Statsråden ber kommuner vurdere behovet for ekstra tilskudd til private barnehager

Kunnskapsminister Guri Melby (V).

Statsråden ber kommuner vurdere behovet for ekstra tilskudd til private barnehager

«Dersom en kommune ser et behov for å bevilge midler til ekstraordinære kostnader til egne kommunale barnehager i situasjonen vi nå er inne i, må kommunen også vurdere behovet hos de private barnehagene i kommunen», skriver kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Publisert:

PBL har siden gjenåpningen av barnehagene fra 20. april fått mange meldinger fra barnehager som rapporterer at hjemkommunen forskjellsbehandler barn under koronapandemien.

Dersom ekstraordinære kostnader knyttet til drift i tråd med covid-19-forskriften og regjeringens smittevernveileder føres på vanlig måte, vil private barnehager få midler i form av økte tilskudd først i 2022.

– Men det er nå de trenger de ekstra midlene, ikke om to år, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

22. april skrev PBL til kunnskapsministeren og ba om likebehandling av private og kommunale barnehager.

Utfordret av Frp

I et skriftlig spørsmål i Stortinget konfronterer Fremskrittspartiets Roy Steffensen statsråden med utfordringene som mange private barnehager opplever under koronakrisen.

I en medlemsundersøkelse som PBL foretok i slutten av april, svarte syv av ti barnehager at de hadde ekstra kostnader knyttet til drift i tråd med retningslinjene fra myndighetene i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Bare én av ti barnehager oppga i denne undersøkelsen at hjemkommunen gir økonomisk støtte til å dekke noen av de ekstraordinære kostnadene.

På bakgrunn av medieomtale av medlemsundersøkelsen spør Steffensen: «Vil statsråden iverksette tiltak som sikrer videre, forsvarlig drift av de private barnehagene?»

– Ikke grunnlag for kompensasjonsordning

I svaret skriver statsråden at det foreløpig ikke er grunnlag for noen særskilt kompensasjonsordning for private barnehager. I stedet peker hun på at kommunene har et ansvar.

Statsråden viser til at Stortinget har bevilget fire milliarder kroner til kommunene. Mesteparten av dette er lagt i kommunerammen. Ettersom behovet for ekstra innsats i ulike sektorer varierer, mener hun det ikke er riktig å legge strengere føringer for hvordan kommunene benytter de ekstra midlene som er bevilget.

Hun understreker dessuten at barnehagene har en viss fleksibilitet til å organisere tilbudet på en forsvarlig måte innenfor gjeldende rammer, blant annet gjennom kortere åpningstider enn normalt.

«Må vurdere behovet hos de private»

«Samtidig vil jeg også presisere at kommunene har et ansvar for å prioritere midlene som er blitt bevilget på en god måte. Barnehageloven er tydelig på at private barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlige tilskudd. Forskrift om finansiering av private barnehager definerer nærmere hva som menes med likeverdig behandling, herunder hvordan tilskudd til private barnehager skal beregnes. Som hovedprinsipp skal det være kommunenes gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter til egne kommunale barnehager som skal være grunnlaget for tilskudd til private barnehager. Dersom en kommune ser et behov for å bevilge midler til ekstraordinære kostnader til egne kommunale barnehager i situasjonen vi nå er inne i, må kommunen også vurdere behovet hos de private barnehagene i kommunen. Kommunen har det overordnede ansvaret for å tilby et godt barnehagetilbud til alle barna i kommunen, uavhengig av eierskap», skriver Melby.

PBL: Kan brukes lokalt

Anne Lindboe og PBL mener regjeringen burde ha en mer offensiv politikk for å løse utfordringene i barnehagene. Hun mener øremerkede ekstratilskudd til kommunale og private barnehager langt på vei kunne løst utfordringene med reduserte åpningstider nå som samfunnet gradvis er i ferd med å gjenåpne.

Likevel merker Lindboe seg at statsråden gir kommunene tydelig beskjed om at forskjellsbehandling ikke er greit.

Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL.

– Dette bør PBL-medlemmene og lokallagene våre merke seg dersom de ser at hjemkommunen bruker ressurser inn i sine egne barnehager i denne perioden. Statsråden er tydelig på at kommunen da plikter å vurdere behovet også i de private barnehagene, sier Lindboe.

Hun oppfordrer barnehager som opplever at kommunene bruker ekstra midler på egne barnehager uten å spille på lag også med private barnehager, om å kontakte sin lokale ordfører og minne om hvilke plikter statsråden fastslår at de lokale myndighetene har.

– Barnehager eller lokallag som ønsker rådgivning om hvordan de skal gå frem, bør ta kontakt med oss i PBL. Da skal vi mer enn gjerne bidra. Men uten initiativ fra PBLs lokallag eller flere medlemsbarnehager samlet, vil det være mer utfordrende å nå frem med å få dekket ekstraordinære utgifter. Det er i alle fall vår erfaring så langt, sier Anne Lindboe.

Trekkes fra tilskudd i 2022

Dersom kommuner gir private barnehager ekstra tilskudd til private barnehager under koronapandemien, er dette å anse som et «forskudd».

I et brev til Fylkesmannen i Rogaland avklarer Utdanningsdirektoratet at kommunene kan dekke ekstraordinære kostnader i private barnehager i forbindelse med korona-pandemien i 2020, mot at disse kostnadene trekkes ut av tilskuddsgrunnlaget for 2022.