PBL i høringsinnspill – vil gi flere unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt

Unntaksreglene for kravet om at hver privat barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt, skal til behandling på Stortinget.

PBL i høringsinnspill – vil gi flere unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt

PBL mener kravet om at hver privat barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt bør fjernes. Subsidiært vil PBL ha fornuftige unntaksordninger for å begrense urimelige og alvorlige konsekvenser. Dette går frem av PBLs høringsinnspill om unntaksbestemmelsene i barnehageloven paragraf 7 a.

Publisert:

5. april la regjeringen frem en lovproposisjon som blant annet inneholdt regulering av unntak fra hovedregelen om at hver privat barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.

Den varslede lovendringen gir generelt unntak for åpne barnehager – og åpner dessuten for at andre barnehager i «særlige tilfeller» kan få unntak fra kravet.

I lovproposisjonen går det tydelig frem at økonomiske konsekvenser ikke alene skal gi grunnlag for å bli unntatt fra hovedregelen.

 

PBL har nå levert et høringsinnspill til behandlingen av saken i Stortinget. Der peker PBL på at det er stipulert årlige ekstrakostnader til administrasjon og byråkrati på mer enn 100 millioner kroner som følge av kravet.

Kravet om at hver privat barnehage skulle være et selvstendig rettssubjekt ble innført et år etter at Kunnskapsdepartementet i et høringsnotat anbefalte å innføre krav om regnskapsmessig skille i stedet for selvstendig rettssubjekt.

Fortsatt svært kritisk

I høringsinnspillet skriver PBL blant annet:

«PBL er fortsatt svært kritisk både til at kravet ble innført og den mangelfulle utredningen som lå til grunn for vedtaket. Marginene i den private delen av barnehagesektoren har vært sterkt fallende de siste årene. 45 prosent av alle ordinære private barnehager gikk i minus i 2022, og konsekvensene er for mange barnehager alvorlige når sektoren blir pålagt å bruke mer enn 100 millioner kroner mer i året på byråkrati og administrasjon.  

Det er PBLs klare og prinsipale anbefaling at hele regelsettet om krav om eget rettssubjekt fjernes.»

Vil ha flere unntak

Subsidiært argumenterer PBL i høringsinnspillet for at det bør gis unntak for enkelte grupper barnehager:

  • Barnehager eid av et sokn i Den norske kirke.
  • Åpne barnehager.
  • Stiftelser og andre selveiende subjekter som samvirkeforetak og foreninger.

Dersom denne typen generelle unntak ikke blir vedtatt, ber PBL om at alle typer barnehager som har tungtveiende grunner for det, kan søke om unntak fra lovkravet om at hver privat barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt. 

«Dette vil gi myndighetene åpning for å kunne gi unntak i tilfeller der konsekvensene av å innrette seg etter hovedregelen er urimelige, målt opp mot den eventuelle nytten innfrielse av kravet vil ha for det offentlige», heter det i PBLs høringsinnspill.

Les PBLs høringsinnspill her