PBL støtter nye regler om rapportering av barn som ikke er begynt i barnehagen

PBL støtter nye regler om rapportering av barn som ikke er begynt i barnehagen

Utdanningsdirektoratet vil sette en frist på avtalt oppstart i barnehage til 15. januar for barn som innrapporteres til BASIL 15. desember. PBL har i sitt høringssvar stilt seg positiv til forslaget om forskriftsendring.

Publisert:

«Klargjøring av regelverket vil gi en enhetlig praksis og bidra til økonomisk likebehandling mellom private barnehager,» skriver PBL i høringssvar.

Høringen gjelder en foreslått endring i Forskrift om tilskudd til private barnehager, § 12.

Mange spørsmål og «uheldig» dom

Bakgrunnen for forslaget er at private barnehager 15. desember hvert år rapporterer inn barnetallet i barnehagen. Formålet med rapporteringen er at den skal danne grunnlaget for tildeling av tilskudd gjennom tilskuddsåret.

I forbindelse med BASIL-rapporteringen i desember 2018 fikk Utdanningsdirektoratet uvanlig mange henvendelser med spørsmål om rapportering av barn. Spørsmålene var primært knyttet til om private barnehager kan rapportere barn med avtalt oppstart etter 15. desember, typisk i januar.

Saken er ytterligere aktualisert etter at Alstahaug tingrett i januar 2019 avsa en dom der det ble slått fast at det ikke er rom for å rapportere barn som ikke har startet i barnehagen 15. desember.

«Dommen fra Alstahaug tingrett er ikke i samsvar med det vi i tolkningsuttalelser har skrevet om rapportering av barn, og vi mener dette er uheldig,» skriver Utdanningsdirektoratet i høringsnotatet.

– Ulike grunner til oppstart i januar

«Det kan være ulike grunner til at barn starter opp ved begynnelsen av et nytt år, heller enn mot slutten av året. Mange foreldre med barn som får plass i barnehage sent på året, kan ønske å utsette oppstarten til nyåret for å unngå å få en tilvenningsperiode rett før juleferien. Dette er en periode det kan være mye aktiviteter og mindre ro i mange barnehager», skriver direktoratet og legger til:

«Det er ikke hensiktsmessig å oppfordre til oppstart på et tidspunkt som kan være upraktisk for barn og foreldre. Det er heller ikke hensiktsmessig at foreldre skal være forpliktet til å betale for en plass de ikke skal ta i bruk med en gang. Samtidig mener vi det er rimelig at private barnehager som tar opp mange barn på nyåret får tilskudd for disse.»

Utdanningsdirektoratet foreslår å sette en frist for avtalt oppstart (foreldrebetaling) til 15. januar for barn som skal rapporteres inn til BASIL 15. desember.

PBL: Behov for klargjøring

PBL støtter direktoratets forslag.

«PBL mener det er et behov for klargjøring av reglene for rapportering av barn. Dommen fra Alstahaug tingrett går på tvers av mange kommuners praksis, og står i strid med tolkningsuttalelsene som er gitt de senere år av Udir. PBL oppfatter at høringsforslaget er mer i samsvar med den praksisen som mange kommuner har ført. Klargjøring av regelverket vil gi en enhetlig praksis og bidra til økonomisk likebehandling mellom private barnehager.

Den foreslåtte oppstartsdatoen satt til 15.01, vil i mange tilfeller være mer praktisk for foresatte og barna, som av ulike velferdsgrunner ikke ønsker å ta i bruk plassen rundt desember måned. Den vil også gjøre rapporteringssystemet mer smidig. Private barnehager får et handlingsrom når det gjelder innkreving av foreldrebetalingen uten å risikere at retten til tilskudd faller bort,» heter det i PBLs høringssvar.