Flere kommuner går over til normale åpningstider – PBL venter ytterligere avklaringer fra departementet

Flere kommuner går over til normale åpningstider – PBL venter ytterligere avklaringer fra departementet

Flere kommuner har i løpet av det siste døgnet gått ut med ny informasjon om åpningstider i barnehagene fra 27. april. PBL er i dialog med nasjonale myndigheter og har bedt om tydeligere avklaringer om forholdet mellom forventingene om ordinære åpningstider og styrket smittevern.

Publisert:

–  Barnehagene har gjort en stor og viktig jobb med å gjenåpne barnehagene, de aller fleste fra mandag 20. april. Det er fantastisk å se hva barnehagene har fått til på kort tid. Men nå trenger barnehagene hjelp fra sentrale myndigheter om hvordan de skal forholde seg videre. Det er ikke mulig å følge anbefalingene i veilederen fullt ut med ordinære åpningstider. Dersom myndighetene mener barnehagene kan ha en fleksibel tilnærming til hvordan de kan ivareta smitteverntiltakene, for å kunne tilby ordinære åpningstider, mener vi de må være tydelig på det, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Mandag varslet hun at PBL ville be Kunnskapsdepartementet om en klargjøring av handlingsrommet barnehagene har i denne situasjonen.

Behovet er i løpet av det siste døgnet blitt ytterligere aktualisert ved at flere kommuner har varslet sine barnehager om at de skal gå over til mer «normal drift» fra og med neste uke.

PBL: – Barnehagene opplever et krysspress

Samtidig sendte Kunnskapsdepartementet onsdag ettermiddag ut en pressemelding der de skrev at «barnehager skal gi et heltids- eller deltidstilbud på samme måte som før stengning, men de kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det trengs for å ivareta kravene til smittevern.»

– Fra neste uke forventer vi at så å si alle barna er på plass i barnehagene, ettersom småtrinnene i barneskolen også starter opp igjen. Da må det gjøres tydelige prioriteringer. Vi har gjort statsråden og departementet oppmerksom på det krysspresset som barnehagene opplever og uttrykt tydelig at det raskt bør komme klare nasjonale føringer om hvordan barnehagene skal forholde seg til forventingene om ordinære åpningstider på den ene siden og anbefalingene om smittevern i veilederen på den andre siden. Vi mener dette er noe som må komme på plass veldig raskt, sier Anne Lindboe.

PBL har tidligere gjort medlemmene oppmerksom på forskriftsendringen som innebærer at det normale skal være at barnehagene har ordinære åpningstider i tråd med egne vedtekter.

Imidlertid er PBL klar på at fulle åpningstider kombinert med smitteverntiltakene som følger av veilederen ikke er mulig å få til uten tilførsel av ressurser.

Departementet med ny uttalelse

Kursendringene fra en del kommuner kommer etter at Kunnskapsdepartementet har sendt en uttalelse til fylkesmennene, om reduserte åpningstider i barnehagene.

I uttalelsen fra departementet heter det blant annet:

 «Dersom det ikke er mulig å ivareta kravene til smittevernet, vil det være mulig å redusere åpningstider eller antallet barn eller elever som er tilstede samtidig. Det er den enkelte barnehage og skole som må vurdere dette. De bør dokumentere hvilke vurderinger som ligger til grunn for at de ikke følger hovedregelen om å gi vanlig tilbud. Det bør være særlige forhold ved virksomhetens lokaler sett opp mot antall barn og ansatte som gjør at de ikke klarer å ivareta kravene i forskriften og anbefalingene i veilederen.

Veilederen gir konkrete råd om hvordan man kan organisere dagen for å redusere antall kontaktpunkter. Veilederen inneholder ingen bindende regler. Barnehagene er forskjellige og hvordan kontaktreduserende tiltak kan gjennomføres må hver barnehage selv finne løsninger for.»

PBL: – Må gjøre noe

Utdanningsdirektoratet har på sin side gitt barnehagene tydelig beskjed om at foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner skal ha et barnehagetilbud som gjør det mulig å ivareta sine funksjoner.

Også barn med særlige omsorgsbehov skal, fortsatt ifølge Utdanningsdirektoratet, ha et tilfredsstillende tilbud dersom barnehagen ellers velger å ha reduserte åpningstider. Disse føringene setter barnehagene ytterligere under press.

– Skal vi ha et fullt tilbud til barn av kritisk personell, som nå utgjør en ganske stor andel, så blir det kanskje så lite som fire-fem timer til ordinær drift for resten av barna. Så her må man gjøre noe, enten ved å redusere åpningstiden, eller lempe på hvordan barnehagene skal tolke smittevernveilederen. Hvis ikke må man sette inn ressurser, slik at våre barnehager kan ansette ekstra personell for å få det til å gå rundt. Men det vil koste, og de pengene har ikke barnehagene, sier Anne Lindboe – og legger til:

Møter statsråden fredag

– Vi registrerer at mange kommuner har en «korona-konto» som brukes på kommunale barnehager. Den eksisterer ikke for private barnehager. Det bør være velkjent for regjeringen.

PBL har tett dialog om disse spørsmålene med flere av de sentrale aktørene i sektoren. I går diskuterte PBL saken med Utdanningsforbundet og torsdag er det møte med kommunenes organisasjon KS. Fredag deltar PBL på et nytt møte om korona-situasjonen med statsråd Guri Melby.

Men før den tid forventer PBL at det er kommet avklaringer fra departementet om hvordan barnehagene bør forholde seg.