Kritisk til at departementet ikke vil gi barnehagene flere verktøy ved høyt sykefravær

Konstituert adm.dir. Jørn-Tommy Schjelderup er kritisk til at barnehager ikke får de nødvendige verktøy for å håndtere høye sykemeldingstall i forbindelse med den nye bølgen under pandemien.

Kritisk til at departementet ikke vil gi barnehagene flere verktøy ved høyt sykefravær

Kunnskapsdepartementet vil ikke endre regelverket som kan åpne for at barnehager selv kan ta avgjørelsen om kortvarig å stenge enkeltavdelinger, eller i ytterste konsekvens all ordinær drift, ved høyt sykefravær. – De tar ikke inn over seg realitetene i sektoren, mener PBL.

Publisert:

Etter dagens regelverk kan barnehager etter covid-19-forskriften redusere åpningstidene dersom det er nødvendig for å ha smittevernfaglig forsvarlig barnehagedrift.

Ved spørsmål om stenging, har lokale myndigheter hjemmel til å vedta stenging etter smittevernloven, men bare når dette anses som nødvendig for å hindre spredning av allmennfarlig smittsom sykdom.

Barnehagene har ikke hjemmel til selv å vurdere om stenging av enkeltavdelinger og i ekstreme tilfeller all ordinær drift i barnehagen, dersom dette vurderes som nødvendig.

Dersom barnehagene kommer i en situasjon der de ikke kan gi alle barn et tilbud alle dager, vil de kunne havne i en skvis mellom regelverket, faglige vurderinger og foreldrenes forventninger.

KD sier nei

PBL har både skriftlig og i flere møter bedt Kunnskapsdepartementet (KD) bidra til nødvendige tilpasninger i regelverket for å lette på barnehagenes situasjon.

Dette sier KD nei til.

«Departementet har per i dag ikke planer om regelverksendringer på dette området», heter det i en e-post fra Kunnskapsdepartementet til PBL om saken.

Konstituert adm.dir. i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup, mener departementet ikke tar inn over seg realitetene i sektoren.

– Det har vært, og vil komme, situasjoner hvor fraværet i enkeltbarnehager i korte perioder vil være så stort at stengning er nødvendig. Når departementet i stedet viser til at barnehager kan påberope seg «force majeure», setter de barnehagene og de ansatte i en unødvendig krevende situasjon, sier Schjelderup.

Dramatiske tall i undersøkelse

I dagens situasjon, med stor smitteøkning i hele befolkningen, opplever mange barnehager store utfordringer med å klare å holde åpent for alle barn alle dager.

I en fersk undersøkelse utført av PBL oppgir seks av ti medlemsbarnehager at koronarelatert sykefravær har gjort det vanskelig for barnehagen å gi et tilbud til alle barn.

Halvparten av barnehagene mener sykefraværet er så høyt at det kan true barnehagens evne til å holde åpent alle dager.

«Har forståelse»

I e-posten fra Kunnskapsdepartementet heter det blant annet:

«Kunnskapsdepartementet har forståelse for at barnehager og skoler står i en krevende situasjon der høyt sykefravær skaper utfordringer i bemanningen. Ansatte i barnehager og skoler har gjennom hele pandemien strukket seg langt for å gi barn og unge et godt tilbud. Vi opplever at alle er enige om at åpne barnehager og skoler er viktig for barn, foreldre og samfunnet. Nå som flere har fått oppfriskningsdose og karantenereglene er endret, håper vi at det skal lette på bemanningen.

Utdanningsdirektoratet går i sitt brev gjennom det handlingsrommet smittevernmyndighetene og barnehageeierne har til å stenge eller redusere åpningstiden i barnehagen etter gjeldende regelverk. Det ligger allerede i dag et handlingsrom i regelverket, om enn begrenset. Direktoratet viser også til under punkt 3.1, at dersom barnehager og skoler likevel må stenge hele eller deler av virksomheten på grunn av generelle driftsutfordringer, må dette skje ut fra force majeure-betraktninger.»

Ikke fornøyd med svaret

Jørn-Tommy Schjelderup er ikke fornøyd med svaret fra KD.

–  Vi står nå overfor en situasjon, hvor vi på oppløpssiden av pandemien risikerer å miste kontrollen over barnehagetilbudet på grunn av de høye smittetallene. Selv om risikoen for alvorlig sykdom er betydelig lavere enn før, må man fortsatt i isolasjon ved smitte. Helsedirektoratet skriver selv i sin ukesrapport at «smittetrenden er sterkt økende og gir høyt sykefravær». Dette gjelder kanskje mer enn noen andre steder i barnehagene, der ansatte og barn verken skal bære munnbind eller holde avstand til hverandre, sier Jørn-Tommy Schjelderup. 

–  Det går en grense

I dag er regelen slik at det er kommune- eller smittevernoverlege i hver enkelt kommune som bestemmer om en barnehage kan stenge hvis det er nødvendig for å stoppe eller begrense smitte av allmennfarlig sykdom.

Regelverket hensyntar ikke et forventet sykemeldingsnivå som savner sidestykke i moderne tid.

Så selv om samarbeidet mellom kommunene og barnehagene veldig mange steder er godt, opplever barnehager allerede nå betydelige utfordringer med å få bemanningskabalen til å gå opp.

–  Økende smittetall vil i aller største grad være en utfordring for barnehagene. Særlig i små barnehager kan vi komme i situasjoner hvor i praksis alle ansatte blir borte over en kort periode. Det går en grense for når det er mulig å drifte en barnehage faglig forsvarlig på denne måten. Enten fordi andelen vikarer blir for høy, eller fordi man ikke får tak i kvalifisert personell, sier Schjelderup.  

NB! Her kan du lese hvordan Utdanningsdirektoratet vurderer rammene i regelverket for barnehage- og skoletilbudet under koronapandemien.