Kommuner skal ikke innføre rødt tiltaksnivå uten særlig grunn

Espen Rokkan, direktør for arbeidsgiveravdelingen i PBL.

Kommuner skal ikke innføre rødt tiltaksnivå uten særlig grunn

PBL oppfordrer private barnehager til å rette seg etter lokale vedtak om endret tiltaksnivå i smittevernveilederen. Samtidig kan det være grunn til å stille kommunen kritiske spørsmål ved grunnlaget for et slikt vedtak.

Publisert:

Etter at regjeringen nå aktivt ber kommuner med mye smitte om å vurdere rødt tiltaksnivå, er det flere kommuner som har fattet vedtak om en slik endring.

PBL er grunnleggende positiv til at det innføres rødt tiltaksnivå der dette er nødvendig og riktig. Men samtidig er det problematisk dersom kommuner oppfatter signalene fra regjeringen som at det er fritt frem for å stramme inn smittevernstiltakene.

– Gult tiltaksnivå er fortsatt hovedregelen. Noe annet skal det ligge gode smittevernfaglige vurderinger bak, sier Espen Rokkan, direktør for arbeidsgiveravdelingen i PBL.

Følg vedtak, be om dokumentasjon

Innføring av rødt tiltaksnivå vil kunne ha negative konsekvenser både for barn, foreldre og ansatte i barnehagene. I mange barnehager vil oppsplittede lekemiljøer, reduserte åpningstider og/eller periodevis stengte kohorter bli utfallet. Vilkårene for å innføre tiltaket er regulert i smittevernloven og covid-19-forskriften. Tiltaket skal derfor ikke brukes vilkårlig.

Derfor er PBLs rådgiving overfor medlemsbarnehagene todelt:

 1. Barnehager oppfordres til å følge de vedtak som til enhver tid foreligger.
 2. Barnehager oppfordres til å etterspørre dokumentasjon og grunnlaget for vedtak.

Medlemsbarnehager som er i tvil om kommunens dokumentasjon er god nok, kan kontakte PBL for rådgiving.

Skal ikke brukes forebyggende

Espen Rokkan har i løpet av de siste par dagene sett flere eksempler på kommuner som etter PBLs oppfatning har fattet vedtak om rødt tiltaksnivå uten å legge frem tilstrekkelig dokumentasjon på at det er nødvendig og riktig.

– Et så inngripende tiltak skal ikke gjøres som et ledd i en kommunes ønske om å signalisere for omverden at den viser handlekraft. I covid-19-forskriften står det eksplisitt at å begrense aktiviteten i en skole eller barnehage ikke skal skje som et generelt forebyggende tiltak, sier Espen Rokkan.

FHI: - Ikke grunnlag

Han viser til at Folkehelseinstituttet (FHI) denne uken har publisert en artikkel om temaet. Der skriver FHI:

«I kommuner der det ikke har vært lokale tiltak utover de nasjonale før regjeringens nye innstramminger ble offentliggjort 3. januar, vil det ikke være grunnlag for å innføre rødt tiltaksnivå i barneskoler og barnehager i hele kommunen.»

– Dermed slår FHI fast at regjeringens signaler ikke skal oppfattes som en oppfordring til å ha lavere terskel for å innføre rødt tiltaksnivå, men heller som en påminnelse om at kommunene har dette tiltaket i verktøykassen dersom det er nødvendig å ta det i bruk, sier Espen Rokkan.

FHI skriver videre dette om spørsmålet:

Før overgang til rødt nivå bør følgende momenter til vurderes:

 • Smittenivå: Befolkningen generelt og i relevant aldersgruppe​
 • Smittekunnskap: Hvor skjer smitte i aldersgruppen? I skolene/barnehagene eller utenfor? ​
 • Smitte i skolene/barnehagene: Er det spredning mellom kohorter eller mellom kjente nærkontakter? ​Smitte innad i en kohort eller mellom kjente nærkontakter vil ikke tale for overgang til rødt nivå. ​
 • Kontinuitet i læringssituasjonen: Mange smittetilfeller i relevant aldersgruppe på gult nivå kan føre til at flere havner i gjentatte karantenesituasjoner og føre til mye fravær hos ansatte og elever. Rødt nivå kan gi bedre kontinuitet fordi færre vil omfattes av en evt. karantene.​
 • Smittesporing: Hvordan er kapasitet til å følge opp tilfeller? Lav kapasitet kan tale for overgang til rødt nivå ut fra et helhetsperspektiv.

Disse tre kriteriene bør være oppfylt før rødt nivå innføres:

 • Smittespredning i den enkelte kommune​/bydel
 • Andre tiltak i samfunnet er forsøkt først for å redusere smitte der det er nødvendig​
 • Sikring av at etterlevelse av gult tiltaksnivå er gjort​

Før rødt nivå innføres bør dette være gjort:​

 • Konsekvensvurdering for barn og ungdom som ikke får tilbud om tilstedeværende undervisning. Dette gjelder både utsatte/sårbare barn og ungdom, men også alle barn og ungdom.
 • Kompenserende tiltak for å ivareta barn og unge i en periode hvor de ikke får fulle dager på skolen (tilgjengelig sosiallærer, helsesykepleier, lavterskel mulighet til å kontakte lærer) og oppsøkende virksomhet mot utsatte barn og unge.
 • Tiltaket skal være tidsbegrenset (14 dager ved innføring) og skal på nytt begrunnes ved behov for forlengelse. Tiltaket skal være forholdsmessig og mest mulig målrettet.​