Slik kan du tilpasse driften til ny veiledning om kohorter

Slik kan du tilpasse driften til ny veiledning om kohorter

Utdanningsdirektoratets justerte smittevernveileder gir ikke alle svar, men er et verktøy som gir den enkelte barnehage mer rom for å finne gode og trygge løsninger lokalt.

Publisert:

PBL har fått mange spørsmål fra medlemmer som lurer på hvordan de bør organisere driften etter at Utdanningsdirektoratet torsdag ettermiddag reviderte sin veileder for smittevern i barnehager.

Det korte svaret er at dette vet den enkelte barnehage trolig best selv.

Vi skal i denne artikkelen likevel forsøke å manøvrere litt i veilederen, og forhåpentligvis besvare noen av spørsmålene.

Utgangspunktet for veilederen er at barnehagene skal drifte på en måte som vil begrense og forsinke utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:

  1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Kohortstørrelser

I den opprinnelige smittevernveilederen var en kohort eksemplifisert som en gruppe med inntil 3-4 små barn eller 6-7 store barn med én ansatt. To og to kohorter kunne samarbeide slik at de ansatte skulle være satt i stand til å ta pauser og utføre gjøremål utenfor barnegruppen.

I den nye versjonen av smittevernveilederen er det skissert en mulighet for en økning til inntil 4-5 små barn eller 8-10 store barn i en kohort.

Det kan i mange sammenhenger være bra å dele barn inn i små grupper. Det er noe som vi ofte gjør, helt uavhengig av den aktuelle situasjonen. I denne situasjonen er barna imidlertid blitt delt inn i små grupper av smittevernhensyn, og ikke av pedagogiske årsaker.

Og ettersom det både har vært nye begrensninger i hvilke barn som kan leke sammen og nye begrensninger i det fysiske arealet barna kan bruke, rapporteres det fra sektoren at det krever mer av de ansatte å få leken i gang. Mange melder også tilbake om mer voksenstyrt lek og mindre frilek enn før nedstengingen.

Derfor er det flere grunner til at den oppmykningen som myndighetene nå legger opp til er bra for barna:

  • En rigid organisering i små kohorter (3/6 barn) kan resultere i at barnehagen tvinges til å ta barn ut av sine trygge rammer med kjente omgivelser, kjente barn og kjente voksne. Dette er i strid med prinsippet om at barns beste skal veie tyngst. Og det er ikke i tråd med barnehagens formål som en pedagogisk virksomhet.
  • Rigid organisering i grupper med tre eller seks barn går også ut over barns rett til medvirkning og mulighet til å ha innflytelse over egen barnehagehverdag.
  • Noen barn opplever å ikke få leke med vennene sine eller ha kontakt med voksne de har en sterk relasjon til. Dette kan ha en negativ effekt på barns relasjoner og trygghet. Noen får en dårligere barnehagehverdag og preges av dette.

PBLs råd er derfor å bruke det nye handlingsrommet på gruppestørrelser, til å finne gode løsninger til beste for både barn og ansatte i barnehagen. Barnehagene må selv vurdere størrelse på kohorter utfra barnas alder, aktivitetsnivå og behov for voksenoppfølging.

Og er du i tvil, styrkes det lokale handlingsrommet av at det i smittevernveilederen presiseres at: «Kommunehelsetjenesten har smittevernkompetanse, og kan konsulteres ved spørsmål om organisering lokalt.»

Samarbeid mellom kohorter

Noe annet nytt i den reviderte veilederen er at det åpnes for at tre kohorter kan samarbeide, men ikke dersom barnetallet i de enkelte kohortene øker samtidig.

Altså er det greit at tre kohorter med seks storbarn eller to kohorter med 8-10 storbarn samarbeider. Men ikke tre kohorter med 8-10 barn i hver.

I veilederen heter det at ansatte fra samarbeidskohortene kan avhjelpe hverandre. De ansatte beveger seg ikke like fritt mellom kohortene som i en normalsituasjon, men bidrar til at det til enhver tid er forsvarlig tilsyn med barna. De hjelper også til fysisk når behovet for det oppstår.

For avdelingsbarnehager med 16-20 barn på hver avdeling, vil dermed langt på vei kunne definere en avdeling som to eller tre samarbeidskohorter.

For å få dette til å fungere innendørs, betinger det at leke- og oppholdsarealene gjør det praktisk mulig å opprettholde skillet som det normalt skal være mellom to kohorter.

For å unngå for tett kontakt mellom kohortene, bør det legges opp til økt bruk av uteaktiviteter så langt det er mulig. Flere kohorter kan være ute samtidig, men ikke på de samme flatene samtidig.

Legg uansett merke til at det er en oppmykning på veiledningen om renhold utendørs: Kohorter som samarbeider, kan bruke uteområder etter hverandre og det er ikke nødvendig å rengjøre områdene før bytte.

Voksentetthet

I veilederen heter det at det kan være én ansatt i hver av kohortene. Samtidig er det åpnet for at kohortene kan ha inntil 8-10 barn.

Flere har spurt om hvordan dette henger sammen med bemanningsnormen på minst én voksen per seks store barn.

PBLs svar på dette er at bemanningsnormen og smittevernveilederen ikke er to alternativer som skal settes opp mot hverandre:

  • Bemanningsnorm har alle barnehager i bunn, pr. rapporteringstidspunkt. Deretter er det hverdagene som styrer hvor mange som praktisk er tilstede til enhver tid.
  • Kohortstørrelser er på den andre siden en føring for smittevern. Den kommer på en måte som et ekstra lag over «normal» drift/bemanning.

Barnehagene bør bruke fleksibiliteten som ligger i veilederen, slik at flest mulig hensyn balanseres best mulig.

Det er for eksempel enkelt å se for seg en avdeling som to samarbeidende kohorter med til sammen tre ansatte. Dette vil være i tråd med veilederen og samtidig en ganske normal bemanning for denne barnegruppen sett under ett.

Ved fravær av personell kan vikarer fortsatt hentes inn i kohorten der det er fravær. Men i den nye veilederen gis det også større anledning for omrokering internt. I den opprinnelige veilederen gikk det frem at ansatte ikke skulle bytte kohort utenom i forbindelse med helg.

Dette førte i fraværssituasjoner til at barnehager kunne ha vikarer med eneansvar for barnegrupper, eventuelt at kohorter potensielt måtte stenge dersom den fast ansatte var syk. I den nye veilederen fremgår det at det kan gjøres omrokeringer internt når det er nødvendig.

Åpningstider

Den reviderte smittevernveilederen kom torsdag, samme dag som regjeringen presenterte sin plan for gjenåpning av samfunnet etter covid-19-utbruddet.

Fortsatt er barnehager i sin fulle rett til å ha reduserte åpningstider. Men en konsekvens av økt fleksibilitet på organisering, vil det mange steder også være større rom får å gå mer i retning av lengre åpningstider enn det har vært de siste ukene.

Ettersom samfunnet gradvis gjenåpner igjen ut over våren, vil også flere småbarnsforeldre ønske å avvikle sine hjemmekontor og igjen ha sitt faste virke fra egen arbeidsplass.

Dette vil trolig føre til økt press om mer vanlige åpningstider i barnehagene.

I den forbindelse kom det en vesentlig avklaring om de prioriterte barna, som allerede har krav på inntil fulle åpningstider:

«Det kan tilrettelegges for familier som har behov for full åpningstid, for eksempel der foresatte har kritiske samfunnsfunksjoner, ved at det er mer fleksibilitet i kohort-tilhørighet. Disse barna kan tilhøre en annen kohort for eksempel på begynnelsen eller slutten av dagen om nødvendig, men det er fortsatt viktig at de har et begrenset antall kontakter og er i kontakt med så få kohorter som mulig.»

PBLs råd er at åpningstider må reguleres ut fra smittevernhensyn og behovet til foreldrene. Veilederen gir barnehagene en viss fleksibilitet, men den løser ikke alle problemer.