Regjeringen ber kommuner med mye smitte vurdere rødt tiltaksnivå

Regjeringen ber kommuner med mye smitte vurdere rødt tiltaksnivå

Flere barnehager må være forberedt på å endre fra gult til rødt nivå i trafikklysmodellen som følge av regjeringens innstramminger i smitteverntiltakene.

Publisert:

For å begrense økning i korona-smitte nå etter jul har regjeringen foretatt betydelige innstramminger i de nasjonale smitteverntiltakene på flere områder i samfunnet, i første omgang gjeldende frem til mandag 18. januar.

Barnehagesektoren er ikke direkte berørt av de nye nasjonale innstrammingene og skal i utgangspunktet fortsatt følge gult nivå i trafikklysmodellen.

Kommunene har siden trafikklysmodellen ble innført, hatt anledning til å endre til rødt tiltaksnivå ved behov. Det nye er at regjeringen i forbindelse med den midlertidige innstrammingen aktivt ber kommuner med mye smitte om å vurdere rødt tiltaksnivå.

Det er ventet at disse signalene fra regjeringen vil føre til vedtak om rødt tiltaksnivå i flere kommuner i dagene som kommer.

Kommunen avgjør tiltaksnivå

Det er ikke den enkelte barnehage, men lokale helsemyndigheter som avgjør om barnehager skal gå over til rødt nivå.

Utdanningsdirektoratet (Udir) har tidligere bedt alle barnehager utarbeide tiltaksplaner slik at man raskt kan endre mellom tiltaksnivåene i smittevernveilederen.

Bør ikke stå til hinder

I høst fikk PBL spørsmål fra medlemsbarnehager om hva som skal til for at en lokal endring i tiltaksnivå skal oppfattes som gyldig.

Formelt sett skal det foreligge et vedtak hjemlet i smittevernloven for at en overgang fra gult til rødt tiltaksnivå skal være gyldig. Dette bør imidlertid ikke stå til hinder for at barnehagene bidrar til å redusere smitterisikoen i samfunnet.

Derfor anbefaler PBL medlemsbarnehagene til enhver tid å forholde seg til de tiltaksnivå som kommunen kommuniserer ut.

Selv om barnehagen forholder seg til en endring i tiltaksnivå, er det lov å etterspørre dokumentasjonen som ligger til grunn for endringen. Dersom gult tiltaksnivå er hovedregelen, bør det være gode grunner (jf. smittevernloven § 4-1 og covid 19-forskriften § 12 c, første ledd) for at en kommune fatter vedtak om noe annet.

Medlemsbarnehager som er i tvil om lokale vedtak skal oppfattes som gyldige, kan ta kontakt med PBL for rådgiving.

Kommunen kan pålegge ekstra rengjøring

PBL har også fått spørsmål om hvilken myndighet kommunene har til å bestemme hvordan barnehagene løser sine oppgaver knyttet til smittevern.

Smittevernloven gir myndighetene fullmakt til å gi både private og offentlige virksomheter pålegg om blant annet rengjøring eller desinfeksjon når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig, smittsom sykdom.

Dersom barnehagen får mer detaljerte pålegg som barnehagen er uenig i, anbefaler PBL at påleggene følges – men at barnehagen eventuelt parallelt etterspør en skriftlig begrunnelse.

Barnehageeier avgjør åpningstider

Det kommunen derimot ikke kan bestemme, er om en privat barnehage skal ha full åpningstid, eventuelt redusert åpningstid på gult eller rødt tiltaksnivå.

Det er barnehageeier som har ansvaret for at barnehagen gir et pedagogisk forsvarlig tilbud og drifter i tråd med smittevernsbestemmelsene.