Utdanningsdirektoratet er tydelig på at ansatte i barnehager har rett på plass når åpningstiden reduseres

Utdanningsdirektoratet er tydelig på at ansatte i barnehager har rett på plass når åpningstiden reduseres

Barnehageansatte må kunne jobbe fulle dager selv om de har barn i SFO eller barnehager med reduserte åpningstider.

Publisert:

Ansatte i barnehagene har ikke «kritiske», men «viktige» samfunnsfunksjoner. Flere barnehager har meldt ifra til PBL om at ansatte derfor har fått avslag fra kommunen om utvidet plass i barnehager eller SFO når åpningstidene innskrenkes.

Dette har kommunene ikke anledning til, ifølge Utdanningsdirektoratet.

I en artikkel fra april 2021, hvor direktoratet forsøker å avgrense hvem som har krav på et tilbud og hva slags omfang et tilbud skal ha, heter det:

«Skoler og barnehager er eksempler på sentrale samfunnsfunksjoner som vurderes som viktige i håndteringen av pandemien. Ansatte i både barnehager og skoler anses som ansatt i nøkkelstillinger og driftskritiske stillinger, og ansatte som har barn under 12 år har rett til et tilbud.»

«Kritisk» eller «viktig» samfunnsfunksjon

Listen over kritiske samfunnsfunksjoner ble i 2016 utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. I rapporten «Samfunnets kritiske funksjoner» utledes hvilke funksjoner som er kritisk for samfunnssikkerheten, og vi beskriver hvilken funksjonsevne det må planlegges for å opprettholde uansett hva som måtte inntreffe.

Barnehager og skoler var ikke inne på listen i denne rapporten og var derfor heller ikke med på listen over kritiske samfunnsfunksjoner i starten av pandemien.

Etter den første nedstengingen ble imidlertid ansatte i skolene og barnehagene skrevet inn på listen, men som «viktige» samfunnsfunksjoner. Dette ble gjort for å sikre barnehager og skoler/SFO forutsetninger til å gi et tilbud til barn, og særlig de prioriterte gruppene.

Ulik praksis

Skillet mellom «kritisk» og «viktig» samfunnsfunksjon har imidlertid skapt ulik praksis om hvilke rettigheter ansatte har i fall barnehage, skole eller SFO/AKS er stengt eller har reduserte åpningstider.

PBL har fått meldinger om at flere kommuner og minst to bydeler i Oslo har avslått forespørsler om utvidet åpningstid.

For tiden har mange barnehager, på grunn av høyt sykefravær og liten tilgang på vikarer, store utfordringer med å ha tilstrekkelig bemanning.

Utfordringen er forsterket av overgangen til gult nivå i trafikklysmodellen, som begrenser mulighetene for fleksible løsninger ved fravær.

Derfor er det etter PBLs oppfatning svært uheldig at noen kommuner tolker retningslinjene feil og på den måten ytterligere innskrenker barnehagenes forutsetninger for å holde åpent og ha gode åpningstider.

Ikke sidestilt på alle måter

Selv om barnehageansatte sidestilles med «kritiske samfunnsfunksjoner» i spørsmålet om rett på plass i barnehage/skole/SFO, innebærer ikke det en full sidestilling av «viktige» og «kritiske» samfunnsfunksjoner på alle områder av barnehagedriften.

I spørsmålet om barnehageansatte som er nærkontakter til, men ikke bor i samme husstand som, covid-19-smittede, kan teste seg ut av smittekarantene, skrev Kunnskapsdepartementet i forrige uke følgende i en e-post til PBL:

«Kunnskapsdepartementet har vurdert spørsmålet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet. Etter de gjeldende reglene i covid-19-forskriften anses ikke personell i barnehager og skoler å være omfattet av «personell som er strengt nødvendig for å ivareta befolkningens grunnleggende behov». Det er dermed de ordinære reglene om smittekarantene som gjelder for personell i barnehager.»

LES OGSÅ: Rådgiving om tilbud til barn med særlige behov og foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner (krever innlogging)