Lov om unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt vedtatt i Stortinget

Lov om unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt vedtatt i Stortinget

Loven som regulerer unntaksbestemmelsene fra kravet om at hver privat barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt, er nå vedtatt av Stortinget.

Publisert:

I korte trekk har Stortinget vedtatt endringer i barnehageloven om at kravet om at private barnehager må være organisert som selvstendig rettssubjekt, ikke skal gjelde åpne barnehager.

Det er også vedtatt en hjemmel om at det i forskrift kan gis unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt i særlige tilfeller.

Fra før var det blant annet vedtatt unntak fra regelen for eiere av ordinære barnehager med til sammen færre enn 29 barn, og familiebarnehager med til sammen færre enn ti barn.

Vedtaket:

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt og forbudet mot annen virksomhet m.m.)

I

I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres følgende endringer:

  • 7 a tredje ledd skal lyde:

Første ledd gjelder ikke for åpne barnehager og ikke for barnehageeiere som alene, sammen med nærstående eller selskap i samme konsern eier

  1. ordinære barnehager med til sammen færre enn tretti barn, eller
  2. familiebarnehager med til sammen færre enn ti barn.
  • 7 a nytt fjerde ledd skal lyde:

Departementet kan gi forskrift om unntak fra kravet i første ledd i særlige tilfeller.

  • 7 b andre ledd skal lyde:

Første ledd gjelder ikke for barnehager som er unntatt fra kravet om å være et selvstendig rettssubjekt etter § 7 a tredje ledd eller forskrift gitt i medhold av § 7 a fjerde ledd.

Ny § 14 a skal lyde:

  • 14 a Private barnehager uten kommunalt tilskudd

Private barnehager som har fått vedtak om godkjenning av barnehagedriften etter § 14, kan drive privat barnehage uten kommunalt tilskudd etter § 19. For disse barnehagene får §§ 7 a, 7 b, 17, kapittel V og § 56 ikke anvendelse.

  • 23 a tredje ledd skal lyde:

Første og andre ledd gjelder ikke for barnehager som er unntatt fra kravet om å være et selvstendig rettssubjekt etter § 7 a tredje ledd eller forskrift gitt i medhold av § 7 a fjerde ledd.

II

Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer. De ulike bestemmelsene kan settes i kraft til forskjellig tid.