Direktoratet slår fast: Foreldrebetaling stopper ikke når barnehagen fatter vedtak om stenging

Direktoratet slår fast: Foreldrebetaling stopper ikke når barnehagen fatter vedtak om stenging

Hensynet til smittevernfaglig forsvarlig drift kan i noen tilfeller tvinge barnehageeier til å stenge barnehagen. Dette utløser ikke rett til redusert foreldrebetaling, fastslår Utdanningsdirektoratet.

Publisert:

PBL har bedt direktoratet om en fortolkning av regelverket om fritak for foreldrebetaling ved stengte barnehager under covid-19-pandemien.

I en midlertidig lov om tilpasninger blant annet i barnehageloven, heter det at «Foreldre til barn som ikke får et tilbud fordi barnehagen er stengt med hjemmel i smittevernloven, skal ikke betale for barnehageplassen. Kommunen skal utbetale kompensasjon til private barnehager for tapt foreldrebetaling. De private barnehagene må søke kommunen og dokumentere inntektsbortfall.»

Bakgrunnen for PBLs spørsmål er at Covid-19-forskriften, som er hjemlet i nettopp smittevernloven, stiller krav om at barnehager skal ha «smittevernfaglig forsvarlig drift».

PBL har derfor ment at stenging hjemlet i Covid-19-forskriften dermed også skal gi fritak for foreldrebetaling, og i neste omgang kompensasjon for bortfall av fordrebetaling.

Kun hvis smittevernmyndighetene vedtar

Dette er Utdanningsdirektoratet (Udir) ikke enig i. Udir fastslår i en uttalelse datert 12.01.2021 at bortfall av foreldrebetaling bare gjelder dersom kommunen fatter vedtak om stenging med hjemmel i smittevernloven. 

«Verken smittevernloven, covid-19-forskriften eller den midlertidige loven åpner for at en barnehage kan beslutte stenging av eget initiativ i smittevernlovens forstand. Det betyr at rett til kompensasjon for tapt foreldrebetaling kun utløses dersom smittevernmyndighetene har fattet vedtak om stenging med hjemmel i smittevernloven. Så lenge barnehagen ikke er stengt i smittevernlovens forstand, vil barnehagene motta full foreldrebetaling, og de vil derfor ikke ha behov for kompensasjon for tapt foreldrebetaling i medhold av § 4 annet ledd i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvensene av utbrudd av covid-19», heter det i brevet fra Utdanningsdirektoratet.

Alle i karantene er ikke stenging

I brevet ber Udir barnehager der ansatte er syke eller i karantene om å sette inn vikarer for å opprettholde driften, og legger til:

«Barnehagene kan da redusere åpningstider og antall barn som er tilstede samtidig. Selv om hele eller deler av barnegruppen i barnehagen settes i karantene, vil det ikke anses som stenging. Loven åpner ikke for fritak fra foreldrebetaling for andre tilfeller enn ved stenging. Selv om barn settes i karantene av hensyn til smittevern og foreldre ikke får benyttet seg av plassen, åpnes det ikke for bortfall av foreldrebetaling for disse tilfellene. Det samme vil gjelde selv om det er hele eller deler av barnegruppen i barnehagen som settes i karantene.»

PBL: Forstår forventning om bortfall

PBL regner med at det fremover i pandemien vil oppstå situasjoner der foreldre mener å ha krav på bortfall av foreldrebetaling dersom barnehageeier fatter vedtak om stenging.

Dette er forståelig. Da foreldrebetalingen ble gjenopptatt etter nedstengingen i mars og april 2020, var budskapet fra politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet at «barn og elever som ikke har tilbud om plass, vil som før ikke betale for plassen.»

Når Utdanningsdirektoratet nå har tydeliggjort begrensinger i denne rettigheten, bør barnehagen tydelig kommunisere dette ut til foreldrene så raskt som mulig ved stenging. Ved å sende de foresatte brevet fra Utdanningsdirektoratet, vil barnehagen tydelig få frem at spørsmålet er utenfor barnehagens kontroll.

Be om vedtak!

PBL mener likevel at barnehagene skal kunne bidra til at foreldre ikke får en unødvendig belastning som følge av stengt barnehage. Under pandemien er økonomien for mange ekstra sårbar.

Derfor anbefaler vi barnehager som selv beslutter midlertidig stenging om å vurdere å be kommunene om å fatte vedtak om stenging hjemlet i smittevernloven, slik at resultatet for foreldre skal kunne bli likt.

Les hele brevet fra Utdanningsdirektoratet her.