Oslo kommune varsler vedtak om stenging av alle barnehager i påsken

Oslo kommune varsler vedtak om stenging av alle barnehager i påsken

Vedtaket er ennå ikke fattet, men ventes før helgen: Både kommunale og private barnehager i Oslo blir pålagt å ha stengte dører i påsken. Unntaket er for særlig sårbare barn og barn av foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner.

Publisert:

Det har vært knyttet usikkerhet til hva barnehagene skal forholde seg til etter at Oslo kommune i forrige uke gikk ut med pressemelding om at barnehager skal være stengt i den stille uke.

Flere bydeler har sendt ut e-post til barnehagene om at det skal holdes stengt i påskeuken. Samtidig har det ikke foreligget noe formelt vedtak om at barnehager skal være stengt.

Har skapt usikkerhet

Denne situasjonen er opplevd som vanskelig for mange av PBLs medlemsbarnehager barnehager.

På den ene side gir de uttrykk for at de ønsker å bidra i kampen for å slå ned covid-19-utbruddet som har rammet hovedstaden hardt.

Men på den annen side: Dersom barnehager holder stengt uten at det enten er hjemlet i smittevernloven/covid-19-forskriften, eller fordi barnehageeier vurderer at det ikke er forsvarlig å holde åpent, ville en stenging kunne vært i strid med egne vedtekter.

Dette vil i så fall kunne oppfattes som et brudd på inngåtte avtaler med foreldre som har barn i barnehagene.

Stenging av barnehager som ikke er hjemlet i smittevernloven eller covid-19-forskriften vil dessuten ikke utløse rett til redusert foreldrebetaling for familiene og kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling for barnehagene.

Legger opp til vedtak fredag

Etter at PBL denne uken har tatt opp problemstillingen med byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, er det onsdag ettermiddag kommet melding om at det nå er satt i gang en prosess med sikte mot et vedtak om stenging hjemlet i smittevernloven. Et slikt vedtak vil høyst sannsynlig komme førstkommende fredag.

Følgende melding er onsdag kveld sendt til fra byrådsavdelingen til bydelene i Oslo kommune:

«Vi er gjort oppmerksom på at det er ulike tolkninger om formuleringen i pressemeldingen fra 15.3 om at barnehager og AKS skal være stengt påskeuken. Vi ser nå at dette ikke ble formalisert i byrådets vedtak i forbindelse med innføring av de nye smitteverntiltakene og legger derfor opp til at byrådet fatter vedtak om dette på fredag.

Forslag til vedtak gjelder både kommunale og private barnehager med hjemmel i Covid-19-forskriften. Smitte blant barn i barnehagealder er fortsatt høy og stenging i disse dagene er en mulighet å redusere nærkontakter blant barn og ansatte i barnehagene i en sammenhengende periode på 10 dager med mindre negative konsekvenser enn ellers. Samtidig bidrar det til at ansatte i barnehager og AKS får bedre mulighet til å ta ut overtid/ferie.  

Vi må ta forbehold om at vedtaket ikke enda er fattet, men fordi det er få dager til påske varsler vi nå om hvordan informasjonen fra byrådet bør tolkes og at vi forventer et formelt vedtak på fredag.»

Oppfordrer til høy terskel

Fra før har barnehager i flere bydeler fått informasjon fra bydelsadministrasjonen om hvordan de bør forholde seg til den stengingen som altså nå trolig blir formelt vedtatt.

I denne informasjonen fra Bydel Frogner presiseres det at det skal gis et tilbud til sårbare barn og til barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner. Videre heter det blant annet:

«Dere kan sette åpningstiden for de som har krav på et tilbud etter faktisk behov, innenfor deres vedtekter. Barnehager som har vedtektsfestet stengt i påsken, er ikke pliktig til å gi et tilbud til samfunnskritisk personell, og kan dermed holde helt stengt som planlagt. Barnehager som har vedtektsfestet kortere åpningstid i påsken, er ikke pliktig til å gi et tilbud til samfunnskritisk personell ut over den vedtektsfestede åpningstiden.

Av smittevernhensyn er det ønskelig at så få barn som mulig skal benytte seg av dette tilbudet, og dere bør derfor ha høy terskel for å innvilge plass disse dagene. Under pandemien har vært utfordrende i mange barnehager å avvikle ferie for personalet, ettersom det har vært ønsket at det skal være fast, kjent personale på jobb i perioder hvor vi grunnet pandemien har hatt økt sykefravær. Det vil for de fleste av dere være ønskelig at så mange som mulig av de ansatte kan avvikle ferie i påskeuken, slik at dere kan ha mest mulig fast, trygt personale på plass også utover våren.»