Dette betyr statsbudsjettet for barnehagene

Dette betyr statsbudsjettet for barnehagene

Reduksjon i pensjonstilskuddet til private barnehager med 215 millioner kroner. Bortfall av tilskudd til finansiering av bemanningsnormen og muligheten for å søke om lån i Husbanken forsvinner. Her er de viktigste punktene som berører barnehagene i statsbudsjettet for 2021.

Publisert:

Onsdag 7. oktober ble forslaget til neste års statsbudsjett lagt frem. PBL er kritisk til at regjeringen reduserer pensjonstilskuddet til private barnehager med 215 millioner kroner i 2021 (350 mill.kr. fra 2023) ved at de kutter i pensjonstilskuddet fra 13 til 11 prosent.

Les mer om saken og reaksjoner på forslaget.

Tilskuddet til bemanningsnorm forsvinner

Som et tiltak for å hjelpe små barnehager med innføringen av bemanningsnormen fra 2018, ble det innført en treårig tilskuddsordning hvor utvalgte barnehager fikk tildelt midler, basert på barnehagens størrelse, bemanningen i barnehagen og bemanningsnorm i kommunen. 2020 er det siste året for den treårige ordningen og det ligger ikke inne penger i statsbudsjettet for å videreføre denne i 2021.

Avvikler lån i Husbanken

Etter barnehageforliket i 2003 fikk Husbanken oppgaven med å gi lån til å bygge ny barnehage, nytt tilbygg eller oppgradering av eksisterende bygg. En ordning som har bidratt sterkt til at vi i dag har full barnehagedekning. Regjeringen foreslår nå å avvikle husbanklån til private barnehager fra 2021. Blir forslaget vedtatt, vil dette være et grep som svekker konkurransekraften mellom offentlige og private barnehager ettersom offentlige barnehager alltid vil ha tilgang på rimelige lån.  

Kompetansemidler

Regjeringen foreslår å bevilge 430 millioner kroner for å øke kvaliteten i barnehagene. Om lag 200 millioner av midlene vil gå til den regionale ordningen for kompetanseutvikling i barnehagen.

I tillegg ligger det inne forslag om 50 millioner kroner for et kompetanseløft innen spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Det ligger også inne forslag om å etablere et senter for forsking på spesialpedagogikk og inkludering.

Gratis kjernetid og foreldrebetaling

I dag har barn mellom to og fem år i lavinntektsfamilier rett til gratis kjernetid i barnehagen. Inntektsgrensen for gratis kjernetid vil øke til 583.650 kroner.

Regjeringen viderefører også ordningen med rimeligere barnehagetilbud til lavinntektsfamilier. Inntektsgrensen for foreldrebetaling økes til 592.167 kroner.

Regjeringen foreslår samtidig at maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud i 2021 øker med 95 kroner, fra dagens 3.135 kroner per måned til 3230 kroner per måned fra 1. januar 2021. Noe som utgjør 35.530 kroner i året.

Heiltidsplass for barn mellom 1 og 3 år i asylmottak

Regjeringa foreslår å bevilge 8,3 millioner kroner til å dekke heiltidsplass for 1-3 åringer som bor i asylmottak. Tidligere har ordningen omfattet 4- og 5-åringer i asylmottak, men nå legges det til rette for at alle barn i asylmottak kan få heltidsplass i barnehage fra 1 år til skolestart.

Regjeringen foreslår også å videreføre ordningen med tilskudd til svømmeopplæring i barnehagene med 72,2 millioner i 2021.

Tilsyn

Det nye nasjonale tilsynet for private barnehager er under etablering i Molde. Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner i 2021. I forbindelse med innføringen av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll av barnehagene foreslår regjeringen også å bevilge 10 millioner kroner i ekstra tilsynsmidler til kommunene.