Har barnehagen ansatte med restferie? Da bør du legge en plan

Har barnehagen ansatte med restferie? Da bør du legge en plan

All ferie skal som hovedregel avvikles før årsslutt, og har barnehagen ansatte som ikke har tatt ut all ferie, bør du nå legge en plan for avvikling av restferie.

Publisert:

Arbeidsgiver har en plikt til å påse at arbeidstaker avvikler ferie, jf. ferieloven § 5.

All ferie skal som hovedregel avvikles innenfor kalenderåret (ferieåret), og arbeidsgiver har styringsrett i forhold til når ferie skal avvikles. Tidspunktet for ferie skal drøftes med arbeidstaker, men kommer man ikke kommer til enighet kan arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett plassere ferien. Men merk at arbeidstaker kan kreve at restferie (syv virkedager) gis samlet innenfor ferieåret.   

Det er likevel et unntak fra arbeidsgivers styringsrett når det gjelder fastsetting av tidspunkt for ferie, og det er den sjette ferieuken for arbeidstakere som er fylt eller fyller 60 år i ferieåret. Denne uken kan arbeidstaker selv bestemme tidspunktet for, men arbeidsgiver kan uansett pålegge arbeidstaker å avvikle ferien i ferieåret. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen.

Overføring

Det kan avtales at inntil to uker av den lovbestemte ferien kan avvikles på forhånd eller overføres til det påfølgende ferieåret. I tillegg kan de fire dagene som følger av hovedtariffavtalen også overføres, Dette gir totalt 14 dager.

Forskuddsferie og overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales.

Vær oppmerksom på at arbeidsgiver ikke kan pålegge arbeidstaker å avvikle mer ferie enn arbeidstaker har opptjent feriepenger til. Her gjelder et unntak der barnehagen har stengt (fellesferie, romjul, stille uke, o.l.).

Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, forutsatt at ikke særlige grunner er til hinder for dette.

Sykdom eller foreldrepermisjon

Har du en ansatt som ikke kunne ta ut all ferie i løpet av ferieåret på grunn av sykdom eller arbeidsuførhet?

All lovbestemt ferie som ikke er avviklet grunnet arbeidsuførhet i løpet av ferieåret, skal overføres til påfølgende ferieår.

Når det gjelder ferieavvikling under foreldrepermisjon, så kan ikke arbeidsgiver uten arbeidstakers samtykke legge ferie til permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger. Arbeidstaker kan derimot kreve å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger. Se for øvrig ferieloven § 9 annet ledd.

Ferie må tas ut i feriedager, ikke penger. Ved opphør av arbeidsforholdet kan imidlertid ferie som ikke er avviklet, utbetales i penger. De fire dagene som følger av hovedtariffavtalen, kan også utbetales dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enig om det. 

Dersom du nekter å gi en ansatt ferie og/eller feriepenger som vedkommende har krav på etter ferieloven, kan barnehagen måtte betale erstatning til medarbeideren etter ferieloven § 14.

Lyst til å lese mer om ferie?

Se artikkel og video på PBL sine nettsider her: Generelt om ferie, og også Medlemskvarteret som ble sendt 24. november 2022 (om restferie og overføring av ferie) og 30. mars 2023 (Tid for ferie; hva må du kjenne til før du begynner med ferieplanleggingen?»).  

Du kan også ta kontakt med rådgiverne og advokatene i PBL hvis du har noen andre spørsmål om ferie.