Ansatte uten avtalt arbeidstid kan ikke lenger søke om seniortiltak

Ansatte uten avtalt arbeidstid kan ikke lenger søke om seniortiltak

PBL og fagforeningene ble ved høstens hovedoppgjør enige om å begrense adgangen til seniorordningen som gir ansatte over 62 år anledning til å jobbe 80 prosent for 100 prosent lønn. Bare ansatte med avtalt arbeidstid kan nå søke om å gå inn i ordningen.

Publisert:

I protokollen etter hovedoppgjøret 2022 heter det blant annet:

«Seniortiltaksordningen gjelder kun for ansatte som er omfattet av arbeidstidsbestemmelsene. Ansette som er unntatt arbeidstidsbestemmelsene og som allerede har fått innvilget seniortiltak, skal stå i ordningen.»

Dette innebærer at ansatte som ikke har fastsatt arbeidstid, og som er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, ikke lenger kan søke om å jobbe 80 prosent for 100 prosent lønn.

Ikke forenlig med regulert arbeidstid

Forhandlingsleder Espen Rokkan i PBL har forståelse for at flere daglige ledere/styrere i medlemsbarnehager har reagert på denne beskjeden.

– Det er aldri hyggelig når et gode forsvinner. Men i dette tilfellet har vi avviklet en ordning som egentlig aldri skulle vært innført, fordi daglig leders rolle i utgangspunktet ikke er forenlig med en arbeidstid på et forhåndsbestemt antall timer i uka, sier Espen Rokkan.

Han viser til at styrers/daglig leders avlønning skjer etter andre prinsipper enn for øvrige ansatte i barnehagen.

Av tariffavtalen fremgår det for eksempel at daglig leder normalt ikke mottar overtidsgodtgjørelse for de timene over «normal» arbeidstid som hen jobber.

I stedet, og på bakgrunn av samlet belastning, gjøres det en avtale med styret om en årlig kompensasjon for daglig leders ansvar ut over å jobbe normalarbeidstid.

Delvis på avdeling

En del styrere/daglige ledere, særlig i mindre barnehager, jobber delvis administrativt og delvis på avdeling.

Om disse kan inngå i seniortiltaksordningen, avhenger av hva slags arbeidskontrakt den enkelte har.

Dersom arbeidstaker kun har arbeidskontrakt som daglig leder, er hele stillingen å anse som én stilling uansett hvor mye vedkommende arbeider på avdeling.

Det er derfor ikke anledning til å påstå at daglig leder skal motta seniortiltak i den delen av stillingen som er på avdeling.

– I tvilstilfeller oppfordrer vi barnehagen til å ta kontakt med PBL. Så vil vi vurdere det enkelte tilfellet og se på hva slags muligheter som finnes, sier Espen Rokkan.

Kan søke om delvis AFP

Ansatte som er unntatt arbeidstidsbestemmelsene, men som enten av helsemessige eller andre årsaker har behov for å jobbe noe redusert, vil fortsatt ha rett til å ta ut delvis AFP.

– En slik løsning vil kunne være et godt alternativ for den enkelte i de tilfellene der behovet for noe redusert arbeidsbelastning er til stede, men samtidig ikke er større enn at rollen som leder allikevel kan ivaretas, sier Espen Rokkan.

Seniorordningen avvikles med ny AFP

Seniorordningen til PBL har gitt mange ansatte muligheten til å redusere arbeidsbelastningen noe de siste årene av sine yrkesaktive liv. I dag er det noe over 400 ansatte som står i ordningen.

– Alle som allerede er inne i ordningen, vil beholde denne frem til de fyller 67 år, forsikrer Espen Rokkan i PBL.

Samtidig viser han til at ordningen med 80 prosent jobb for 100 prosent lønn ligger an til å bli avviklet som en konsekvens av enigheten med fagforeningene etter høstens barnehagestreik.

Dette vil gjelde for de årskull som er født i 1968 eller senere.

– PBL skal fortsatt ha gode og konkurransedyktige lønns- og pensjonsordninger for barnehagenes ansatte og ledere. Men vi må også ta hensyn til at det skal være økonomisk bærekraft i alt vi gjør, sier Espen Rokkan.