Nye regler som berører barnehagen fra 1. august

Nye regler som berører barnehagen fra 1. august

Fra 1. august trer det flere nye regler i kraft som berører barnehagen og barnehagedriften.

Publisert:

Her finner du en oversikt over de viktigste regelendringene som trer i kraft 1. august og som vil ha innvirkning på barnehagen og barnehagens drift.  

Fra 1. august er det forbudt for ansatte i barnehagen å bruke ansiktsdekkende klesplagg som finlandshette, nikab og burka i arbeidstiden. Forbudet omfatter ikke hodeplagg som hijab og luer.  

Fra og med 1. august 2018 er det gjort endringer i minstelønnssatsen for å ha rett til gratis kjernetid i barnehagen. Husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533.500 kroner per år har krav på gratis kjernetid.

Det er vedtatt ny pedagognorm, som trer i kraft 1. august 2018. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. 

1. august 2018 trer også den nye bemanningsnormen i kraft. Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barnehageeier kan benytte perioden frem til 1. august 2019 til å oppfylle kravet til grunnbemanning.

Stortinget har vedtatt en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO. Det er skoleeier som har hovedansvaret for samarbeidet og som skal utarbeide en plan for overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Samarbeidet skal bidra til at barna får en trygg og god overgang.

Fra 1. august 2018 må alle som skal jobbe i barnehage ha tilstrekkelig norskferdigheter og kunne legge frem bestått norskprøve før tilsettelse. Det betyr at ved nyansettelser av personer med annet morsmål enn norsk eller samisk, skal vedkommende legge frem bestått norskprøve. Barnehager som har vedtektsfestet tilbud på annet språk, omfattes ikke av kravet. 

Reglene om opplysningsplikt til barnevernet har blitt endret

Barneverntjenesten er avhengig av at andre som er bekymret for barnet melder fra til den kommunale barneverntjenesten.  Disse reglene om opplysningsplikten ble endret allerede 1. juli 2018, for at det skal være lettere å bruke bestemmelsene på en riktig måte.

Det er gjort endringer i barnehageloven § 22opplæringsloven § 15-3 og friskoleloven § 7-4