Hovedoppgjøret: Slik er enigheten om pensjon

Hovedoppgjøret: Slik er enigheten om pensjon

PBL og fagforeningene er enige om å jobbe i fellesskap for å sikre at alle barnehager i PBL-området skal få dekket sine faktiske pensjonskostnader.  

Publisert:

Også i dette hovedoppgjøret er overgang fra gammel til ny AFP blitt en sentral del av forhandlingene. 

Da PBL og fagforeningene avsluttet konflikten i forbindelse med hovedoppgjøret høsten 2022, ble partene enige om å gå inn i Fellesordningen for privat AFP senest 1.1.2025. I protokollen til Riksmekleren heter det også: 

«Partene har et felles ansvar for å gjennomføre forhandlinger og for å ta hensyn til en samlet kostnadsramme for pensjonsordningene i 2024. En ny AFP-ordning krever enighet innenfor en samlet kostnadsramme for pensjonsordningene, og den måten partene velger å organisere overgang fra gammel til ny AFP-ordning på.» 

En sentral del av enigheten i 2024-oppgjøret er at partene skal følge opp arbeidet med denne protokollen fra 2022.  

Departementet anket viktig dom   

Etter enigheten med fagforeningene i 2022 er spørsmålet om rett til dekning av pensjonskostnader som overstiger pensjonspåslaget på ti prosent blitt et betent tema. 

I økonomiforskriften til Barnehageloven går det frem at bare barnehager med en pensjonsavtale undertegnet før 2019, har rett til å få disse kostnadene dekket. 

I mars avsa Oslo Tingrett en dom der ble fastslått at tidspunktet for når en pensjonsavtale er underskrevet ikke skal ha betydning for om private barnehager skal likebehandles eller ikke. 

I april anket Kunnskapsdepartementet dommen. Dermed er det usikkert når det blir en avklaring som sikrer grunnlaget for å innføre en AFP i PBL-området tilsvarende den som fra nyttår innføres i offentlig sektor. 

Enige om å jobbe i fellesskap 

I forhandlingene om hovedoppgjøret nå i 2024 er partene enige om å implementere det partene avtalte om pensjon i november 2022, jfr. protokollen av 16. november.  

Partene er blant annet også enige om:   

«Partene er enig om å jobbe i fellesskap for å sikre at alle barnehager i PBL-området skal få dekket sine faktiske pensjonskostnader. En slik løsning vil kunne fremkomme både rettslig sett v/rettskraftig dom, og politiske avklaringer.» 

Partene er dessuten enige om at et partssammensatt utvalg senest i løpet av oktober skal forberede organisering og ivaretakelse av årskullene født i 1968 og 1969 ved overgangen til ny AFP.