Viktig avklaring om rapportering av barn i barnehagen

Viktig avklaring om rapportering av barn i barnehagen

Kun barn som har tatt i bruk barnehageplassen, eller som betaler foreldrebetaling per 15. desember, skal telles med i rapporteringen til BASIL 15. desember. Det slår Kunnskapsdepartementet fast etter at det i høst har vært gjennomført høring om saken.

Publisert:

Kun barn som har tatt i bruk barnehageplassen, eller som betaler foreldrebetaling per 15. desember, skal telles med i rapporteringen til BASIL 15. desember. Det slår Kunnskapsdepartementet fast etter at det i høst har vært gjennomført høring om saken.

PBL ble informert om beslutningen torsdag ettermiddag. I e-posten som er sendt fra Utdanningsdirektoratet står det:

Endrer ikke forskriften

«Kunnskapsdepartementet har bestemt at forskriften om tildeling av tilskudd til private barnehager §12 ikke blir endret. Forslaget gikk ut på at barn med avtalt oppstart innen 15. januar skulle rapporteres i BASIL. 

Det innebærer at det kun er barn som har tatt i bruk barnehageplassen eller som betaler foreldrebetaling per 15.12 som skal føres, i samsvar med dommen fra Alstahaug tingrett 28.01.2019 (18-152208TVI – ALST). 

Fylkesmennene er informert gjennom FM-nett og har ansvar for å informere kommunene. Veiledningen i BASIL er oppdatert.»

Overfor PBL presiserer Utdanningsdirektoratet at spørsmål om endring av reglene vil bli utredet nærmere, og at direktoratet vil komme tilbake til problemstillingen ved en senere anledning.

PBL: Overrasket og skuffet

Dermed er det klart at det likevel ikke blir endringer i regelverket. PBL støttet i høringen forslaget om å sette en frist på avtalt oppstart i barnehage til 15. januar for barn som innrapporteres til BASIL.

PBL er overrasket og skuffet over beslutningen som nå er fattet. I høringen var PBL opptatt av at den foreslåtte endringen ville sikre en enhetlig praksis og bidra til økonomisk likebehandling mellom private barnehager.

I høringssvaret skrev PBL blant annet:

«PBL mener det er et behov for klargjøring av reglene for rapportering av barn. Dommen fra Alstahaug tingrett går på tvers av mange kommuners praksis, og står i strid med tolkningsuttalelsene som er gitt de senere år av Udir. (…) Den foreslåtte oppstartsdatoen satt til 15. januar, vil i mange tilfeller være mer praktisk for foresatte og barna, som av ulike velferdsgrunner ikke ønsker å ta i bruk plassen rundt desember måned. Den vil også gjøre rapporteringssystemet mer smidig. Private barnehager får et handlingsrom når det gjelder innkreving av foreldrebetalingen uten å risikere at retten til tilskudd faller bort».

Direktoratet: Dette er uheldig

Bakgrunnen for forslaget fra myndighetene er at private barnehager 15. desember hvert år rapporterer inn barnetallet i barnehagen. Formålet med rapporteringen er blant annet at den skal danne grunnlaget for tildeling av tilskudd gjennom tilskuddsåret.

I forbindelse med BASIL-rapporteringen i desember 2018 fikk Utdanningsdirektoratet uvanlig mange henvendelser med spørsmål om rapportering av barn. Spørsmålene var primært knyttet til om private barnehager kan rapportere barn med avtalt oppstart etter 15. desember, typisk i januar.

Saken ble ytterligere aktualisert etter at Alstahaug tingrett i januar 2019 avsa en dom der det ble slått fast at det ikke er rom for å rapportere barn som ikke har startet i barnehagen 15. desember.

«Dommen fra Alstahaug tingrett er ikke i samsvar med det vi i tolkningsuttalelser har skrevet om rapportering av barn, og vi mener dette er uheldig,» skrev Utdanningsdirektoratet i høringsnotatet.

Nå blir det altså likevel ikke endringer i regelverket.