Statsbudsjettet: Slik blir barnehagene berørt

Mindre til bemanning. Regjeringen forslår å halvere de øremerkede tilskuddene til private barnehager til innføring av bemanningsnorm.

Statsbudsjettet: Slik blir barnehagene berørt

Kraftig reduksjon i tilskudd til finansiering av bemanningsnormen, økt foreldrebetaling og nytt statlig økonomisk tilsyn til Molde. Her er de viktigste punktene som berører barnehagene i statsbudsjettet for 2020.

Publisert:

Mandag 7. oktober ble forslaget til neste års statsbudsjett lagt frem. PBL er kritisk til at regjeringen ikke bevilger penger til alle barnehager som ikke får tilskudd til å innfri den vedtatte bemanningsnormen.

Bemanningsnormen 

Regjeringen foreslår å redusere de øremerkede midlene til bemanningsnorm fra 262 til 111 millioner kroner. Regjeringen legger til grunn at det ved utgangen av 2018 kun var 31 kommuner som ikke hadde oppfylt bemanningsnormen, og som derfor ikke får dekket opp bemanningsnormen i 2020.

PBL er svært uenig i departementets metode. Den viser kun til hvilke kommuner som hadde innfridd norm ved utgangen av 2018, og ikke hvilken bemanning kommunene har hatt i sine barnehager i løpet av hele 2018. Grunnlaget for tilskudd i 2020 er kommunens kostnader til kommunale barnehager i 2018. PBLs beregninger viser at det i 2018 var 61 kommuner som ikke hadde oppfylt bemanningsnormen gjennom hele beregningsåret.  

Les også: Legger feil tall til grunn for kutt i ekstratilskudd

Tilsyn

Regjeringen foreslår å bevilge ti millioner kroner i 2020 til oppbyggingen av et nytt statlig økonomisk tilsyn for private barnehager i Molde.

Foreldrebetaling og gratis kjernetid

I dag har barn mellom to og fem år i lavinntektsfamilier rett til gratis kjernetid i barnehagen. Inntektsgrensen for gratis kjernetid vil øke til 566.100 kroner, gjeldende fra 1. august 2020.

Regjeringen viderefører også ordningen med rimeligere barnehagetilbud til lavinntektsfamilier. Inntektsgrensen for foreldrebetaling økes til 574.750 kroner fra 1. januar 2020.

Regjeringen foreslår samtidig at maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud i 2020 øker med 95 kroner, fra dagens 3.040 kroner i måneden til 3.135 kroner per måned fra 1. januar 2020.

Regjeringen bevilger også 10,6 millioner for å dekke heltidsplass i barnehage for to- og treåringer i asylmottak, samt videreføring av gratis kjernetid for ettåringer i asylmottak.

Kompetansemidler

Videre foreslås det i neste års statsbudsjett å bevilge totalt 464,7 millioner kroner til ulike kvalitetsutviklingsprosjekter i barnehagesektoren. I statsbudsjettet foreslår regjeringen å opprettholde satsingen på tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklege barn i barnehage ved å bevilge 144,5 millioner kroner til dette arbeidet i 2020.

Regjeringen foreslår også å videreføre ordningen med tilskudd til svømmeopplæring i barnehagene med 70 millioner i 2020.