KPMG-notat: «Vår anbefaling er å unngå krav om egne rettssubjekter»

KPMG-notat: «Vår anbefaling er å unngå krav om egne rettssubjekter»

«Vår konklusjon er at kostnadene helt klart overstiger nytteverdien av dette forslaget.» Det skriver revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG i et ferskt notat om Kunnskapsdepartementets forslag om at alle private barnehager må være selvstendige rettssubjekter.

Publisert:

I april 2019 sendte Kunnskapsdepartementet forslag til endringer i Barnehageloven med forskrifter på høring.  Høringsnotatet inneholdt en rekke forslag til nye reguleringer av private barnehager.

«Endringene skal legge til rette for et mangfold av barnehager med høy kvalitet. De skal gi gode driftsvilkår for ulike typer barnehager og barnehageeiere, og sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode,» skrev departementet da høringsnotatet ble offentliggjort.

– Gir ikke detaljkunnskap

Revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG har på oppdrag fra PBL sett nærmere på forslaget fremsatt i høringsnotatets punkt 7.4.2 «Krav om at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt».

Oppsummeringen og konklusjonen til KPMG avsluttes slik: «Vår anbefaling er å unngå krav om egne rettssubjekter og heller videreutvikle dagens løsning med en optimalisering av BASIL-rapporteringen.»

I notatet peker KPMG at resultatet som hver barnehage rapporterer inn til BASIL er på regnskapskontonivå, mens årsregnskapet som rapporteres fra det selvstendige rettssubjektet inn til Brønnøysundregistrene, er på regnskapslinjenivå.

«Regnskapslinjenivå er summen av flere regnskapskonti, og gir dermed ikke samme detaljkunnskapen som rapportering på regnskapskontonivå gir. Det vil med andre ord si at rapporteringen i BASIL har mye høyere detaljgrad som vil gi større verdi for kontrollformål, enn den ordinære rapporteringen av årsregnskapet som gjøres til Brønnøysund», skriver KPMG.

Mer penger til administrasjon

Revisjons- og rådgivningsselskapet gjør også en vurdering av de administrative konsekvenser av et krav om at alle barnehager skal være et selvstendig rettssubjekt.

«Utover etableringskostnader og kostnader til omorganisering, vil dette medføre betydelig merkostnader for her enkelt barnehage på en årlig basis», skriver KPMG og nevner blant annet økte kostnader til administrasjon, regnskapsførsel og revisjon.

Dessuten:

«Eventuelle lisenser og fellesanskaffelser må gjøres på hvert enkelt subjekt, eventuelt kjøpes inn av ett selskap i gruppen og deretter viderebelastes det enkelte driftsselskap. Dette vil øke det samlede antall transaksjoner og mellomværende internt i det enkelte konsern, noe som kan gjøre økonomien mindre oversiktlig.»

«Videre vil hvert enkelt rettssubjekt få merkostnader tilknyttet organisasjon og ledelse ved gjennomføring av styremøter og generalforsamlinger, utarbeidelse av styreprotokoller og generalforsamlingsprotokoller, styrehonorar samt eventuelle konsolideringskostnader.»

«Eget rettssubjekt vil også kunne medføre dyrere finansiering. Det kan tenkes at barnehagene totalt sett vil kunne komme bedre ut med en felles finansiering, da dette ofte gir bedre rentebetingelser.»

Koster mer enn det smaker

KPMG viser til at dekan Kristin Wallevik og studieprogramleder for regnskap og revisjon, Geir Haaland, i sitt høringssvar har anslått merkostnadene ved å organisere hver barnehage i et konsern som aksjeselskap til mellom 50.000 og 100.000 kroner per enhet per år.

«På et overordnet nivå kan vi være enig i dette estimatet, men våre analyser tenderer til noe høyere kostnader for hver enkelt enhet. I enkelttilfeller ser vi at kostnadene vil bli betydelig høyere», skriver KPMG.

«Vår konklusjon er at kostnadene helt klart overstiger nytteverdien av dette forslaget», skriver KPMG.

Tilpasning og offentliggjøring av BASIL

I notatet legger KPMG frem konkrete forslag til hvordan BASIL-rapporteringen kan tilpasses for å ivareta departementets intensjoner om styrket muligheter for kontroll med at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagen til gode.

Ettersom resultatregnskapet som innrapporteres til BASIL også skal attesteres av revisor, vil økt detaljnivå i BASIL-rapporteringen gi revisor bedre grunnlag for kontroll med at barnehageloven § 14 a er fulgt.

KPMG støtter seg her på Revisorforeningen, som har uttalt: «Det er en selvfølge at revisor følger barnehageloven, og avdekkes det vesentlig brudd som ledelsen ikke retter opp i, skal det rapporteres i beretningen.»

For å imøtekomme offentlighetens ønske om innsyn i økonomien i private barnehager, foreslår KPMG dessuten at et uttrekk fra BASIL-rapporteringene publiseres offentlig.

«Sett hen til at vårt forslag videre forutsetter at blant annet nærståendetransaksjoner og annen virksomhet tallfestes, vil dette gi brukergrupper tilstrekkelig innsyn i den underliggende økonomiske situasjonen», skriver KPMG.