PBL foreslår klargjøringer i veileder om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt

PBL foreslår klargjøringer i veileder om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt

PBL stiller seg grunnleggende positiv til regjeringens arbeid med å utarbeide en veileder som regulerer taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen. I et høringssvar foreslår organisasjonen imidlertid at veiledningen til barnehagene utdypes for å bli bedre tilpasset den faktiske situasjonen i sektoren.

Publisert:

Justis- og beredskapsdepartementet sendte i februar på høring et utkast til en veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen. Målet er å sørge for at viktig informasjon blir delt mellom offentlige etater.

I veilederen er det er lagt stor vekt på å få frem når man har plikt eller rett til å dele opplysninger som i utgangspunktet er omfattet av taushetsplikt.

Praktisk hjelpemiddel

PBL stiller seg positiv til at det blir utarbeidet en slik veileder. Men i et 41 sider langt utkast til veileder er barnehagesektoren spesifikt ikke viet mer plass enn 20 linjer.

I høringssvaret gir PBL uttrykk for at det er rom for forbedringer, både når det gjelder omfang og innhold.

Dette for at veilederen i større grad kan være et praktisk hjelpemiddel i alle spørsmål som berører taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i offentlige og private barnehager.

Sektorspesifikke regler

PBL skriver blant annet:

«Etter PBL sitt syn kan punkt 8.2 om barnehager, suppleres slik at det gis en mer helhetlig oversikt over hva som gjelder for barnehagene, både av generelle og sektorspesifikke regler. Herunder bør punktet også omfatte opplysninger om barnehagenes opplysningsplikt til sosial- og kommunaltjenesten og barnehagens opplysningsplikt til barnevernet. Dette vil være klargjørende for når opplysningsplikt gjelder, uavhengig av eventuell taushetsplikt.

Punkt 8.2 om barnehager, kan etter PBL sitt syn også formuleres mer ut fra den faktiske situasjonen i barnehagesektoren, slik at veilederen blir lettere å forstå.»

På bakgrunn av dette foreslår PBL et nytt punkt 8.2.

Les mer om det i PBLs høringssvar.