Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven forlenget ut november

Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven forlenget ut november

Den midlertidige loven som blant annet regulerer foreldrebetaling, rett på tilskudd og plikt til å gi tilbud til prioriterte barn når barnehager må stenge eller redusere tilbudet på grunn av covid-19, vil nå gjelde ut november.

Publisert:

I perioder da barnehager er stengt eller driver med begrensninger etter enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven, gjelder barnehageloven med noen tilpasninger.

Den midlertidige loven om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova skulle egentlig oppheves 1. juli i år, men Stortinget har vedtatt å forlenge loven frem til 1. desember.

Ivaretar rettigheter

Formålet med loven er at barn i størst mulig grad skal kunne få ivaretatt sine rettigheter, samtidig som det tas hensyn til hva som er mulig når barnehager eller skoler er stengt eller er underlagt begrensninger av smittevernhensyn som følge av utbruddet av covid-19.

For barnehagesektoren inneholder den midlertidige loven blant annet bestemmelser om følgende:

  • Barnehageeiers plikt til å sørge for tilbud til barn som ikke kan være hjemme, altså ekstra sårbare barn og barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner.
  • Foreldres fritak for foreldrebetaling - og barnehagers rett til kompensasjon for bortfalt foreldrebetaling - dersom barnehagen er midlertidig stengt med hjemmel i smittevernloven.
  • Familier som mottar et barnehagetilbud skal betale ordinær pris for tilbudet uavhengig av hvor mange timer barnet tilbys plass i barnehagen.
  • Tilskudd skal avkortes dersom barnehagen permitterer ansatte eller av andre grunner reduserer kostnadene betydelig som følge av midlertidig stenging.

Nødvendig forutsigbarhet

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, mener det er naturlig at de midlertidige tilpasningene blir forlenget så lenge pandemien utfordrer driften av kommunale og private barnehager.

– Denne forlengelsen gir dermed barnehagene en nødvendig forutsigbarhet om at de fortsatt kan forholde seg til de reglene som de er blitt kjent med under pandemien, sier Lindboe.

Samtidig er det viktig for PBL å minne om at regelverket som omhandler bortfall av foreldrebetaling og kompensasjon for denne, bare gjelder når barnehagen blir stengt etter et vedtak som er hjemlet i smittevernloven.

Dersom barnehagen blir midlertidig stengt uten at et slikt vedtak foreligger, vil foreldrebetalingen løpe som normalt.