Slik berører statsbudsjettet barnehagesektoren

Slik berører statsbudsjettet barnehagesektoren

Redusert foreldrebetaling, nedtrapping i pensjonstilskuddet, økning i kapitaltilskuddet og mer til kompetanse. Dette er noe av det som vil prege vilkårene i barnehagesektoren i 2023.

Publisert:

Torsdag la finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022.

Her er noen av punktene som vil ha betydning for barnehagesektoren.

Lavere foreldrebetaling fra 1. januar

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å redusere maksimalprisen for foreldrebetaling fra 3.050 kroner til 3.000 kroner fra 1. januar 2023.

Gratis barnehage for noen

I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslår regjeringen gratis barnehage for barn nummer tre i familier som har tre barn i barnehage samtidig. Fra samme tidspunkt foreslår regjeringen å innføre gratis barnehage for alle barn i Nord-Troms og Finnmark. For private barnehager innebærer justert foreldrebetaling fra 1. august at det må gjøres særskilte beregninger av tilskudd for årets fem siste måneder.

Videre nedtrapping av pensjonstilskuddet

I forbindelse med statsbudsjettet for inneværende år vedtok regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med støtte fra SV, at pensjonssjablongen for private barnehager skal ned fra 13 til 10 prosent. For barnehager i en kjede med to barnehager eller mer ble endringen fra 13 til 10 effektuert ved årsskiftet, mens det for enkeltstående barnehager ble innført en overgangsordning. Denne ordningen innebærer at pensjonspåslaget i 2023 går ned fra 12 prosent til 11 prosent for enkeltstående barnehager.

Tar man utgangspunkt i satsene for 2022 så vil endringen fra 12 til 11 prosent i pensjonspåslag innebære en gjennomsnittlig reduksjon i tilskudd på 2.320 per småbarn og 1.290 kroner per storbarn.

Mer til kompetanseheving

Totalt foreslår regjeringen å øke bevilgningene til satsing på kvaliteten og kompetanse i barnehagene med 275 millioner kroner. Dette inkluderer en økning til kompetanseutvikling på 180 millioner kroner. 50 millioner kroner skal gå til å øke kvaliteten i barnehagelærerutdanningen. I tillegg skal satsingen på økt pedagogtetthet i levekårsutsatte områder økes med 45 millioner kroner til 80 millioner kroner.

Tilskudd til svømmeopplæring i barnehagen

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2023 at den søknadsbaserte ordningen med svømmeopplæring i barnehagen finansieres med 74,2 millioner kroner, to millioner kroner mer enn i 2022. Ordningen forvaltes, som tidligere, av statsforvalterne.

Minoritetsspråklige barn i barnehagen

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til tiltak for å styrke den
språklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehagene med 45 millioner kroner. Utdanningsdirektoratet tildeler tilskudd til kommuner etter søknad, og kommunene står fritt til å bestemme hvordan midlene skal benyttes.

Tilskudd til økt deltakelse i barnehage

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen fra 2018 med midler til aktivt informasjons- og rekrutteringsarbeid i kommuner som har særlige utfordringer med å få minoritetsspråklige barn til å begynne i barnehagen. Til sammen bevilges 22 millioner kroner til dette, om lag fem millioner mer enn i 2022. Kommuner med 80 eller flere minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage får tilbud om å søke disse midlene. Kommunene står fritt til å bruke midlene slik de ønsker.

Høyere renter drar opp kapitaltilskuddet

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Telemarksforskning også lagt frem nye nasjonale satser i kommuner uten private barnehager og kapitaltilskuddssatser for 2023.

Dette ligger ikke i statsbudsjettet, men er likevel relevant med tanke på rammevilkårene i sektoren.

Kapitaltilskuddssatsene øker for alle, aller størst er økningen for nye barnehager. På trinn 1 øker satsen fra 9.400 kroner i 2022 til 11.837 kroner i 2023. For øvrig øker satsene fra 17.100 kroner til 22.934 kroner på trinn to, og fra 18.900 kroner til 25.956 kroner på trinn tre.

For de nyeste barnehagene øker kapitaltilskuddssatsen fra 20.900 til 29.229 kroner per barn.

De nasjonale satsene for drifts- og kapitaltilskudd øker i 2023

Private barnehager som får driftstilskudd beregnet etter nasjonal sats, vil få en betydelig økning i tilskuddene neste år, men uten at rammebetingelsene nødvendigvis blir bedre.

For barnehager i konsern vil små- og storbarnssatsene bli henholdsvis 260.106 og 128.526 kroner dersom regjeringen følger anbefalingen til Telemarksforsking. Enkeltstående barnehager får ventelig 262.773/130.007 kroner per barn.

Økningen er på 10,5 prosent for små barn og 8,7 prosent for små barn.

Det er tre hovedårsaker til den store økningen:

  1. Økte kostnader i kommunale barnehager fra 2020 til 2021.
  2. Relativt høy kommunal deflator (forventet lønns- og prisvekst).
  3. Redusert foreldrebetaling.