Rapportering av barn, foreldrebetaling og tilskudd

Rapportering av barn, foreldrebetaling og tilskudd

Når må barn senest ha tildelt plass for at de skal være med i tilskuddsberegningen og finnes det regler for når foreldrene må begynne å betale for en tildelt plass som står ubenyttet?

Publisert:

Mange foreldre søker om barnehageplass før barnet har fylt ett år for å være sikret plass når permisjonen utløper. Private barnehager har ofte i sine vedtekter at de kan ta inn barn også under ett år, og at det avtales at plassen kan stå reservert til barnet starter, også etter telling 15. desember, uten at det har fått konsekvenser for tilskuddet fra kommunen.

Dom i tingretten 

Det har frem til nylig ikke eksistert noen eksplisitt hjemmel for at kommunen kan kreve at det betales foreldrebetaling for at barnehagen skal ha rett på tilskudd. Utdanningsdirektoratet har både i faglig veileder til BASIL-rapporteringen og i tolkningsuttalelser gitt uttrykk for det samme.

Problemstillingen ble avgjort i dom i Alstahaug tingrett tidligere i år, hvor det i dommen fremgår at:

«Retten legger etter dette til grunn at det er de barn som har tiltrådt sin plass, enten ved at den er tatt i bruk eller ved at foreldrebetaling er iverksatt, den 15. desember hvert år som skal medtas i barnehagens årsrapport.» Dommen er rettskraftig.

Dom samsvarer ikke med tolkningsuttalelser

Dette betyr nå at barnehagen skal rapportere de barna som har tatt plassen i bruk på rapporteringstidspunktet som er 15. desember. Dersom barnet har senere oppstart, er det et krav om at foreldrebetaling skal være betalt for at barnehagen skal kunne rapportere barnet og ha rett på tilskudd.

Som en direkte konsekvens av dommen, har Utdanningsdirektoratet nå sendt på høring forslag om endring i forskrift om tilskudd til private barnehager § 12.

Utdanningsdirektoratet skriver at dommen ikke er i samsvar med de tolkningsuttalelser direktoratet har gitt tidligere om rapportering av barn og at dette er uheldig.

Direktoratet foreslår derfor i høringen at 15. januar skal være frist for når barn må ha avtalt oppstart i en privat barnehage for å kunne rapporteres i årsrapporteringen i BASIL.

 PBL svarer på høringen

Direktoratet foreslår videre at vilkåret for at et barn med oppstart i barnehagen etter 15. desember skal kunne rapporteres, er at foreldrene har avtalt oppstart senest 15. januar. Dette er en absolutt frist. Det er videre et krav i høringsforslaget at det avtales foreldrebetaling fra senest 15. januar. Det er også et vilkår at avtalen om barnehagestart er inngått før 15. desember.

PBL er i gang med å svare på høringen og vårt svar vil bli publisert på pbl.no så snart det er sendt inn. Det er lagt opp til en kort høringsfrist, og det er sannsynlig at et endret regelverk trer i kraft med virkning for tellingen 15.desember 2019.