Ipsos-undersøkelse: Viktig med både private og kommunale barnehager

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Ipsos-undersøkelse: Viktig med både private og kommunale barnehager

Folk er gjennomgående positive til private barnehager – og mener konkurranse mellom private og kommunale barnehager bidrar til et bedre tilbud for barn.

Publisert:

På oppdrag fra PBL har Ipsos undersøkt folks holdninger til private barnehager.

Etter intervjuer med et representativt utvalg bestående av 1071 personer over 18 år, er dette noen av hovedfunnene:

  • Det er viktig at foreldre kan velge mellom ulike barnehagetilbud.
  • Så lenge barna får et godt tilbud og de ansatte har gode lønns- og arbeidsvilkår, betyr det ikke noe om barnehagen er privat eller kommunal.
  • Alle private bedrifter må ha mulighet til å gå med overskudd for å sikre sunn økonomi over tid.

Konkurranse gir bedre barnehager

– Vi ser også at dobbelt så mange oppgir at konkurranse mellom private og kommunale barnehager bidrar til å gi barna et bedre tilbud i barnehagene, som dem som mener at slik konkurranse ikke gir bedre barnehager. Dette stemmer godt med det PBL lenge har sagt, nemlig at miksen mellom private og kommunale barnehage har vært og er en suksess, sier adm.dir. Anne Lindboe i PBL.

Intervjuene er gjennomført i januar og februar 2019.

Respondentene er bedt om å ta stilling til et utvalg påstander. Svarene er gitt på en skala fra helt uenig (1) til helt enig (6), eventuelt «Vet ikke».

På påstanden om at konkurranse gir et bedre tilbud, svarer 53 prosent «helt enig», «enig» eller «litt enig», mens 27 prosent oppgir at de i varierende grad er uenig.

Undersøkelsen viser også tydelig at innbyggerne mener det er viktig med både kommunale og private barnehager.

Må kunne gå med overskudd

Når det gjelder økonomi i private barnehager, er 68 prosent enten «helt enig», «enig» eller «litt enig» i at «alle private bedrifter må ha mulighet til å gå med overskudd for å sikre sunn økonomi over tid.» 21 prosent er i varierende grad uenig i påstanden.

Disponeringen av eventuelle overskudd er også berørt i undersøkelsen. Påstanden «Private barnehager som gir barna et godt barnehagetilbud og som har gode vilkår for sine ansatte, bør også kunne tjene penger på driften av barnehagen», er 55 prosent enige i, mens 34 prosent er uenige. 12 prosent oppgir «Vet ikke» som svar.

Beliggenhet viktigst

I undersøkelsen har Ipsos også spurt de av respondentene som enten har, eller de siste ti årene har hatt barn i barnehage, om hva som var viktige kriterier for sitt valg av barnehage sist de søkte om plass.

Respondentene har hatt anledning til å gi flere svar. Barnehagens beliggenhet (66 %) scorer klart best, mens kompetansen og kunnskapen hos de ansatte (50 %) og antall barn per ansatt (37 %) følger på plassene bak.

36 prosent oppga beliggenhet som aller viktigst, mens 18 prosent oppga kompetansen og kunnskapen hos de ansatte som det viktigste kriteriet ved søkning om barnehageplass.

Spørsmålet om barnehagen er privat eller kommunal, kommer langt ned på foreldrenes liste.

– Tallene viser at er mange ting som kan spille inn for den enkeltes valg. Men det at beliggenhet er det aller viktigste vitner om at barnehagesektoren generelt har et godt omdømme og at foreldre flest føler seg trygge på at barna deres blir godt ivaretatt der de kommer, sier Anne Lindboe.

Litt mer fornøyde med private

I utvalget som helhet er respondentene litt mer positivt innstilt til kommunale enn til private barnehager. Men blant dem som har eller har hatt barn i barnehage i løpet av de siste ti årene, er bildet motsatt. 63 prosent som har/har hatt barn i private barnehager oppgir å være godt fornøyde (svaralternativ 5 eller 6). Blant dem som har eller har hatt barn i kommunale barnehager, er gjelder dette 55 prosent.

Anne Lindboe påpeker at fornøydhetsmålingen bygger på et relativt lite antall respondenter (253 stk) og at den derfor ikke bør tillegges for stor vekt.

– Samtidig går dette resultatet i samme retning som alle andre kjente foreldreundersøkelser som er publisert de siste ti årene, sier Anne Lindboe.