.000 bedrifter i områder med høye strømpriser.

Ordningen skal treffe bedrifter som har strømkostnader på minst tre prosent av omsetningen i første halvår 2022.

En kartlegging som PBL har utført viser at dette gjelder få private barnehager. Men tall fra PBL Regnskap viser likevel en urovekkende utvikling:

  • 260 av 403 barnehager, i ulike deler av landet, har mer enn 25 prosent økning i strømkostnader fra 1. halvår 2021 til 1. halvår 2022.
  • For disse 260 barnehagene er den gjennomsnittlige økningen fra 1. halvår 2021 til 1. halvår 2022 på 88 prosent.


Nærmere vilkår ikke på plass

PBL har fredag formiddag etterspurt nærmere informasjon om strømstøtteordningen fra Næringsdepartementet. Departementet opplyser at nærmere vilkår for ordningen ikke er på plass, men at det vil bli publisert på regjeringens nettsider og Enovas nettsider så snart disse er klare.

– PBL har 2.100 medlemsbarnehager i hele Norge. Også mange av disse er bekymret for de høye strømprisene, kombinert med generelt svekkede rammevilkår. Fra 2022 ble det foretatt en reduksjon i tilskuddene til private barnehager med 400 millioner kroner. Høyere kostnader og kutt i inntektene skaper stor uro i barnehagene og medfører at mange er i en svært krevende økonomisk situasjon, påpeker PBL-leder Schjelderup.

I situasjoner som dette er det en stor utfordring for private barnehager at den offentlige finansieringen er basert på to år gamle kostnader i kommunale barnehager, mens de høye strømregningene må betales løpende. PBL er klar på at også private barnehager må settes i stand til å håndtere situasjonen med høye strømpriser.

– Det er også viktig at alle virksomheter innlemmes i ordninger som skal fremme ENØK-tiltak og energisparing. Derfor vil PBL jobbe for å sikre at slike ordninger også treffer private barnehager. Det ligger et betydelig potensial for effektiv energibruk og kostnadsreduksjon for samfunnet som helhet dersom tusenvis av barnehager settes i stand til å gjøre energieffektiviserende tiltak, kommenterer Schjelderup.