Viktige endringer i barnehageloven fra 1. januar

Viktige endringer i barnehageloven fra 1. januar

Stortinget har vedtatt flere endringer i barnehageloven. Noe som også betyr at alle bestemmelsene i barnehageloven får ny nummerering. Her er de viktigste endringene som er gjeldende fra 1. januar 2021.

Publisert:

Ny mobbelov i barnehagen

Barnehagen har fått nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye mobbeloven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. 

Hva er nytt i regelverket for barnehagemiljøet?

  • Barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det.
  • Alle ansatte har en plikt til å gripe inn, hvis et barn ikke har det bra.
  • Barnehagen må undersøke, og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra.
  • Alle som jobber i barnehagen skal melde fra til styrer, hvis de får mistanke om et barn ikke har det trygt og godt.
  • Barnehagen må lage en skriftlig plan, hvis et barn ikke har det bra i barnehagen.
  • Barnehageeier har ansvar for at barnehagene følger reglene, og må legge til rette for at barnehagen oppfyller kravene i loven.

Les mer om regelverket for barnehagemiljøet hos Utdanningsdirektoratet.

Internkontroll i barnehagen

Barnehageeier skal ha internkontroll med barnehagen for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven.

Det betyr at barnehageeier må delegere oppgaver og utførelsen av kontrollarbeidet til barnehagen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Krav til likebehandling og uavhengighet

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal likebehandle kommunale og private barnehager. Dette skal ivareta tilliten til kommunen som barnehagemyndighet.
De oppgavene kommunen har som barnehagemyndighet, kan ikke utføres av de samme personene som også ivaretar oppgaver som barnehageeier. Disse oppgavene skal være atskilt.

Tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager 

I dag er det kommunene som har ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager. Denne myndigheten blir overført til Utdanningsdirektoratet, og hvor Kunnskapsdepartementet blir klageinstans. Det nasjonale tilsynet legges til Molde, men tidspunktet for når direktoratet overtar tilsynsmyndigheten er foreløpig ikke avklart.

Nye bestemmelser i barnehageloven

Alle bestemmelsene i barnehageloven har fått ny nummerering. Fra 1. januar 2021 vil barnehageloven ha følgende oppbygging:

Kapittel I Barnehagelovens formål og innhold

§ 1 Formål
§ 1 a. Særlig formål
§ 2 Barnehagens innhold
§ 2 a Plikt til å samarbeid

Kapittel II Barns og foreldres medvirkning

§ 3 Barns rett til medvirkning og hensynet til barnets beste
§ 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg
§ 5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole

Kapittel III Godkjenningsplikt og oppgavefordeling

§ 6 Virksomhetens plikt til å søke godkjenning
§ 7 Krav til barnehagens virksomhet
§ 8 Krav til vedtekter
§ 9 Internkontroll i barnehagen
§ 10 Barnehagemyndighetens ansvar
§ 11 Krav til likebehandling og uavhengighet
§ 12 Særlige regler om klageinstans
§ 13 Statlig råd og veiledning

Kapittel IV Barnehagemyndighetens oppgaver mv.

§ 14 Godkjenning
§ 15 Familiebarnehager
§ 16 Rett til plass i barnehage
§ 17 Samordnet opptaksprosess i kommunen
§ 18 Prioritet ved opptak
§ 19 Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager
§ 20 Foreldrebetaling

Kapittel V Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager mv.

§ 21 Virkeområde og formål
§ 22 Definisjoner
§ 23 Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Kapittel VI Personalet

§ 24 Styrer
§ 25 Pedagogisk bemanning
§ 26 Grunnbemanning
§ 27 Krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage
§ 28 Krav om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder
§ 29 Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet
§ 30 Politiattest

Kapittel VII Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m.

§ 31 Rett til spesialpedagogisk hjelp
§ 32 Samarbeid med barnets foreldre
§ 33 Pedagogisk-psykologisk tjeneste
§ 34 Sakkyndig vurdering
§ 35 Vedtak om spesialpedagogisk hjelp
§ 36 Rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp
§ 37 Barn med nedsatt funksjonsevne
§ 38 Rett til tegnspråkopplæring
§ 39 Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
§ 40 Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig

Kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø

§ 41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid
§ 42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt)
§ 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn

Kapittel IX Forskjellige bestemmelser

§ 44 Taushetsplikt
§ 45 Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten
§ 46 Opplysningsplikt til barnevernet
§ 47 Innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret
§ 48 Plikt til å gi opplysninger om tjenestedata og regnskapsdata
§ 49 Plikt til å gi opplysninger til barnets bostedskommune
§ 50 Helsekontroll av barn og personale
§ 51 Øvingsopplæring
§ 52 Lovens anvendelse på Svalbard

Kapittel X Tilsyn

§ 53 Kommunens tilsyn med barnehagene
§ 54 Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet
§ 55 Fylkesmannens tilsyn med barnehagene
§ 56 Utdanningsdirektoratets tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager

Kapittel XI Ikraftredelse og endringer i andre lover

§ 57 Ikraftredelse. Endringer i andre lover