Myndighetene presiserer: Eventuell stenging må skje i samråd med foreldrene

Myndighetene presiserer: Eventuell stenging må skje i samråd med foreldrene

Barnehager har svært begrensede muligheter til å holde stengt ut over det som fremgår av barnehagens vedtekter. Utdanningsdirektoratet er tydelig på at regelverket ikke åpner for at barnehager tar tidlig juleferie eller holder stengt i romjulen uten at dette skjer i samråd med foreldrene.

Publisert:

Mange barnehager opplever det som svært krevende å holde åpent og drifte som normalt. Både den nye bølgen av covid-19 og andre virusutbrudd gir høyt sykefravær blant ansatte. Dette forsterkes av egne karanteneregler knyttet til mistanke om smitte av omikron-varianten.

Flere steder er det ytret ønsker om å kunne stenge barnehagen en eller flere dager før julaften, eventuelt holde stengt i romjulen.

Dette både for å redusere antall nærkontakter for en periode, og for å gi slitne ansatte en kjærkommen pustepause i en krevende tid.

I en orientering klargjør Utdanningsdirektoratet rammene i regelverket for en stenging ut over barnehagens vedtekter.

Samråd med foreldrene

I brevet heter det:

«Dersom barnehageeier ønsker å starte juleferien tidligere som følge av smitte eller sykefravær, må dette gjøres i samråd med foreldrene.

Det å stenge barnehagene tidligere enn planlagt er et svært inngripende tiltak for barn og foreldre. Barnehageeier skal vurdere hva som er barnets beste for samtlige barn i barnehagen når stenging vurderes, jf. barnehageloven § 3 siste ledd. Her må det særlig tas hensyn til at noen barn er sårbare og har et særlig behov for å være i barnehagen, mens andre barn har foreldre som ikke kan være hjemme utover vanlig ferieavvikling. For å kunne gjøre en god barnets beste vurdering, må samtlige foreldre i barnehagen gis anledning til å bli hørt.»

Brudd på avtalene

Utdanningsdirektoratets orientering er i tråd med hvordan PBL tolker regelverket på dette området.

Det er barnehagens vedtekter som regulerer når barnehagen skal holde åpent, og vedtektene er å anse som en kontrakt mellom barnehagen og familiene.

LES OGSÅ: Stort fravær blant ansatte – hva kan barnehagen gjøre?

Utdanningsdirektoratet skriver:

«Informasjon om barnehagens lukking i forbindelse med ferie og åpningstider er opplysninger av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen og skal derfor stå i barnehagens vedtekter, jf. barnehageloven § 8. Hvis barnehageeier skal endre når barnehagen holder lukket i forbindelse med ferie i vedtektene, skal barnehageeier sørge for at dette legges frem for foreldrerådet og samarbeidsutvalget, jf. barnehageloven § 4 siste ledd.

Barnehageloven regulerer ikke kontraktsvilkårene mellom foreldre og barnehageeier. Om tidligere stengning vil være et brudd på avtalene mellom barnehagene og foreldrene, må vurderes konkret ut fra hver enkelt avtale og etter alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. For å unngå mulige avtalebrudd oppfordrer vi barnehager som vurderer å stenge tidligere til å gå i dialog med foreldrene for å bli enige om ferieavviklingen.»