Stort flertall i komiteen for nasjonalt økonomisk tilsyn

Stort flertall i komiteen for nasjonalt økonomisk tilsyn

Opprettelsen av et uavhengig nasjonalt tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager skal opp til behandling i Stortinget i neste uke. Nå har utdannings- og forskningskomiteen gitt sine innstillinger.

Publisert:

Komiteens flertall, Frp, Høyre, KrF, Arbeiderpartiet og SV, slutter seg til regjeringens forslag om å opprette et nasjonalt tilsyn med økonomiske forhold for private barnehager, lagt til Utdanningsdirektoratet.

Det er klart etter at foreslåtte endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. ble behandlet i komiteen tirsdag denne uken.

Et mindre flertall, bestående av Frp, Høyre og KrF, mener et nasjonalt tilsyn vil kunne bygge opp kompetanse som også bør kunne benyttes til kontroll og oppfølging av tilskuddsgrunnlaget i den enkelte kommune. Dette flertallet ber regjeringen følge opp dette i sitt videre arbeid.

PBL: – Veldig gledelig

For PBL er opprettelsen av et nasjonalt, uavhengig og kompetent tilsyn med økonomien i private barnehager et viktig steg i riktig retning.

– Foreldre, ansatte og samfunnet rundt oss skal være trygge på at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode. Dessverre har vi erfart at det store flertallet av kommuner verken har kompetanse eller kapasitet til å føre økonomisk tilsyn på en faglig god måte. Derfor har PBL i mange år etterlyst at det opprettes et uavhengig tilsyn som med høy kompetanse kan kontrollere økonomien i de private barnehagene. Og derfor er det veldig gledelig at dette tilsynet nå, etter solemerker, blir en realitet, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Legitimitet og likebehandling

Utdannings- og forskningskomiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, mener at opprettelse av et nasjonalt tilsyn som skal kontrollere økonomiske forhold for private barnehager, også vil bidra til legitimitet og bedre innramming av sektoren. Her følges dette videre opp med en tydeliggjøring rundt dokumentasjon, tilgang til opplysninger og reaksjoner.

Dette flertallet mener etableringen av et nasjonalt tilsyn også vil ha betydning for forslaget i proposisjonens kapittel 9 om lovfesting av kommunens rolle som lokal barnehagemyndighet og hvor dette medfører et krav til likebehandling av kommunale og private barnehager. Videre at kommunen skal organisere sin virksomhet slik at man ivaretar tillit til kommunens upartiske rolle som lokal myndighet.

Flertallet peker på at det under korona-krisen er blitt ekstra tydelig at mange kommuner har prioritert egne barnehager. Dersom en kommune bevilger midler til ekstraordinære kostnader i egne kommunale barnehager som eksempelvis under koronakrisen, mener flertallet at kommunen også vil være forpliktet til tilsvarende vurdering av behovet hos de private barnehagene i kommunen. Kommunen har det overordnede ansvaret for å tilby et godt barnehagetilbud til alle barna i kommunen, uavhengig av eierskap.

Senterpartiet sier nei

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet støtter ikke forslaget om å splitte tilsynsansvaret ved å overføre det økonomiske tilsynet til et nasjonalt tilsyn.

Disse medlemmer mener det er rimelig at kommunene kan kontrollere hvordan tilskudd som kommunen yter blir benyttet i sektoren. Disse medlemmer mener et felles nasjonalt tilsyn vil kunne virke mot sin hensikt og i praksis føre til svakere kontroll, siden et nasjonalt tilsyn ikke vil ha samme kapasitet og nærhet til den enkelte barnehage som det hver kommunene har ovenfor barnehagene i sine respektive kommuner.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og SV understreker at opprettelsen av et nasjonalt tilsyn ikke betyr at man skal måtte frata kommunene muligheten til å drive tilsyn hvis de ønsker det. Disse medlemmer er mot forslaget om å frata kommunene muligheten til å drive økonomisk tilsyn.

Tilsyn med tilskuddsberegning

Et flertall bestående av komiteens medlemmer fra Høyre, Frp og KrF vil videre peke på at tilskuddet til private barnehager varierer stort fra kommune til kommune, noe som kan tyde på ulik praksis i beregning av tilskudd.

Når det nå opprettes et nasjonalt tilsyn for private barnehager, vil dette medføre at det bygges opp en kompetanse på dette feltet som også bør kunne benyttes til kontroll og oppfølging av tilskuddsgrunnlaget i den enkelte kommune.

Flertallet ber derfor regjeringen vurdere om dette i sitt videre arbeid, alternativt se på andre ordninger som bidrar til å redusere urimelige utslag i tilskuddsberegningen.

Foreløpig dato for behandling på Stortinget er 8. juni.