PBL anbefaler justeringer i trafikklysmodellen

PBL anbefaler justeringer i trafikklysmodellen

Barnehageeiere og lokale helsemyndigheter bør få større tillit til å kunne iverksette treffsikre tiltak lokalt. I tillegg bør trafikklysmodellen justeres på noen vesentlige punkter.

Publisert:

Det fremgår av PBLs innspill til Utdanningsdirektoratet i forbindelse med at myndighetene jobber med en oppdatering av smittevernveilederne for de ulike utdanningssektorene.

Fra PBLs side er det ønskelig med flere justeringer for å gjøre sektoren bedre i stand til å levere tjenester, både i situasjoner med lavt og med høyt lokalt smittetrykk.

Mer lokale tiltak – også på barnehagenivå

Det bør vurderes i større grad å velge lokale tiltak for å ikke slite ut barnehagene i de områdene som har lavt til moderat smittetrykk. Når det lokalt er behov for det, enten på kommunenivå, eller på barnehagenivå, så kan det iverksettes tiltak.

PBL har gjennom pandemien erfart at barnehagene generelt er flinke til å balansere drift med smittevern, og bør i større grad gis tillit til å selv gjøre tiltak.

Bemanningssituasjonen, gjerne sammen med et lite fleksibelt smittevernmiljø i enkelte kommuner, gjør at lokal eiers rett til å redusere åpningstid også bør gjelde stengning i en definert og kort periode, for eksempel på enkeltavdelinger.

Dette tiltaket vil kunne gjøre det mulig å gi tilbud til flere også i situasjoner med mye smitte/fravær av egne ansatte, kombinert med balansert bruk av vikarer. Særlig de små og de mest sårbare barna bør ikke utsettes for en for stor andel av stadig nye vikarer.

Om munnbind og karanteneregler

Bruk av munnbind bør etter PBLs mening ikke være et generelt virkemiddel i barnehagene, og særlig ikke i forbindelse med ansattes samspill med barn. Eventuell bruk av munnbind bør praktiseres restriktivt og i tråd med gjeldende versjon av smittevernveilederen.

Derimot mener PBL at gjeldende karanteneregler bør vurderes endret. Fritidskarantene for ansatte som er unntatt fra karantene på jobb oppleves som et ulogisk og uklokt tiltak, og bør evt. erstattes med daglig egentesting.

Nye utfordringer og nye muligheter

Når det gjelder mer konkrete innspill til veilederen, så har PBL gitt  innspill til endringer innenfor to av de grunnleggende formålene veilederen skal bidra til.

Gjeldende smittevernveileder er i hovedsak skrevet i 2020 – før vaksinene ble allment tilgjengelige, før hurtigtestene kom, og i en situasjon med et annet trykk av både koronasmitte og andre virussykdommer.

Det gir både andre utfordringer og andre muligheter for barnehagene i arbeidet med å holde åpent og levere tjenester av høy kvalitet.

Nedenfor følger PBLs konkrete forslag.

Barn som er syke skal ikke i barnehagen

Det er behov for å gjøre presiseringer/innstramminger når det gjelder formuleringene om når barn (og ansatte) skal holde seg hjemme, for eksempel:

«Syke barn og ansatte skal ikke komme i barnehagen. De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn og ansatte bør teste seg og kan komme tilbake i barnehagen når de har negativ test og om de virker friske og er feberfrie.»

Et alternativ er å fjerne ordet «nyoppståtte» fra gjeldende formulering i veilederen:

«Barn og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Testing anbefales.»

Bakgrunnen for forslaget er at barnehageansatte daglig settes i krevende konfliktsituasjoner opp mot enkelte foreldre i vurderingen av hvorvidt barnet har gamle eller nye symptomer. Det er mye enklere og tryggere for alle parter om veilederen klart og tydelig sier at syke barn skal holdes hjemme.

Ved kroniske tilstander bør barnehagen ha mulighet til å be om at dette dokumenteres fra lege.

Kontaktreduserende tiltak

Med til dels ny tilnærming i virkemiddelapparatet omkring pandemihåndtering, basert på mer kunnskap og en stor vaksinasjonsgrad, så er det på tide å justere trafikklysmodellen.

Kanskje bør man til og med fjerne den, og erstatte den med en modell som enten er «på» eller «av». Nærmere bestemt slik at generelle anbefalinger ligger i bunn, men at (lokale) vedtak om skjerpede tiltak, muligens opp mot tiltak som i dag er rødt nivå, er regulert mer spesifikt i veilederen.

Dagens gule nivå er en mellomløsning som i mange tilfeller oppfattes som mer plagsom enn effektiv, og drift med fastsatte kohorter er uforholdsmessig krevende. Disse bør bort. Godt vaksinerte ansatte bør også kunne bytte mellom avdelingene mye friere enn hva som i dag følger av gult nivå.

Ved behov for raske omorganiseringer, kan det eventuelt være en løsning at ansatte kan bytte kohort etter å ha avlagt en negativ hurtigtest.

Både for barna og for barnehagen vil det være bedre om et akutt bemanningsproblem kan løses ved at kjente ansatte fra andre avdelinger stepper inn på kort varsel enn om barnehagen (i beste fall) henter inn en vikar utenfra.

De lokale myndighetene må ha ansvaret for å sikre at alle barnehager har hurtigtester tilgjengelig.