Ankebehandlingen av pensjonssaken stoppes inntil videre – setter mange barnehager i en kritisk situasjon

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL (til høyre) er skuffet over kjennelsen i Borgarting lagmannsrett. Advokat Lars-Martin Hoff Mikkelsen (til venstre) i PBL var prosessfullmektig for tre medlemsbarnehager da saken var i tingretten.

Ankebehandlingen av pensjonssaken stoppes inntil videre – setter mange barnehager i en kritisk situasjon

Den rettslige behandlingen av PBL-barnehagers mulighet til å få dekket sine pensjonskostnader etter søknad, er midlertidig stanset. – Alvorlig! For mange av våre medlemsbarnehager er spørsmålet om dekning av faktiske pensjonskostnader et «være eller ikke være», sier administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.

Publisert:

Borgarting lagmannsrett har satt den videre behandlingen av pensjonssaken på vent frem til det foreligger en avgjørelse i et annet pågående søksmål om likebehandling i barnehagesektoren.

Dermed kan det i verste fall gå flere år før spørsmålet om likeverdig rett til å få dekket faktiske pensjonskostnader, får en endelig avklaring.

– 45 prosent av de private barnehagene gikk med underskudd i 2022. For mange av våre medlemsbarnehager er spørsmålet om dekning av faktiske pensjonskostnader et «være eller ikke være». Derfor er det svært alvorlig at saken settes på vent, sier adm.dir. Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Underfinansiert med mer enn 200 millioner kroner

Etter at Stortinget høsten 2021 vedtok et kutt i pensjonspåslaget i driftstilskuddene til private barnehager, er det langt flere private barnehager enn før som blir underfinansiert på pensjon.

Beregninger PBL har gjort, viser at tilskuddskuttet utgjør om lag 600 millioner kroner i året.

I 2022 fikk halvparten av barnehagene i PBLs tariffområde ikke dekket sine faktiske pensjonskostnader gjennom driftstilskuddet. I 2023 gjaldt det en tredel av barnehagene.

Disse barnehagene har i 2022 og 2023 hatt en samlet underfinansiering på pensjon på mer enn 200 millioner kroner.

Klar dom i tingretten

14. mars avsa Oslo Tingrett en dom som handlet om kommunenes plikter overfor private barnehager som har høyere pensjonskostnader enn det de får dekket gjennom driftstilskuddet.

I prinsippet skal barnehager kunne søke om å få dette dekket, begrenset oppad til pensjonskostnadene i kommunale barnehager i hjemkommunen. Men ettersom PBL og fagforeningene i sektoren reforhandlet sin pensjonsavtale i 2019, og søknadsordningen ifølge «Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager» bare omfatter pensjonsavtaler inngått før 2019, mener staten at barnehager med PBL Barnehagepensjon ikke omfattes av søknadsordningen.

Kan ikke innskrenke likebehandlingen

I dommen kom det klart frem at tidspunktet for når en pensjonsavtale er underskrevet ikke skal ha betydning for om private barnehager skal likebehandles eller ikke.

Retten er tydelig på at «finansieringsforskriften kan supplere og utfylle loven, men ikke gjøre innskrenkninger i den retten som følger av en riktig tolkning av kravet til likebehandling.»

«Det fremstår etter dette som klart at uttrykket «likeverdig» ikke kan forstås på annen måte enn at private barnehager har rettskrav på tilskudd som skal sikre at de ikke blir dårligere økonomisk stilt enn kommunale barnehager i tilsvarende situasjon», heter det i dommen.

Staten anket – og ba om stans

Staten, ved Kunnskapsdepartementet, leverte 23. april en ankeerklæring. Her ba staten også om at den videre behandlingen av denne saken stanses i påvente av en rettskraftig dom i en større sak, det såkalte Gyldighetssøksmålet, som kjedene Norlandia, FUS og Espira har anlagt mot staten. Denne saken er ikke PBL en del av.

Disse to sakene handler begge om forståelsen av økonomisk likeverdig behandling, men mens saken PBL har jobbet med, er spesifikt knyttet til retten til dekning av pensjonskostnader, handler «Gyldighetssøksmålet» om private barnehagers rett til å bli likebehandlet krone for krone med kommunale barnehager.

«Mer presserende»

Espira, som eier to av barnehagene som fikk medhold i pensjonssaken i Oslo Tingrett, har i forbindelse med anken av pensjonssaken byttet prosessfullmektig og representeres ikke lenger av PBL, men av SANDS Advokatfirma, som også fører «Gyldighetssøksmålet».

I et prosesskriv datert 11. juni 2024 støtter Espiras prosessfullmektig at pensjonssaken midlertidig stanses, og slutter seg til statens begrunnelse for begjæringen om stansing.

Den siste av de tre barnehagene i pensjonssaken, Prestebakke naturbarnehage SA, opprettholder sitt standpunkt om at saken skal gå sin gang.

«Dette for å unngå en underdekning som potensielt kan føre til alvorlige økonomiske konsekvenser, og i verste fall resultere i nedleggelse av barnehager. Etter Prestebakke Naturbarnehages syn, er det derfor mer presserende å få behandlet vår sak først, da en langvarig stansing vil kunne true eksistensen til en stor del av landets barnehager», argumenterer Prestebakke barnehages advokat.

Dette standpunktet støtter PBL.

Har besluttet stans

Borgarting Lagmannsrett har nå besluttet at den videre behandling av pensjonssaken settes på vent. Det innebærer at det kan gå flere år før den får en ny rettslig behandling.

I lagmannsrettens bemerkninger heter det blant annet: «Avgjørende for lagmannsretten er at vurderingene som skal foretas i vår sak og det såkalte «Gyldighetssøksmålet» langt på vei har en parallellitet, selv om vår sak også har egne problemstillinger opp mot faktum i vår sak.»

Videre: «Det bærende synspunktet er at det vil være sterkt uheldig dersom det vil komme motstridende avgjørelser i underinstansene – herunder lagmannsretten – om parallelle rettsspørsmål».

Og: «Lagmannsretten har også sett hen til at samtlige parter – både ankende part og ankemotparter – med unntak av Prestebakke Naturbarnehage SA, gir uttrykk for at stansing er den beste løsning nå.»

Må ha politisk løsning – før det er for sent

Jørn-Tommy Schjelderup og PBL ser alvorlig på konsekvensene den midlertidige stansen kan få for veldig mange av medlemsbarnehagene.

Han understreker at en avklaring på spørsmålet om retten til dekning av faktiske pensjonskostnader ikke bare angår barnehagene som i dag er underfinansierte på pensjon, men også vil være avgjørende for barnehagens evne til å opprettholde likeverdige lønns- og pensjonsvilkår også i fremtiden.

Han fester nå sin lit til at ansvarlige politikere i regjeringen og på Stortinget i stedet kan finne en rask politisk løsning på saken.

– Kommunale barnehager har i snitt dobbelt så høye pensjonskostnader som det private barnehager får tilskudd for å dekke. Men pensjonskostnader varierer – fra barnehage til barnehager og fra år til år. Hele intensjonen med søknadsordningen er at private barnehager som av naturlige årsaker har høyere pensjonskostnader enn de får dekket gjennom driftstilskuddet, skal få dette dekket etter søknad. Det må politikerne nå sørge for at skjer – før det er for sent, sier Jørn-Tommy Schjelderup.