Partene: Mål om ny pensjonsordning senest 1. januar 2020

Partene: Mål om ny pensjonsordning senest 1. januar 2020

PBL og fagforeningene er enige om en prosess med mål om å forhandle om fremtidens tjenestepensjonsordning ved mellomoppgjøret i 2019.

Publisert:

Fremtidens tjenestepensjonsordning for barnehagene i PBL-området har vært et hovedspørsmål ved forhandlingene i årets hovedtariffoppgjør, som ved de siste oppgjørene.

PBL gikk til forhandlingene med mål om å få på plass en ny og fremtidsrettet pensjonsordning. Det lyktes dessverre ikke å komme i mål med dette.

Imidlertid er partene enige om en prosess med mål om å forhandle ny tjenestepensjonsordning ved mellomoppgjøret i 2019 slik at slik ny ordning kan tre i kraft 1. januar 2020.

Partene er videre enige om at ansatte som i dag er omfattet av PBLs overgangsordning om innskuddspensjon, med virkning fra 31.12.2018 skal meldes inn i ytelsespensjonsordningen som gjelder for de aller fleste av PBLs medlemmer.

Dette følger av hoved- og hovedtariffavtalen for perioden 2016 til 2018 der det heter at medlemsbarnehagene som er omfattet av nevnte overgangsordning blir stående i ordningen frem til 1.5.2018.

Dette er protokollteksten om pensjon som partene er enige om i forhandlingene:

Pensjon m.v.

Ansatte som er omfattet av den midlertidige innskuddsordningen skal 31.12.18 meldes inn i ytelsesordningen, dersom ikke annet avtales. Partene er enige om at ansatte som har tapt på å være omfattet av denne ordningen ved en slik innmelding ytes lønnskompensasjon som om de hadde vært tilsluttet ytelsesordningen fra 1.5.2018. De ansatte som har hatt bedre ytelser enn de ville fått i ytelsesordningen beholder disse. Partene avtaler særskilt om beregningsforutsetninger og utbetalingsmåte.

Partene er enige om en videre prosess fram mot en ny pensjonsordning. Partene har som mål at en ny tjenestepensjonsordning senest skal kunne tre i kraft 1.1.2020.

Det avtales en møteserie på ledelsesnivå fram til 31.12.2018, der det ved behov suppleres med spisskompetanse.

Partene skal presentere utgangpunktene for sine posisjoner, gjennom de rammer, vedtak og program de har å forholde seg til. Videre er partene enige om å se på nivå og kvaliteter som er avtalt i ny offentlig tjenestepensjon, og å diskutere aktuelle løsninger innenfor tilgjengelig kostnadsramme for private barnehager.

Hovedtema er:

  • Avkastningsbasert vs. garantert sparing
  • Individuell vs. kollektiv forvaltning
  • Balanseføring og kostnadsnivå ved dagens og alternative ordninger for arbeidsgiver
  • Arverett vs. dødelighetsarv (forsikret ytelse)
  • Kjønnsnøytral pensjon

I tillegg til de ovennevnte mekanismene skal partene også drøfte ulike egenskaper ved tilgjengelige pensjonsprodukter, bl.a.:

  • Livsvarig kontra valgfri utbetalingsperiode
  • Mulighet for å justere investeringsprofil
  • Mulighet for å justere utbetalingstiden

Partene skal også drøfte hvordan fremtidens AFP skal løses i sektoren.

Prosessen skal ha en fremdrift som sikrer at partene senest 31.12.18 har avklart om det er grunnlag for å forhandle pensjon i mellomoppgjøret 2019.

Dersom det er enighet om at det er grunnlag for å forhandle i mellomoppgjøret 2019, er partene enige om at det er full konfliktrett om tema.