KS og PBL anbefaler kommunene å dekke korona-kostnader i år

KS og PBL anbefaler kommunene å dekke korona-kostnader i år

KS og PBL ber i en felles anbefaling kommunene om å forskuttere utbetaling av tilskudd knyttet til ekstraordinære kostnader under koronapandemien.

Publisert:

– Jeg er glad for at vi har blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om en felles anbefaling, slik at vi bidrar til likebehandling av kommunale og private barnehager også i en krisesituasjon, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS.

– Kommunale og private barnehager har samme type merkostnader under pandemien og for private barnehager er det viktig at merkostnadene i størst mulig grad blir kompensert nå, for å kunne sikre trygge og gode tilbud til barna. Derfor er vi veldig glad for at vi har blitt enige med KS om felles anbefalinger om ekstra tilskudd til private barnehager i de tilfeller kommunen selv har hatt økte kostnader, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Har krav på økte tilskudd

Både kommunale og private barnehager har opplevd ekstraordinære driftsforhold som følge av koronasituasjonen. Eventuelle netto merkostnader dette påfører de kommunale barnehagene til ordinær drift vil, som følge av finansieringssystemet, ha konsekvenser for tilskuddene til de private barnehagene.

Private barnehager vil ha krav på økte tilskudd i de kommunene hvor korona-situasjonen har medført netto merkostnader for de kommunale barnehagene, men med to års etterslep. Dermed vil dagens finansieringssystem sikre private barnehager kompensasjon for ekstrakostnadene i kommunale barnehager, men ikke før i 2022.

Tilstrebe mer samtidig finansiering

PBL og KS er enig om at man bør tilstrebe en høyere grad av samtidig finansiering for koronarelaterte ekstrakostnader og andre særskilte nasjonale eller lokale satsinger på barnehageområdet.

Les anbefalingene her.

Anbefalingene bygger på prinsippet om at det er kostnader i kommunens egne barnehager som skal ligge til grunn for tilskudd til private barnehager. Kommunene anbefales å dokumentere eventuelle netto merkostnader som følge av koronasituasjonen i 2020 og beregne et ekstra tilskudd med bakgrunn i dette som utbetales i inneværende år.

PBL og KS anbefaler at kommunene kartlegger og dokumenterer eventuelle netto merkostnader i kommunale barnehager som følge av korona-situasjonen.

Mer- og mindrekostnader

Eksempler på merkostnader kan være vikarutgifter, overtid, omdisponeringer av personale fra andre tjenester til kommunal barnehage, renholds- og smittevernkostnader.

Både kommuner og private barnehageeiere har fått redusert arbeidsgiveravgift eller kompensasjonstilskudd for arbeidsgivere med nullsats som en del av statlige tiltakspakker. Den reduserte kostnaden eller inntekten dette medfører bør derfor inngå i beregningen av kommunens netto merkostnader i 2020.

PBL og KS anerkjenner at det ikke vil være mulig å fastslå eksakte faktiske mer- og mindrekostnader i kommunale barnehager som følge av pandemien per nå og at det derfor må påregnes justeringer fram mot tilskudd for 2022.