Smittevernveilederen: Myndighetene myker opp retningslinjer om ansatte og kohorter

Smittevernveilederen: Myndighetene myker opp retningslinjer om ansatte og kohorter

I en oppdatert versjon av smittevernveilederen heter det på gult og rødt nivå at «vikarbruk og omrokkering av personell mellom kohorter bør begrenses, men gjøres når det er nødvendig.»

Publisert:

I tidligere versjoner av trafikklysmodellen har det i liten grad vært åpnet for bruk av skjønn for å avgjøre når ansatte kan flyttes fra én kohort til en annen.

Dermed er trafikklysmodellen nå mer tilpasset en fase av pandemien da ansatte flest er godt vaksinert, da risikoen for alvorlig sykdom ved smitte er lavere enn tidligere – og da behovet for økt fleksibilitet er større.

Retningen på endringen er også i tråd med anbefalinger PBL ga da en rekke organisasjoner innenfor utdanningssektorene nylig ble invitert til å gi innspill om eventuelle endringer i smittevernveilederne.

Oppdaterte råd

Fredag 21. januar kom den oppdaterte smittevernveilederen.

Stikkordsmessig oppsummerer Utdanningsdirektoratet justeringene i veilederen slik:

 • Mindre justeringer av gult nivå
 • Oppdatert informasjon om koronaviruset og barns rolle i utbruddet
 • Presisert at smittevernråd for befolkningen gjelder for ansatte ved administrativt arbeid 
 • Oppdatert råd om ventilasjon

Gult nivå

Om drift på gult nivå heter det nå:

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at barn og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

Økt bruk av utetid anbefales.

Den enkelte barnehage bør tilstrebe å oppfylle så mange tiltak som mulig innenfor gult nivå, slik at summen av tiltak blir best mulig.

Fysisk kontakt:

Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas.

Organisering av kohorter:

 • Avdelingen regnes som en kohort.
 • For basebarnehager bør barna deles inn i grupper tilsvarende størrelse på en avdeling med barn i samme alder.
 • Ansatte kan veksle mellom 2-3 kohorter.
 • Blanding av barn og ansatte på tvers av kohorter begrenses.
 • To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen innendørs og utendørs.
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.
 • Hvilke kohorter som samarbeider kan endres ukentlig, etter en helg.
 • Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).

Avstand:

 • Unngå trengsel i fellesområder.
 • Foresatte må holde minst én meters avstand til ansatte og andre foresatte.

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Mat kan tilberedes i barnehagen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til forskjellig tid. Bord vaskes av etter hver gruppe.
 • Begrens deling av materiell mellom kohorter (for eksempel tegnesaker, saks, viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende).
 • Leker og materiell bør ikke deles mellom kohorter før lekene er rengjort eller har ligget i 24 timer etter bruk.

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold i utgangspunktet avstand (minst én meter) til kolleger utenom egen kohort i alle situasjoner.
 • Hold avstand til barn i andre kohorter.
 • Vurdere munnbind for ansatte i fellesområder.
 • Begrens fysiske møter og pauser der flere samles.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
 • Begrens bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen der det er mulig. Følge lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vikarbruk og omrokkering av personell mellom kohorter bør begrenses, men gjøres når det er nødvendig.
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider i flere barnehager, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver barnehage.
 • Studenter i praksis følger samme rutiner som vikarer. Det anbefales at en student er på samme praksissted over tid.
 • Spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal følge grunnleggende smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt. De skal i utgangspunktet holde minst én meters avstand til andre ansatte så langt det lar seg gjøre.