Slik slår statsbudsjettet ut for barnehagene

Slik slår statsbudsjettet ut for barnehagene

Underfinansiering av bemanningsnormen, dyrere barnehageplass og økt gratis kjernetid. Her er de viktigste punktene som berører barnehagene i statsbudsjettet for 2019.

Publisert:

Mandag 8. oktober ble forslaget til neste års statsbudsjett lagt frem. PBL er kritisk til at regjeringen ikke bevilger mer penger til barnehagene for å kunne innfri den vedtatte bemanningsnormen innen 1. august 2019. 

Regjeringen viderefører ordningen med øremerkede tilskudd til små private barnehager i forbindelse med innføringen av bemanningsnorm. Regjeringen foreslår å bevilge 102,8 millioner kroner til denne ordningen i 2019.  PBL-leder Anne Lindboe mener hele reformen med styrket bemanning i barnehagene er i fare.

Foreldrebetaling og gratis kjernetid

Som regjeringen tidligere har varslet, vil flere familier med lav inntekt bli omfattet av ordningen med gratis kjernetid, hvor også toåringer vil omfattes fra 2019. I dag har barn mellom tre og fem år i lavinntektsfamilier rett til gratis kjernetid i barnehagen. Inntektsgrensen økte fra 1. august i år til å omfatte familier med lavere inntekt enn 533.500 kroner.

Regjeringen foreslår samtidig at maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud i 2019 øker med 80 kroner fra dagens 2.910 kroner i måneden til 2.990 kroner per måned fra 1. januar 2019.

Fra 1. august foreslår regjeringen å øke maksimalprisen med ytterligere 50 kroner, slik at maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud blir 3.040 kroner per måned fra 1. august 2019.

Kompetansemidler

Økningen i foreldrebetalingen gir ifølge regjeringen en merinntekt på 65 millioner kroner. Regjeringen foreslår at midlene skal fordeles på følgende poster:

  • 45,7 millioner kroner skal gå til å dekke inn gratis kjernetid til å omfatte toåringer fra familier med lav inntekt.
  • Ni millioner kroner til rekrutteringstiltak i barnehager i utsatte byområder.
  • Fem millioner kroner til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) med 70 nye studieplasser.
  • Fem millioner kroner til tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TIB).

Regjeringen foreslår i tillegg å bruke om lag 480 millioner kroner til kvalitet og kompetanse i barnehagene i 2019. Bevilgningen skal blant annet benyttes til å finansiere kompetansetiltak for alle grupper ansatte i barnehagene.

Fortsatt er det PBLs vurdering at det viktigste med kompetansemidlene er at de brukes på tiltak som gir dokumentert høyere kvalitet i barnehagene, ikke at midlene nødvendigvis skal økes fra år til år.

For PBL er det ikke soleklart at staten bruker kompetansemidlene til sektoren riktig, eller om pengene går til tiltak med begrenset eller ingen effekt på kvaliteten i tilbudet til barna.

I tillegg bevilges det 8,5 millioner kroner til forskning på og om barnehager.

PBL mener økt kunnskap om barnehagesektoren er svært viktig for å kunne løfte kvaliteten i tilbudet til barna ytterligere. For PBL er det sentralt at midlene som brukes på forskning på og om sektoren, skjer i samarbeid med med sektoren selv.

Regjeringen foreslår også å videreføre ordningen med tilskudd til svømmeopplæring i barnehagene med 68 millioner i 2019.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å opprettholde satsingen på tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklege barn i barnehage ved å bevilge 150 millioner kroner til dette arbeidet i 2019.